MBA - Mezinárodní studium

Základní info

1.česko - německý program MBA

Cíle programu

Politický vývoj v Evropě a globalizace trhů podstatně mění podmínky fungování podniků v novém prostředí. Na tento vývoj musí reagovat i  koncepce studia MBA. Česko-německý program MBA proto vedle svého základního zaměření na rozšíření jak strategických, tak i prakticky orientovaných manažerských dovedností klade důraz na
- získávání hlubších poznatků o tržním hospodářství absolvováním praxe v německých podnicích
- zprostředkování praktických a teoretických poznatků z oblasti podnikového hospodářství a podnikání na zahraničních trzích formou přednášek špičkových německých odborníků
- rozvíjení a prohlubování znalostí německého jazyka.
V Česku jsou v současnosti nabízeny některé programy MBA, které jsou vedeny v angličtině.
Námi nabízený program je jediným, který umožňuje, že v jeho průběhu bude docházet ke zdokonalování znalostí němčiny tak, aby jeho druhá fáze mohla proběhnout plně v němčině.

Podmínky přijetí

- diplom o ukončeném vysokoškolském vzdělání
- dostatečné znalosti německého jazyka
- nejméně dvouletá hospodářská praxe po ukončení vysoké školy.

Obsah studia

Program je nabízen ve dvou etapách. První z nich proběhne v Praze formou dálkového studia. Tato etapa bude ukončena závěrečnou zkouškou, po jejímž úspěšném absolvování bude udělen "Diplom z evropského managementu". Po získání diplomu budou mít účastníci dvě možnosti:

 1. při splnění prospěchových předpokladů pokračovat v dalším studiu (denní formou, resp. praxí) v Německu, kde mohou na závěr studia získat německým státem uznávaný akademický titul "MBA"
 2. při horším studijním výsledku, než jaký se vyžaduje pro dokončení studia v Německu, popř. při nemožnosti pokračovat dva semestry ve studiu v zahraničí, dokončit MBA program formou dálkového studia na  PIBS v Praze. Vzhledem k modulárnímu charakteru studia při něm budou uznány všechny výsledky dosažené v 1. etapě studia. Po úspěšném ukončení studia (viz obecné podmínky studia MBA na PIBS) je udělován titul "MBA".

Obsahová náplň 1. etapy studia

(1. a 2. semestr, dálkové studium v Praze)

Pořadí předmětů (viz dále) bude voleno tak, že nejprve budou řazeny předměty, přednášené výlučně v češtině a postupně budou zařazovány předměty přednášené částečně nebo úplně německy. Závěrečný "miniprojekt", zaměřený na aktuální problémy podniku, může být sepsán německy, popř. česky. Pokud bude frekventant chtít pokračovat ve studiu v Německu, musí být schopen miniprojekt obhájit v němčině se známkou nejméně "velmi dobře" a opatřit cca 4-5stránkovým shrnutím v  němčině.

Předměty 1. a 2. semestru

 • mikroekonomie
 • kvantitativní metody v ekonomice
 • mezinárodní finance
 • organizační architektura
 • podnikové finance
 • personální management
 • management výroby a kvality
 • strategický management
 • podnikové účetnictví
 • manažerské účetnictví
 • marketing
 • interkulturální komunikace
 • vývojové trendy managementu
 • informatika
 • hospodářská němčina
 • miniprojekt

Celkem hodin: 362
První etapa bude uzavřena závěrečnou zkouškou ,spočívající v obhajobě miniprojektu. Na jejím základě bude udělen "Diplom z evropského managementu ". Pro pokračování studia v Německu musí posluchač dosáhnout průměrné známky ze studovaných předmětů, z hospodářské němčiny a z obhajoby miniprojektu nejméně 2,00.

Obsahová náplň 2. etapy studia (v SRN)

Předpokladem pro studium je splnění prospěchových předpokladů za 1. etapu studia. Cílem této etapy je prohloubení poznatků, získaných v 1. etapě studia, jejich obohacení o mezinárodní dimenzi, osvojení si strategického myšlení a získání poznatků z praxe v německých podnicích.
Ve 3. semestru probíhá pod dohledem učitelů ESCP-EAP Berlín praxe v německých podnicích a na závěr praxe sepisují studenti zprávu.
4. semestr probíhá prezenční formou na ESCP-EAP. Studované obory navazují na předměty přednášené v Praze, dále je rozšiřují a prohlubují o  určité aspekty.
U národohospodářských otázek je důraz kladen na evropské instituce a  právo v podnikání, u financování a účetnictví je těžiště na otázkách bilanční analýzy, controllingu a roční uzávěrky, přednášky z marketingu se zaměřují především na strategický marketing, marketing investičních statků, spotřebních předmětů a inovací.
Další komplexy přednášek směřují do oblasti treninku prodeje, mezinárodního strategického managementu, interkulturálního managementu, personálního managementu a komunikačního treninku.
Přednášejícími jsou zkušení učitelé z ESCP-EAP Berlín, z dalších německých universit a význační odborníci z praxe, vesměs se zkušenostmi s  postgraduálním vzděláváním.
Celkem hodin v Berlíně - nejméně 330.

Spolupracující organizace

Vysoká škola ekonomická (VŠE)

Vysoká škola ekonomická je největší ekonomicky orientovanou českou vysokou školou. Je za Českou republiku jediným členem prestižní Community of European Managerials Schools (CEMS). Její studenti mají možnost získat celoevropsky uznávaný titul CEMS Master.

Prague International Business School (PIBS)

Pražská mezinárodní manažerská škola byla spoluzaložena VŠE, jejíž je organizační součástí s vlastním statutem. V rámci VŠE organizuje postgraduální MBA studium spolu s dalšími formami celoživotního vzdělávání. Je členem České asociace MBA škol a European Foundation of Managerial Development (EFMD). Její program MBA je mezinárodně akreditován Manchester Metropolitan University.

Europäische Wirtschaftshochschule Paris-Londýn-Berlin-Madrid-Turín (ESCP-EAP)

ESCP-EAP byla založena v r. 1973 institucí Chambre de Commerce et d Industrie de Paris (CCIP) jako Grande Ecole s cílem vychovávat mezinárodní manažerský dorost. Dnes má čtyři pobočky: v Paříži, Londýně, Berlíně, Madridu a Turínu. ESCP-EAP v Berlíně má statut státem uznané vědecké vysoké školy. Kromě tříletého inženýrského studia "mezinárodní podnikové hospodářství" nabízí EAP MBA program v angličtině v Paříži a  vícejazyčný MBA program v Madridu.
ESCP-EAP je podporována berlínským senátem, je členem Schmalenbachovy společnosti pro podnikové hospodářství a členem EFMD (European Foundation for Management Development) v Bruselu. Organizace "Stiftung Warentest" uskutečnila v r. 1998 porovnání 72 německých universit a 91 odborné vysoké školy podle různých kritérií. EAP Berlín zaujala v tomto porovnání 4. místo podle kritéria "kde jsou studenti nejspokojenější" a  "kde studenti nejvíce oceňují nabídku studia", 5. místo podle kritéria "kde je věnována studentům největší péče" a 7. místo u otázky "kde jsou studenti nejspokojenější s vybavením školy".

MBA - Mezinárodní studium

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a pět ? Součet zapište číslicemi.