Strategické řízení

Poradenství

Základní info

Balanced Scorecard - vyvážený výsledek strategického zaměření organizace

 • Prezentace v Powerpointu:
            Balanced Scorecard - obecný model pro definování strategie

  Balanced Scorecard jako vyvážené skóre podniku je moderní přístup k nastavení strategie a souvisejících strategických cílů. Protože strategie je obvykle definována jako rozsáhlý materiál, který se často stává tzv. "papírovou či elektronickou konzervou", a který staví na různých předpokladech, jenž nejsou průnikem s podnikovými možnostmi (tržními, informačními, výrobními atd.), byl vyvinut přístup Balanced Scorecard, přinášející pravidla do procesu definování strategie a strategických cílů. Tento přístup je - zjednodušeně řečeno - založen na předpokladu, že "KDO NEMŮŽE MĚŘIT, TEN NEMŮŽE ŘÍDIT." Stále intenzivnější zákaznická orientace vyžaduje pečlivé měření zákazníka, probíhajících podnikových procesů a porovnání s efektem, který podniku přinášejí. V souladu se světovými trendy směřujícími ke standardizaci i v nestandardních oblastech řízení a rozhodování, přináší Balanced Scorecard etalon ve formě struktury a přístupu k nastavení strategie a strategických cílů podniku. Tento etalon je možné použít jako vodítko, ale jeho konkrétní naplnění cíli, měřitelnými hodnotami a souvisejícími plány je úkolem vrcholového vedení podniku. Pro každou organizaci vzniká originální strategický plán, který je možné periodicky vyhodnocovat a stanovovat tak dosažené skóre podniku, které je podkladem pro konkrétní rozhodnutí a informační platformou pro neustálé zlepšování podniku.

  Balanced Scorecard je pojem, kterým se označuje metodika spojená s definicí strategických cílů a s jejich měřením a vyhodnocováním. Strategické cíle tvoří ucelený systém, který je manažerskou bilancí výsledků podniku. Metodika se koncentruje na správnou definici cílů a systém jejich vyhodnocování. Musí být splněno kritérium kvantifikovatelnosti a verifikovatelnosti pro každý strategický cíl. Znamená to, že je třeba pro každý cíl stanovit "měřič" (metriku), který bude jasně a srozumitelně definován. Takový cíl je pak možné změřit a rovněž tak vyhodnotit a porovnat s plánovanou hodnotou. Protože strategické cíle bývají obvykle strukturovány nehomogenně a nepřehledně s nejasnou koncentrací na podstatné podnikové oblasti, přístup Balanced Scorecard zavádí základní segmentaci klíčových oblastí podniku (viz příloha) na:

 • Finance (Financial)
 • Zákazníci (Customer)
 • Interní procesy (Internal Process)
 • Vzdělávání a růst (Learnig and Growth).

  V této struktuře, obvykle však v modifikované podobě, jsou jednotlivé oblasti plněny strategickými cíli. Plnění probíhá na základě podnikového know-how a jsou definovány základní cíle organizace. Cílů je však často velké množství a netvoří požadované syntetické ukazatele. Tento problém je eliminován specifickým přístupem k eliminaci nepodstatných cílů na základě Paretova pravidla či aplikace Ishikawova diagramu. Pomocí těchto nástrojů je z definovaných cílů extrahován skutečně jen výsledek v podobě Balanced Scorecard, který je doplněn o další nezbytné dimenze sloužící k verifikaci a přesné konkretizaci cílů. Jedná se o přiřazení a vyslovení záměrů podniku v daných oblastech, definování a přiřazení měřičů, specifikování cílové hodnoty, která má být dosaženo, a vytvoření programu (postupu, strategie) a akčního plánu, jak dané hodnoty dosáhnout. Aplikace uvedených pravidel vede ke strukturaci strategických cílů na různých úrovních podniku a k určení jejich váhy pro dosažení strategického záměru podniku. Syntetické hodnoty jsou tak tvořeny z hodnot analytických dle přesného algoritmu.

  Balanced Scorecard se společností TES Praha, a.s. znamená uvedení Vaší strategie a jejich cílů v život. TES Praha, a.s. Vám pomůže při prvotních definicích, při rozvoji Vašich cílů a při jejich zavádění do praktického chodu podniku prostřednictvím jednoznačně definovaných hodnot. Řešení je výhodné podpořit softwarovými nástroji na úrovni manažerských, exekutivních systémů či systémů na podporu rozhodování (viz Manažerské systémy), které TES Praha, a.s. naplňuje znalostmi, získanými z četných řešení budovaných pro různorodé zákazníky.

  Balanced Scorecard v pojetí TES Praha, a.s. vychází z originální metodiky, která rámcově staví na následujících základních etapách typického projektu v této oblasti:

  1. krok - Přezkoumání stávající strategie a příprava podkladů (založeno na prvotní dokumentaci a úvodním workshopu)
  2. krok - Workshopy akcelerované definice BSC (založeno na firemním know-how a externím know-how s výstupem v podobě vize (širší, užší), strategických cílů a souvisejících programů)
  3. krok - Přezkoumání, revize, kvantifikace BSC (průnik know-how v oblasti strategických cílů a souvisejících programů, kvantifikace hodnot a váh)
  4. krok - Akcelerovaná implementace BSC (jedná se o implementační krok, který je předmětem dalšího postupu na základě výstupů z tohoto projektu - zahrnuje například komunikační plán, SW řešení atd.).

Strategické řízení

Vybraný termín:

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a dvě ? Součet zapište číslicemi.