Řízení nákladů

Poradenství

Základní info

 • Activity Based Costing (ABC)

     Nákladový pohledNákladový pohled

  Activity Based Costing je metodologie, která stanovuje principy pro měření nákladů a výkonů firemních procesů a jejich aktivit. Vytváří datovou základnu pro Activity Based Management a navazující nástroje.

  Activity Based Costing určuje pravidla pro alokaci nákladů aktivit, získaných na základě spotřeby zdrojů, na jejich výstupy, tzv. nákladové objekty (produkty a zákazníky,…). Takovými pravidly jsou jednak vlivy zdrojů na aktivity, aktivit na aktivity a aktivit na nákladové objekty. Dále jsou určovány nákladovými měřiči vyjadřujícími vztah příčiny a následku, na straně zdrojů jsou to měřiče zdrojů, na straně aktivit jsou to měřiče aktivit.

  • Benchmarking
  • Business Process Rengineering
  • Performance Measurement
  • Balanced Scorecard

  Významným přínosem této metodologie je její třídimenzionalita umožňující zachytit jednotlivé prvky podle definovaných atributů, podle kterých jsou náklady dále tříděny, sumovány a reportovány. Nejvýznamnějšími atributy jsou:

 • aktivity ne/přinášející hodnotu
  (nonvalue/value added activities)
 • náklady aktivit dle jejich chování - variabilní a fixní
 • náklady na jakost, shodu/neshodu (conformance/nonconformance)

  Prvotní historická příčina vzniku této metodologie byla v požadavku na zpřesnění kalkulace produktů. Zpřesnění spočívá v odstranění disproporcí a průměrování režijních příspěvků a jeho nahrazení pravdivým obrazem na základě příčinných souvislostí vycházejících ze skutečné spotřeby zdrojů. V současné době je tento přístup uplatňován především v souvislosti s těmito trendy:

 • růst počtu zákazníků a jejich nároků na kvalitu produktů
 • vyšší složitost distribučních a prodejních kanálů
 • zkracování životního cyklu produktů
 • dynamický rozvoj výrobní a informační technologie
 • rostoucí počet a komplexita výrobního portfolia


  Zavedením této metodologie manažeři poznají, jaké jsou skutečné náklady jednotlivých procesů, výrobního portfolia a zákazníků, což jim umožní přijímat kvalifikovanější strategická rozhodnutí v oblasti cenotvorby, produktového mixu, investic,…

  Activity Based Management (ABM)

  Nástroj ABM využivá informace o aktivitách dodávaných Activity Based Costing s cílem zaměřit úsilí každého jednotlivce na kontinuální zlepšování hodnoty, kterou dostává zákazník, a na maximalizaci zisku, který obdrží firma. ABM přináší informace pro řízení aktivit a procesů nejenom pro reporting jejich nákladů.


  Procesní pohled

  Navazujícími nástroji jsou:

 • Benchmarking
 • Business Process Rengineering
 • Performance Measurement
 • Balanced Scorecard

  Prostřednictvím ABM identifikujeme vykonávané činnosti, faktory zapříčiňující jejich vznik a zjistíme, jak efektivně tyto činnosti realizujeme. Metodologie zahrnuje sadu analytických činností: - analýza měřičů - analýza aktivit - analýza performance measures

   

  Aktivity / procesy (schéma)

  Klasická orientace managementu na útvary a jejich funkce nepostačovala pro řízení, pochopení a zlepšování podnikových procesů a jejich výstupů. Slabina tradičního reportingu (vycházejícího z hlavní knihy), který popisuje co bylo spotřebováno dle jednotlivých nákladových účtů a středisek, byla nahrazena informací o tom, jak bylo spotřebováno dle konkrétních aktivit.

  Rozvinutí ABC prostřednictvím ABM napomůže identifikovat úzká místa v podnikání, redukovat časové intervaly, přinese nezbytné informace pro reengineering procesů (Business Process Reengineering).

  Metoda dává odpověď každému, kdo dokáže využívat její výstupy. V současné době je implementována jak ve společnostech výrobní orientace, tak v podnicích koncentrovaných na poskytování služeb (banky, pojišťovny,…). Obecně jsou to společnosti, jejichž procesy, produkty a zákazníci jsou vysoce komplexní, provázané a zároveň různorodé, a kde vzájemné vztahy a vazby těchto segmentů nejsou postižitelné a řiditelné jinými jednoduššími nástroji.

  Opět záleží na tom, jak klient k tomuto nástroji řízení přistupuje, resp. jaký je dosažen výkon (výstupní informace a její použití) vzhledem k ceně (náklad na implementaci a provozování). Flexibilita a volnost metodologie ABC/M a jejího zavedení je velká a každý klient určuje míru detailu uchopení takovéhoto nástroje.

  Společnost TES Praha na základě zkušeností uplatňuje přístup postupného designu modelu ABC/M (model 0, 1,..n). Klient na základě prvotního Modelu 0, který již zachycuje jeho zdroje, procesy a nákladové objekty, může dále rozvíjet strukturu a zrnitost sledování jednotlivých entit, čímž zároveň určuje i přesnost a náročnost sledování.

  design modelu ABC/M

 

kontakt

TES Praha, a.s.
Svornosti 30
150 00, Praha 5

tel: 257 324 531
fax: 257 324 533
email: eiso@tespraha.cz
www. tespraha.cz, www.eiso.cz

Řízení nákladů

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.