PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ NCHLP – STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE

Poradenství

Základní info

 • zpracování dokumentovaného postupu v oblasti prevence závažných havárií způsobených vybraným nebezpečnými chemickými látkami a přípravkami podle zákona č. 59/2006 Sb. v platném znění

 • zajištění školení zaměstnanců v dané oblasti

 • zpracování kompletní dokumentace dle požadavků právních předpisů

 • poradenská činnost včetně zpracování ekonomické analýzy v oblasti prevence závažných havárií způsobených vybraným nebezpečnými chemickými látkami a přípravkami a úseku integrované prevence

 • zastoupení společnosti při jednání se správními a kontrolními orgány činnými v úseku prevence závažných havárií způsobených vybraným nebezpečnými chemickými látkami a přípravkami a úseku integrované prevence, včetně vypracování odborných podkladů pro tato jednání

 • podávání informací o nových právních požadavcích (viz také Integrovaný registr právních a jiných požadavků)

 • výkon pravidelné kontrolní činnosti v oblasti prevence závažných havárií způsobených vybraným nebezpečnými chemickými látkami a přípravkami a úseku integrované prevence, provádění písemných zpráv o zjištěných skutečnostech a v případě zjištění závad navržení nápravných opatření k jejich odstranění

 • provedení analýzy druhů a množství nebezpečných chemických látek a přípravků dle zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými látkami a přípravky - zpracování a aktualizace Protokolárního záznamu o zařazení či nezařazení objektu nebo zařízení do skupiny A/B

 • zhodnocení rizik závažné havárie

 • zpracování Bezpečnostního programu prevence závažné havárie

 • zpracování Bezpečnostní zprávy

 • zpracování Vnitřního havarijního plánu či Vnějšího havarijního plánu

 • zpracování Podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a vnějšího havarijního plánu

 • poradenství při odstraňování následků havárií

 • vypracování posouzení vlivu lidského činitele na objekt nebo zařízení v souvislosti s relevantními zdroji rizik

 • vypracování Zásad, cílů a politiky prevence závažné havárie a Popisu systému řízení bezpečnosti

 • zpracování Identifikace a vyhodnocení synergických a kumulativních jevů (dominoefektů) uvnitř zařízení

 • vypracování Hlášení a Konečné zprávy o havárii

 • poradenství  při řešení (zpracování projektů na likvidaci) starých ekologických zátěží ("brownfields")


PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ NCHLP – STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.