ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Poradenství

Základní info

 • zpracování koncepce nakládání s odpady (dokumentovaný postup)

 • zpracování koncepce pro minimalizaci a prevenci vzniku odpadů v podniku

 • zpracování rizik při nakládání s (nebezpečnými) odpady a jejich zařazení pod zvláštní právní předpisy

 • výkon kontroly vlivů nakládání s (nebezpečnými) odpady v podniku

 • zajištění školení zaměstnanců o nakládání s odpady

 • zpracování kompletní dokumentace dle požadavků právních předpisů (také do integrovaného registru znečištění)

 • zpracování podnikové Směrnice o odpadech, Pokynů k nakládání s nebezpečnými odpady atd.

 • poradenská činnost včetně zpracování ekonomické analýzy v oblasti nakládání s odpady, včetně stanovení návrhů řešení na využití či zneškodnění odpadů

 • zastoupení společnosti při jednání se správními a kontrolními orgány činnými v úseku nakládání s odpady, včetně vypracování odborných podkladů pro tato jednání

 • poradenství při odstraňování „černých skládek“ odpadů

 • podávání informací o nových právních požadavcích (viz také Integrovaný registr právních a jiných požadavků)

 • výkon pravidelné kontrolní činnosti v oblasti odpadového hospodářství, provádění písemných zpráv o zjištěných skutečnostech a v případě zjištění závad navržení nápravných opatření k jejich odstranění

 • vypracování žádosti o nakládání s nebezpečnými odpady

 • vypracování žádosti od upuštění od třídění ostatních odpadů

 • vypracování podkladů pro výběr dodavatele služeb v oblasti recyklace a odstraňování odpadů

 • zpracování plánu odpadového hospodářství pro původce odpadů

 • vedení průběžné evidence o produkci a  nakládání s odpady včetně ročního hlášení  a výkazu o odpadech  na ČSÚ

 • zpracování identifikačních listů nebezpečných odpadů a označení odpadů v provozu společnosti

 • zajištění výkonu odpadového hospodáře (podle § 15 zákona o odpadech)

 • zpracování provozního řádu skladu odpadů

 • zpracování provozních řádů pro zařízení pro sběr, výkup, využívání a odstraňování odpadů

 • zpracování provozních řádů pro zařízení pro sběr, výkup, využívání a odstraňování ELEKTROODPADŮ

 • zpracování provozních řádů pro zařízení pro sběr, výkup, využívání a odstraňování AUTOVRAKŮ

 • zpracování provozního řádu pro mobilní sběrny odpadů

 • poradenství a vypracování dokladů v oblasti přepravy (nebezpečných) odpadů - vnitrostátní  a mezistátní

 • zpracování dokumentace o kvalitě odpadů (základní popis odpadu, rozbory odpadů apod.)

 • zajištění odborného ověření (osvědčení o vyloučení NV, sdělení o NV odpadů) zařazení odpadů do kategorií u odborně způsobilé osoby

 • poradenství při zařazování odpadů do katalogových čísel podle evropského Katalogu odpadů

 • poradenství při zařazování movité věci mezi odpady či nikoli (vypracování žádosti na krajský úřad)

 • poradenství při nakládání se zdravotnickými odpady (třídění, balení, označování, přeprava, konečné zneškodnění)

 • poradenství při nakládání, sběru, shromažďování a využívání biologicky rozložitelných odpadů
 • poradenství při nakládání se sedimenty z rybníků a jiných vodních nádrží

 • poradenství při nakládání s vybranými výrobky a odpady podle zákona (odpadní oleje, baterie a akumulátory)

 • poradenství při nakládání s autovraky (sběr, zpracování)

 • poradenství při nakládání s výrobky na zpětný odběr (pneumatiky, oleje jiné než surové minerální oleje, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, použité elektrozařízení a svým charakterem a množstvím jemu podobný elektroodpad),

 • poradenství při nakládání s výrobky či odpady s obsahem PCB

 • poradenství při plnění požadavků Nařízení EP a Rady č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách, pokud jsou tyto látky obsaženy v odpadech, resp. zákona č. 34/2008 Sb. v platném znění


ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.