OCHRANA OVZDUŠÍ

Poradenství

Základní info

 • zpracování dokumentovaného postupu v oblasti ochrany ovzduší

 • zajištění školení zaměstnanců v dané oblasti

 • zpracování kompletní dokumentace dle požadavků právních předpisů (také do integrovaného registru znečištění)

 • poradenská činnost včetně zpracování ekonomické analýzy v oblasti ochrany ovzduší

 • zastoupení společnosti při jednání se správními a kontrolními orgány činnými v úseku ochrany ovzduší, včetně vypracování odborných podkladů pro tato jednání

 • podávání informací o nových právních požadavcích (viz také Integrovaný registr právních a jiných požadavků)

 • výkon pravidelné kontrolní činnosti v oblasti ochrany ovzduší, provádění písemných zpráv o zjištěných skutečnostech a v případě zjištění závad navržení nápravných opatření k jejich odstranění

 • kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnou legislativou, včetně vypracování ohlašovací povinnosti provozovatele malých zdrojů znečišťování ovzduší

 • zpracování dokumentů a povinných hlášení pro orgány státní správy (vedení provozní evidence ZZO, zpracování souhrnné provozní evidence ZZO do REZZO, i přes Centrální ohlašovnu MŽP)

 • zajištění všech souhlasů a rozhodnutí dle platné legislativy

 • zpracování provozních řádů a deníků zdrojů znečišťování ovzduší

 • zajišťování kontroly účinnosti spalování a emisí u malých spalovacích plynových zdrojů znečišťování ovzduší

 • zajišťování kontroly spalinových cest u malých spalovacích plynových zdrojů znečišťování ovzduší

 • zajištění pravidelného měření emisí u spalovacích ZZO autorizovanými osobami

 • zpracování hlášení a zprávy o havárii ZZO pro orgány ochrany ovzduší

 • zajištění zpracování Rozptylových posudků od autorizované osoby

 • vedení evidence zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnou legislativou

 • poradenství v oblasti kvality tuhých, kapalných a plynných (též alternativních) paliv z hlediska ochrany ovzduší

 • zpracování výpočtů poplatků za znečišťování ovzduší

 • zpracování souboru technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu zdrojů znečišťování, včetně opatření ke zmírňování průběhu a odstraňování důsledků havarijních stavů

 • vypracování metodiky vedení evidence spotřeby látek s obsahem těkavých organických látek včetně kontroly značení látek s obsahem organických látek a zajištění jejich správného značení, vypracování roční hmotnostní bilance rozpouštědel, vypracování oznamovacího listu uživatele organických rozpouštědel

 • vyjadřování se k nově zaváděným technologiím, popřípadě k úpravě technologických procesů z hlediska míry jejich škodlivosti na životní a pracovní prostředí

 • poradenství při zajišťování plnění povinností mobilních zdrojů znečišťování ovzduší

 • poradenství při zajišťování plnění povinností zdrojů znečišťování ovzduší s obsahem těkavých organických látek

 • poradenství při zajišťování plnění povinností ostatních zdrojů znečišťování ovzduší (zemědělské, a ostatní dle NV č. 615/2006 Sb. v platném znění, např. skládky odpadů, čerpací stanice PHM, kompostárny, krematoria atd.)

 • poradenství při nakládání s regulovanými látkami v chladících nebo klimatizačních zařízeních

 • poradenství při ochraně klimatu

 • a další…

OCHRANA OVZDUŠÍ

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.