IntegrovanÝ registr znečištění - IRZ

Poradenství

Základní info

(podle Nařízení EP a Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES a podle Zákona  č. 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů v platném znění)


  • zpracování posouzení podniku z hlediska plnění povinnosti evidence a ohlašování sledovaných látek

  • zpracování dokumentovaného postupu v oblasti evidence a ohlašování sledovaných látek

  • zajištění školení zaměstnanců v dané oblasti

  • zastoupení společnosti při jednání se správními a kontrolními orgány činnými v úseku ohlašování sledovaných látek, včetně vypracování odborných podkladů pro tato jednání

  • podávání informací o nových právních požadavcích (viz také Integrovaný registr právních a jiných požadavků)

  • výkon pravidelné kontrolní činnosti v oblasti ohlašování sledovaných látek, provádění písemných zpráv o zjištěných skutečnostech a v případě zjištění závad navržení nápravných opatření k jejich odstranění

  • provedení analýzy druhů a množství sledovaných látek v provozech podniku

IntegrovanÝ registr znečištění - IRZ

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.