Poradenství při řízení projektů

Poradenství

Základní info

Při přípravě a realizaci projektů vyvstává množství nejrůznějších problémů. Často se jedná o problémy obdobné, méně často jsou obtížné situace unikátní. Je bohužel běžné, že projekty řídí lidé, kteří přes veškerou snahu a úsilí nedisponují potřebnými znalostmi a zkušenostmi pro řešení dané problematiky. Často je takový člověk i v situaci, že má řídit projekt nad rámec svých běžných povinností a nestíhá se mu tedy věnovat.
Přitom různé výzkumy se shodují na faktu, že osoba řídící projekt je jedním z hlavních faktorů ovlivňujících pravděpodobnost úspěchu projektu. Řešením tohoto dilema může být zkušený externí projektový manažer nebo konzultant, který poradí a podpoří ve všech fázích řízení projektu. Nejen přísloví, ale i praktická zkušenost říká: "Dobrá rada nad zlato".
PM Consulting s.r.o. nabízí pomoc a podporu s řízením projektů různé komplexity, v různých oborech a ve všech fázích projektu, od strategických úvah až po vyhodnocení projektu.

Disponujeme zkušenými projektovými manažery a konzultanty, kteří jsou špičkově vyškoleni a zoceleni několikaletými zkušenostmi s řízením projektů ve firemním, akademickém, neziskovém i veřejnoprávním sektoru. Naši projektoví manažeři jsou na důkaz své kompetence certifikováni podle IPMA na stupně C a B.

Součástí naší nabídky je i řízení projektů kofinancovaných z prostředků EU, včetně jejich přípravy a administrace.

Ve vhodných případech nabízíme i koučování a podporu Vašich projektových manažerů při řízení projektů tak, aby se dotyční rozvíjeli v kompetencích projektového řízení a byli pro Vás stále větší a větší přidanou hodnotou.

Vždy postupujeme v souladu s legislativou a dobrými mravy. Spolehlivost, otevřenost a loajalita je základem spolupráce s námi. Jediným akceptovatelným výsledkem je pro nás win-win.

Interní metodika PM Consulting s.r.o. - ProjectOne - je tvořena průsečíkem tří hlavních oblastí:
 • znalost metodik, technik a nástrojů – „hard skills“,
 • schopnost měkkých dovedností - „soft skills“,
 • zkušenost v oboru.
ProjectOne


ProjectOne je klíčem k úspěšným projektům.

V rámci ProjectOne je rozpoznáváno sedm základních elementů vedoucích k úspěšným projektům, které jsou ukončeny včas, v požadované kvalitě, v rámci vymezeného rozpočtu, nevyvolávají negativní dopady a efektivně využívají přidělené zdroje.
 • Standardizace
 • Metodika
 • Organizace
 • Komunikace
 • Zkušenosti a know how
 • Flexibilita
 • IT podpora
Pro podporu základních elementů ProjectOne jsou definovány tři kritické faktory úspěchu:
 • Zapojení zákazníka do celého životního cyklu projektu
 • Integrace a systémový přístup
 • Profesionální způsob řešení problémů založený na partnerském vztahu
ProjectOne je výsledkem několikaletých zkušeností s řízením projektů v různých prostředích a neustále se rozvíjí.

K poradenství a řešení problémů obvykle přistupujeme ve struktuře GPSP - General problem solving proces:
 • Identifikace problému:
  • první zmínka o problému, respektive vnímání indikátorů problému,
  • rozhodnutí, že je třeba problém řešit,
  • určení skupiny pracovníků (týmu) k řešení problému.
 • Definice problému:
  • o jaký problém se jedná, jaké jsou projevy a dopady (správně definovaný problém je z poloviny vyřešen!),
  • odhad potřeb na řešení (čas, náklady, zdroje),
  • analýza úplnosti informací.
 • Analýza současného stavu:
  • objektivní a komplexní popis současného stavu,
  • shromáždění chybějících potřebných informací,
  • zaznamenání relevantních údajů o problému,
  • detailní definice problému.
 • Hledání a určení možných příčin:
  • jaké jsou příčiny problému?
 • Definice požadovaného cílového stavu:
  • vymezení požadovaného stavu (zpravidla nebude ideální),
  • nalezení omezujících podmínek, kterým musí cílové řešení splnit.
 • Návrh řešení problému:
  • zpracování možných variant řešení problému, včetně analýzy rizikovosti jednotlivých variant.
 • Výběr optimálního řešení:
  • stanovení způsobu výběru optimálního řešení (kritéria, metody, ...),
  • výběr řešení, které vychází nejlepší pro danou situaci.
 • Validace navrhovaného řešení:
  • je vybrané řešení akceptovatelné z hlediska nákladů a času?
  • je vybrané řešení realizovatelné tak, jak je navrženo?
  • případné úpravy zvoleného řešení.
 • Realizace:
  • naplánování činností, stanovení kdo, co, kdy a jak provede,
  • definice procesu vyhodnocení efektivnosti a úspěšnosti řešení,
  • je-li problém povahy naplňující projektová kritéria, nastartování projektu řešení.
 • Kontrola a zpětné vyhodnocení:
  • kontrola, zda bylo dosaženo požadované řešení v daných parametrech,
  • vyhodnocení postupu při řešení problému,
  • zpracování tzv. "lessons learned" (naučené lekce), návrh a přijetí souvisejících nápravných opatření pro budoucnost.
Pozn.: Pro řešení specifických problémů je možné a mnohdy i efektivní uvedený proces modifikovat.

Specifickou oblast tvoří poradenství v oblasti strukturálních fondů Evropské unie, volba vhodného operačního programu, zpracování žádosti o podporu a související problematika, včetně návazné koordinace a administrace projektu. Naším cílem je dodávat komplexní službu - od vypsání výběrového řízení až po ukončení realizace.

Konkrétní způsob spolupráce záleží vždy na dané situaci a potřebách klienta. Pokud zvažujete podporu při řízení Vašich projektů, kontaktujte nás.

Poradenství při řízení projektů

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.