Zákon o daních z příjmů – právnické osoby

Kurzem Vás provede Ing. Ilona Součková

Vedoucí oddělení daně z příjmů právnických osob Generálního finančního ředitelství ČR, zástupce ředitele Odboru daní z příjmů. Její semináře jsou…

Základní info

Cíle kurzu

Na semináři získáte ucelený obraz o stanovení základu daně z příjmů právnických osob a dozvíte se, jak správně vypočítat daňovou povinnost.

Určeno pro

Seminář je určen daňovým poradcům, auditorům, účetním a ekonomům, soudním znalcům v oblasti ekonomie a všem ostatním, kteří bez průběžného odborného vzdělávání nemohou kvalitně vykonávat praxi.

Potřebujete získat komplexní pohled, prohloubit znalosti nebo se připravujete na náročné zkoušky u KDP ČR? Pak je tento seminář určen právě vám…
Studijní materiály jsou samozřejmostí.

Obsah kurzu

Stanovení základu daně – výsledek hospodaření před zdaněním.

Položky zvyšující výsledek hospodaření:
• povinnost dodanění neuhrazených závazků,
• pohledávky ze smluvních sankcí,
• daňové dopady oprav účtování v předchozích letech,
• daňové důsledky dohody o narovnání,
• dodanění odčitatelných položek při nedodržení podmínek- dary, odborný výcvik, krátce o daňových důsledcích aplikace směrnice EU ATAD.

Položky snižující výsledek hospodaření:
• uhrazené náklady, jejichž daňová uznatelnost je podmíněna zaplacením, zúčtování nedaňových rezerv a opravných položek atd.,
• položky, které se nezahrnují do základu daně – částky již jednou zdaněné, příjmy podléhající srážkové dani, rozdíly plynoucí ze změny účetní metody, oceňovací rozdíly, goodwill…..

Zdanění bezúplatných příjmů:
• zdanění příjmů z dědění a darování,
• příjmy získané převodem podle zvláštního předpisu,
• majetkový prospěch,
• příjmy získané směnou,
• daňové dopady převodních cen,
• účelově poskytnuté peněžité dary na pořízení majetku.

Daňové a nedaňové náklady:
• příspěvky poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci, peněžitý příspěvek na stravování zaměstnanců, motivační příspěvek,
• příspěvky právnickým osobám s povinným, nepovinným členstvím,
• příspěvky na různé typy pojištění, odměny statutárních orgánů,
• cenné papíry, pohledávky, závazky, odpis pohledávek a tvorba daňových opravných položek k pohledávkám,
• finanční i operativní leasing, zajištění závazku převodem práva,
• propagační předměty, dary, reprezentace,
• finanční náklady z úvěrových finančních nástrojů, smluvní sankce, pokuty, penále,
• likvidace nepotřebných zásob, škody, náhrady škod,
• limitace daňové zůstatkové ceny majetku v případě jeho prodeje nebo vyřazení,
• náklady vynaložené na osobní automobil provozovaný na základě smlouvy o výpůjčce po dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva,
• referenční cena pohonných hmot hybridních automobilů a elektromobilů.

Finanční leasing.
Daňové a nedaňové rezervy a opravné položky.

Osvobození příjmů:
• z podílů na zisku a prodejů podílů na společnostech,
• z licenčních poplatků plynoucích do zahraničí,
• z bezúplatného příjmu
• bytových družstev z nepeněnžních příjmů při převodu majetku obce nebo kraje.

Nedaňové náklady související s příjmy osvobozenými od daně.

Veřejně prospěšní poplatníci:
• veřejně prospěšný poplatník,
• svěřenský fond,
• fundace,
• daňové benefity,
• zdanění úrokových příjmů,
• osvobození bezúplatných příjmů,
• možnost uplatňování daňových odpisů ze svěřeného majetku příspěvkovými organizacemi a dobrovolnými svazky obcí (stanovení vstupní ceny, způsob odpisování).
Možnost tvorby daňové rezervy na opravu svěřeného majetku u příspěvkových organizací a dobrovolných svazků obcí.

Společenství vlastníků bytových jednotek – zdanitelné příjmy společenství.

Hmotný majetek:
• odpisování hmotného majetku, stanovení vstupní ceny pro odpisování majetku, vyřazení majetku, likvidace majetku, škody na majetku,
důsledky vyloučení nehmotného majetku z daňového zákona, mimořádné odpisy majetku
• vymezení odpisovatele, vymezení neodpisovaného majetku, režim majetku nabytého bezúplatně, pozemky, stavby, jednotky,
• odpisování technického zhodnocení provedeného poplatníkem, který není nájemcem ani uživatelem (stanovení vstupní ceny jiného majetku, způsob odpisování jiného majetku, zdanění nepeněžního příjmu v podobě technického zhodnocení majetku),
• majetek pořízený zcela nebo z části formou účelově poskytnutého daru – stanovení vstupní ceny.

Snižující položky, položky odčitatelné od základu daně, slevy na dani:
• odčitatelná položka v podobě uplatnění daňové ztráty, uplatnění daňové ztráty jako odčitatelné položky zpětně,
• odpočet na náklady na projekty výzkumu a vývoje,
• odpočet na odborné vzdělávání,
• snižující položky na dary, snižující položky u veřejně prospěšných poplatníků, rozšíření výčtu příjemců a účelů darů

Stručná informace k dani z neočekávaných zisků.
Příjmy zdaněné zvláštní sazbou daně.

!! Do programu bude zahrnut podrobný výklad změn provedených novelou zákona o daních z příjmů účinnou pro rok 2024 – „ konsolidační balíček“!!

Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Seminář je součástí cyklu „Daňový profesionál® – kompletně“ a jeho modulu „Daně – výklad nejdůležitějších zákonů“. Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat i samostatně. Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování v elektronické podobě pro každého účastníka. Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Zákon o daních z příjmů – právnické osoby

Vybraný termín:

20.8.2024  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Praha
Tento termín

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a dvě ? Součet zapište číslicemi.