Účetnictví a mzdy s využitím výpočetní techniky

kurz

Základní info

Určeno:

Tento kurz je určen posluchačům, bez znalostí účetnictví a mezd a těm kteří se chtějí zdokonalit ve vedení účetnictví a mzdovém účetnictví.

Profil studenta:

Student umí účtovat v soustavě podvojného účetnictví včetně získá znalosti pro praktický výkon profese samostatný účetní nebo v obchodních společnostech a zpracovávat mzdy v organizaci. Je schopen vést účetnictví od základů vedení účetnictví až po účetní závěrku v návaznosti na daň z příjmů, umí a zná novinky v zákoně o účetnictví a dalších prováděcích předpisech, umí vést mzdové účetnictví včetně styku s institucemi sociálního a zdravotního pojištění apod.

Lektoři:

Specialisté a odborníci s praxí v dané oblasti.

Osnova:

 1. Základy účetnictví
  Úvod, Podstata a význam účetnictví, Organizace účetnictví, Rozsah a vedení účetnictví, Účetní záznamy, Členění účetních dokladů, Náležitosti účetních dokladů, Vyhotovování účetních dokladů, Majetek podniku, Členění majetku podniku, Kapitál – zdroje krytí majetku, Aktiva a pasiva, Inventarizace majetku a závazků, Rozvaha, Funkce a obsah rozvahy, Náklady a výnosy, Účetní zápisy, Základní postup provádění účetních zápisů, Syntetická a analytická evidence, Formální správnost účetních zápisů, Účtová osnova
 2. Postupy účtování pro podnikatelské subjekty
  • Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek
   Ocenění dlouhodobého majetku, Technické zhodnocení dlouhodobého majetku, Inventarizace dlouhodobého majetku, Vyřazení dlouhodobého majetku, Dlouhodobý finanční majetek, Pronájem dlouhodobého majetku, Odpisy daňové a Účetní, Pořízení dlouhodobého majetku.
  • Účtová třída 1 – Zásoby
   Účtování zásob metodou A a B, Druhy zásob, Oceňování zásob, Účtování obalů, Reklamace při dodávkách materiálu, Škody na zásobách, Materiál na cestě a nevyfakturované dodávky, Inventarizační rozdíly.
  • Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
   Účtování KFM a KBÚ, Účtování cenin, Účtování na bankovních účtech, Účtování na účtech bankovních úvěrů, Účtování cenných papírů.
  • Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy
   Zúčtovací vztahy z obchodního styku, Zúčtování se zaměstnanci, Zúčtování daní a dotací, Pohledávky ke společníkům a sdružení, Závazky ke společníkům a sdružení, Jiné pohledávky a jiné závazky, Přechodné účty aktiv a pasiv.
  • Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
   Právní formy podnikání, Základní kapitál v jednotlivých právních formách, Rozdělení zisku a tvorba fondů, Rezervy, Dlouhodobé závazky a úvěry, Odložená daň z příjmu.
  • Účtová třída 5 a 6 – Náklady a výnosy
   Účtování nákladů a výnosů, Základní charakteristika jednotlivých nákladových skupin, Základní charakteristika jednotlivých výnosových účtových skupin, Položky upravující výsledek hospodaření, Časové rozlišení nákladů a výnosů.
  • Účetní uzávěrka a závěrka
   Uzavírání účetních knih, Zjištění výsledku hospodaření z výsledkových účtů, Daňový základ a povinnost k dani z příjmu, Rozdělení výsledků hospodaření, Závěrka, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha k účetní závěrce.
 3. Část kurzu Mzdové účetnictví
  1. Pracovně právní předpisy
   Zákoník práce a na něj navazující předpisy upravující vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Pracovní poměr. Mimopracovní poměry. Překážky v práci. Dovolená. Pracovní doba. Ukončení pracovního poměru.
  2. Mzda a odměňování
   • Mzdové předpisy v podnikatelské sféře
   • Formy odměňování – časová, úkolová, mzda, další složky mzdy při odměňování, příplatky ke mzdě, mzdový předpis, náhrada při dočasné pracovní neschopnosti
   • Odměňování u dohod mimo pracovní poměr, u dalších pracovních poměrů
   • Mzdová evidence – mzdový list, prohlášení k dani, zápočtový list, evidenční list důchodového pojištění, další doklady evidence o zaměstnanci
   • Výpočet hrubé mzdy, stanovení hrubého příjmu, srážky ze mzdy – exekuce
  3. Zdravotní pojištění
   • Všeobecné zdravotní pojištění – výše pojistného, vyměřovací základ, rozhodné období
   • Výpočet odvodů pojistného – pojistné za zaměstnance, pojistné hrazené státem, pojistné při souběhu činnosti
   • Povinnost plátců pojistného – oznamovací povinnost, průkazná evidence o platbách pojistného
  4. Sociální zabezpečení
   • Pojistné na sociální zabezpečení– poplatníci pojistného, výpočet pojistného, odvod pojistného a povinnosti zaměstnavatelů s tím spojené, chyby při odvodu pojistného a jejich důsledky
   • Nemocenské pojištění zaměstnanců – okruh pojištěných osob, podmínky účasti na pojištění, vznik, trvání a zánik pojištění, okruh dávek, podmínky nároku na dávky, výpočet dávek, doba poskytování dávek a jejich výplata, povinnost zaměstnavatelů v nemocenském pojištění
   • Důchodové pojištění – okruh dávek, evidenční list.
  5. Daň ze závislé činnosti a funkčních požitků
   • Zákon o daních z příjmů
   • Výpočet daně a záloh na daň – stanovení zdanitelné mzdy, nezdanitelná část základu daně, uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně
   • Vybírání a placení daně – sazby daně, povinnost srazit daň, povinnost odvodu daně
   • Roční zúčtování záloh na daň
   • Zvláštní sazba daně
   • Vyplňování předepsaných hlášení
 4. Praktická část výuky na PC vprogramu POHODA
Poznámka: Každý účastník bude mít kdispozici samostatný počítač pro výuku práce spočítačem.

Ukončení kurzu:

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky po ukončeném kurzu, obdrží absolvent osvědčení o rekvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost s akreditačním číslem MŠMT ČR s celostátní platností.


]]>

Účetnictví a mzdy s využitím výpočetní techniky

rekvalifikace - akreditované MŠMT (podle zákona č. 435/2004 Sb.)
Vybraný termín:

3.9.2024 –  21.1.2025  Karlovy Vary, Drahovice

Cena
26 990 Kč + 0% DPH

Termíny kurzu

Karlovy Vary, Drahovice
Plzeň 3-Jižní Předměstí
Moravská Ostrava a Přívoz
Moravská Ostrava a Přívoz
Plzeň 3-Jižní Předměstí
Praha 7 - Holešovice
Pardubice I-Zelené Předměstí
Moravská Ostrava a Přívoz
Karlovy Vary, Drahovice
Plzeň 3-Jižní Předměstí
Pardubice I-Zelené Předměstí
Praha 7 - Holešovice
Praha 7 - Holešovice
Pardubice I-Zelené Předměstí
Moravská Ostrava a Přívoz
Moravská Ostrava a Přívoz
Karlovy Vary, Drahovice
Karlovy Vary, Drahovice
Praha 7 - Holešovice
Moravská Ostrava a Přívoz
Plzeň 3-Jižní Předměstí
Plzeň 3-Jižní Předměstí
Pardubice I-Zelené Předměstí
Pardubice I-Zelené Předměstí
Karlovy Vary, Drahovice
Praha 7 - Holešovice
Plzeň 3-Jižní Předměstí
Moravská Ostrava a Přívoz
Praha 7 - Holešovice
Pardubice I-Zelené Předměstí
Praha 7 - Holešovice
Moravská Ostrava a Přívoz
Plzeň 3-Jižní Předměstí
Karlovy Vary, Drahovice
Plzeň 3-Jižní Předměstí
Moravská Ostrava a Přívoz
Plzeň 3-Jižní Předměstí
Praha 7 - Holešovice
Pardubice I-Zelené Předměstí
Pardubice I-Zelené Předměstí
Praha 7 - Holešovice
Moravská Ostrava a Přívoz
Karlovy Vary, Drahovice
Karlovy Vary, Drahovice
Moravská Ostrava a Přívoz
Plzeň 3-Jižní Předměstí
Pardubice I-Zelené Předměstí
Karlovy Vary, Drahovice
Tento termín
Karlovy Vary, Drahovice
Praha 7 - Holešovice
Plzeň 3-Jižní Předměstí
Moravská Ostrava a Přívoz
Plzeň 3-Jižní Předměstí
Pardubice I-Zelené Předměstí
Pardubice I-Zelené Předměstí
Karlovy Vary, Drahovice
Karlovy Vary, Drahovice
Pardubice I-Zelené Předměstí
Praha 7 - Holešovice
Praha 7 - Holešovice

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.