Účetnictví a daňová evidence

kurz

Základní info

Komu je kurz určen:

Rekvalifikační kurz účetnictví a daňová evidenceje určen pro úplné začátečníky, kteří po absolvování kurzu budou schopni vést účetnictví malým a středním firmám na profesionální úrovni. Výuka je vedena od úplných základů účetnictví až po účetní uzávěrku a závěrku s výstupem pro daňové účely.

Profil absolventa:

 1. Absolvent kurzu umí samostatně zpracovávat účetní evidenci a účtovat v soustavě účetnictví (podvojného) dle zákona č. 563/1991 Sb. O účetnictví. Samostatně zkontroluje náležitosti daňového dokladu včetně odpočtu DPH Zkontroluje datum (okamžik) zdanitelného plnění s ohledem na vznik účetního případu.
 2. Provádí transparentní zaúčtování dle povahy dokladu. Zná náležitosti likvidačního lístku v návaznosti na zpracovaný oběh dokladů. Vyplňuje příkaz k úhradě se všemi symboly, poštovní poukázku, příjmový pokladní doklad, výdajový pokladní doklad, umí vystavit fakturu vydanou se správnými daty a se zařazením do sazeb DPH.
 3. Připravuje podklady pro daňová přiznání s ohledem na datum zdanitelného plnění. Je obeznámen s postupy inventarizace pokladny, majetku a účtů, umí porovnat účetní stavy s fyzickým stavem a vyčíslit rozdíly a to s ohledem na vnitřní předpis ztrátovosti, mank a škod, se zaúčtováním vzniklých rozdílů.
 4. Dokáže rozlišit dlouhodobý hmotný majetek a tento zařadit do odpisových skupin, posoudit způsob odepisování a sestavit odpisový plán daňových odpisů. Umí zaúčtovat odpisy s ohledem na daňově uznatelné a účetní a to i s pohledu odložené daně z příjmu.
 5. Zná funkci účetní evidence a význam výstupů účetní evidence pro řízení firmy, zná pravidla pro archivaci a skartaci účetních dokladů.

Lektoři:

Specialisté a odborníci s praxí v dané oblasti, středoškolský a vysokoškolsky akademičtí pracovníci v daném oboru.

Osnova:

 1. Základy účetnictví
  Úvod, Podstata a význam účetnictví, Organizace účetnictví, Rozsah a vedení účetnictví, Účetní záznamy, Členění účetních dokladů, Náležitosti účetních dokladů, Vyhotovování účetních dokladů, Majetek podniku, Členění majetku podniku, Kapitál – zdroje krytí majetku, Aktiva a pasiva, Inventarizace majetku a závazků, Rozvaha, Funkce a obsah rozvahy, Náklady a výnosy, Účetní zápisy, Základní postup provádění účetních zápisů, Syntetická a analytická evidence, Formální správnost účetních zápisů, Účtová osnova
 2. Postupy účtování pro podnikatelské subjekty
  • Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek
   Ocenění dlouhodobého majetku, Technické zhodnocení dlouhodobého majetku, Inventarizace dlouhodobého majetku, Vyřazení dlouhodobého majetku, Dlouhodobý finanční majetek, Pronájem dlouhodobého majetku, Odpisy daňové a Účetní, Pořízení dlouhodobého majetku.
  • Účtová třída 1 – Zásoby
   Účtování zásob metodou A a B, Druhy zásob, Oceňování zásob, Účtování obalů, Reklamace při dodávkách materiálu, Škody na zásobách, Materiál na cestě a nevyfakturované dodávky, Inventarizační rozdíly.
  • Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
   Účtování KFM a KBÚ, Účtování cenin, Účtování na bankovních účtech, Účtování na účtech bankovních úvěrů, Účtování cenných papírů.
  • Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy
   Zúčtovací vztahy z obchodního styku, Zúčtování se zaměstnanci, Zúčtování daní a dotací, Pohledávky ke společníkům a sdružení, Závazky ke společníkům a sdružení, Jiné pohledávky a jiné závazky, Přechodné účty aktiv a pasiv.
  • Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
   Právní formy podnikání, Základní kapitál v jednotlivých právních formách, Rozdělení zisku a tvorba fondů, Rezervy, Dlouhodobé závazky a úvěry, Odložená daň z příjmu.
  • Účtová třída 5 a 6 – Náklady a výnosy
   Účtování nákladů a výnosů, Základní charakteristika jednotlivých nákladových skupin, Základní charakteristika jednotlivých výnosových účtových skupin, Položky upravující výsledek hospodaření, Časové rozlišení nákladů a výnosů.
  • Účetní uzávěrka a závěrka
   Uzavírání účetních knih, Zjištění výsledku hospodaření z výsledkových účtů, Daňový základ a povinnost k dani z příjmu, Rozdělení výsledků hospodaření, Závěrka, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha k účetní závěrce.
 3. Daňová evidence
  Podnikatel – fyzická osoba, Způsoby evidence podnikatelské činnosti, Charakteristika daňové evidence, Rozdíly mezi daňovou evidencí a účetnictvím.
  • EVIDENCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
   Evidence příjmů a výdajů vdeníku, Příjmy a výdaje podle zákona o daních zpříjmů, Zapisování příjmů do deníku, Zapisování výdajů do deníku, Průběžné položky, Řešený příklad na evidenci vdeníku (u neplátce), Daň zpřidané hodnoty – zapisování do deníku a záznamní evidence, Daň zpřidané hodnoty u neplátců, Daň zpřidané hodnoty u plátců.
  • UZAVŘENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE
   Přípravné práce, Inventarizace, Úprava příjmů a výdajů vsouladu spožadavky ZDP, Úprava příjmů vsouladu spožadavky ZDP, Úprava výdajů vsouladu spožadavky ZDP, Zjištění souhrnných částek jako podkladů pro přiznání kdani.
Poznámka: Každý účastník obdrží studijní materiál, učebnice a skripta.

Ukončení kurzu:

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky po ukončeném kurzu, obdrží absolvent osvědčení o rekvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost s akreditačním číslem MŠMT ČR s celostátní platností.


]]>

Účetnictví a daňová evidence

rekvalifikace - akreditované MŠMT (podle zákona č. 435/2004 Sb.)
Vybraný termín:

7.9.2024 –  11.1.2025  Pardubice I-Zelené Předměstí

Cena
16 990 Kč + 0% DPH

Termíny kurzu

Karlovy Vary, Drahovice
Karlovy Vary, Drahovice
Praha 7 - Holešovice
Plzeň 3-Jižní Předměstí
Plzeň 3-Jižní Předměstí
Moravská Ostrava a Přívoz
Pardubice I-Zelené Předměstí
Pardubice I-Zelené Předměstí
Karlovy Vary, Drahovice
Karlovy Vary, Drahovice
Praha 7 - Holešovice
Praha 7 - Holešovice
Plzeň 3-Jižní Předměstí
Plzeň 3-Jižní Předměstí
Moravská Ostrava a Přívoz
Moravská Ostrava a Přívoz
Pardubice I-Zelené Předměstí
Praha 7 - Holešovice
Praha 7 - Holešovice
Karlovy Vary, Drahovice
Moravská Ostrava a Přívoz
Moravská Ostrava a Přívoz
Plzeň 3-Jižní Předměstí
Pardubice I-Zelené Předměstí
Pardubice I-Zelené Předměstí
Praha 7 - Holešovice
Praha 7 - Holešovice
Karlovy Vary, Drahovice
Moravská Ostrava a Přívoz
Moravská Ostrava a Přívoz
Karlovy Vary, Drahovice
Plzeň 3-Jižní Předměstí
Plzeň 3-Jižní Předměstí
Pardubice I-Zelené Předměstí
Tento termín
Pardubice I-Zelené Předměstí
Karlovy Vary, Drahovice
Karlovy Vary, Drahovice
Praha 7 - Holešovice
Moravská Ostrava a Přívoz
Plzeň 3-Jižní Předměstí
Plzeň 3-Jižní Předměstí
Praha 7 - Holešovice
Praha 7 - Holešovice
Pardubice I-Zelené Předměstí
Moravská Ostrava a Přívoz
Plzeň 3-Jižní Předměstí
Plzeň 3-Jižní Předměstí
Karlovy Vary, Drahovice
Moravská Ostrava a Přívoz
Praha 7 - Holešovice
Praha 7 - Holešovice
Pardubice I-Zelené Předměstí
Pardubice I-Zelené Předměstí
Moravská Ostrava a Přívoz
Moravská Ostrava a Přívoz
Karlovy Vary, Drahovice
Karlovy Vary, Drahovice
Plzeň 3-Jižní Předměstí
Pardubice I-Zelené Předměstí
Pardubice I-Zelené Předměstí

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.