Účetní případy pro pokročilé aneb účetnictví 2020 v příkladech

Základní info

Cíle kurzu

Na semináři se seznámíte s řešením jednotlivých účetních kategorií podle aktuálně platných českých účetních předpisů. Celý seminář, který je i vhodnou přípravou pro účetní závěrku roku, sestává z řešení celé řady praktických příkladů. Primárním cílem těchto příkladů je naznačit jejich dopady na účetní výkazy firmy.

Určeno pro

Pro zkušené účetní a hlavní účetní.

Obsah kurzu

Regulace účetnictví v ČR:
• účetnictví podle českých předpisů,
• základní principy mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS.

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek (stálá aktiva):
• pořízení,
• odpisy a vyřazení dlouhodobého majetku,
• technické zhodnocení dlouhodobého majetku.

Finanční majetek:
• majetkové cenné papíry (účtování a oceňování),
• dluhové cenné papíry (účtování a oceňování),
• derivátové kontrakty (účtování a oceňování).

Zásoby:
• průběžný versus periodický systém,
• inventarizace zásob.

Zúčtovací vztahy:
• přímý a nepřímý odpis pohledávek,
• cizoměnové operace,
• rezervy a přechodné položky.

Operace ve vlastním kapitálu:
• zvyšování a snižování základního kapitálu,
• rozdělování výsledku hospodaření,
• druhové versus účelové členění provozních nákladů.

Účetní uzávěrka:
• inventarizace majetku a dluhů,
• vyčíslení splatné a odložené daně,
• rozvaha a výsledovka,
• příloha,
• cash flow.

Souvislý příklad a diskuze.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Účetní případy pro pokročilé aneb účetnictví 2020 v příkladech

Vybraný termín:

26.8.2020  Praha

Cena
4890 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a šest ? Součet zapište číslicemi.