Technické zhodnocení investičního majetku

kurz

Základní info

MAJETEK - zatřídění majetku, stanovení vstupní ceny, reprodukce hmotného a nehmotného majetku, technické zhodnocení a opravy z hlediska novel zákonů daňových, účetních a souvisejících předpisů, r. 2023.
Seminář je určen pro útvary vypracovávající záměry obcí, organizačních složek státu, obcí založených a.s., s.r.o., tak i podnikatelské subjekty, které realizují záměry a účtuj je do majetku.

 1. Vymezení a členění majetku dle právních předpisů (majetek, hmotný a nehmotný majetek, nemovitosti a movité věci, stavební a technologické části, ocenitelná práva) - dle NOZ a ZDP, Součásti a příslušenství věci, nemovitostí, inženýrské sítě (NOZ - Občanský zákoník), komunikace, vodohospodářské stavby elektrotechnické sítě.
 2. Technické zhodnocení (pojmy technické zhodnocení, rekonstrukce, modernizace) podle ZDP, NSZ, NOZ. Rozdíly u pozemních komunikací a cest a inženýrských sítí, povolování staveb, ZDP Novela zákona o daních z příjmů, co je a co není součástí pozemku.
 3. Opravy a udržovací práce, NOZ, NSZ, účetní předpisy (NOZ - Nový občanský zákoník), Ohlašování staveb (NSZ -nový stavební zákon – objekty – 283/2021 Sb.)
 4. Kategorie stavebních záměrů a způsoby správních řízení, společní řízení stavebních záměrů
 5. Ostatní záměry (technologické, počítačové sestavy, SW, služby, nehmotný majetek, stroje a výrobní linky, zařízení a inventář). Novela zákona o daních z příjmů č. 540/2020 Sb., a jejich zatřídění.
 6. Rozdíl mezi výdaji zahrnovanými do technického zhodnocení nebo do oprav (rozdíly u staveb, technologií, samostatných movitých věcí, provozních souborů a výpočetní techniky)
 7. Pokyn GFŘ D - 59. Výklad položek financování reprodukce majetku
 8. Zatříďování majetku (hmotného, nehmotného – movitého, nemovitého) dle platných soustav v ČR, EU a jeho odpisování (daňové, účetní), pacht, nájem, věcná břemena, změny vyvolané NOZ.
 9. Základní rozčlenění stavby (stavby, nedílná součást stavby, samostatné movité věci ve stavbě)
 10. Vypracování dokumentace a rozpočtu pro opravy, investice a udržovací práce vazba na účetní předpisy. Novela vyhl. č. 310/2020 Sb., vyhl. č. 410/2009 Sb., dokumentace vyhl. č. 405/2017 Sb., č. 583/2021 Sb., objekty, které nepatří d obudovy.
 11. Zatřiďování a odpisování majetku u obcí a organizačních složek státu nebo obchodních společností, (CZ-CC, CZ-CPA, HS/CN, KN), Nový celní sazebník, daně z nemovitých věci.
 12. Zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění zák. č. 237/2020 Sb., vyhl. č. 441/2013 Sb., kterou se provádí zákon ve znění vyhl. č. 488/2020 Sb., ocenění věcných břemen a práva stavby.
 13. Zák. č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů.
 14. Zákon č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění novel a přenesení daňové povinnosti dle § 92 e) - RCHP
 15. Zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Vstupní ceny majetku.
 16. Vyhl. č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zák. o účetnictví, vyhl. č. 500/2002 Sb.
 17. N.V. č. 308/2015 Sb., oprava a udržovací práce nájemcem, N.V. č. 366/2013 Sb.
 18. Zákon č. 586/1992 Sb., Aktuální znění 02/2021.
 19. Rozpočty, výkazy výměr, náklady, výdaje, rizika při vadném zařazení ze strany finanční správy a dotačních orgánů.
 20. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP) ve znění zák. č. 386/2020 Sb.
 21. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 22. Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí.
 23. Vyhl. č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ČUS 701-708, 001 - 021
 24. Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování reprodukce majetku.
 25. Veřejné zakázky zák. č. 134/2016 Sb., a předpisy (finanční) související (3 E, Hospodárnost, Efektivnost, Účelnost - stručně)
 26. Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole - stručně
 27. Vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 416/2004 Sb., o finanční kontrole - stručně
 28. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, vliv na dotace a finanční výpomoc
 29. Nemovitosti a daně, zákon 256/2013 Sb., vyhl. č. 357/2013 Sb., katastrální předpisy.
 30. Zařazení výdajů za AD, TDS, BOZP, vizualizace, právo stavb, věcné břemeno, inventář.
 31. Zák. č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.
 32. Daň z nemovitosti, zák. č. 338/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 33. Registr smluv, zákon č. 350/2015 Sb.
 34. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole.
 35. Nakládání s majetkem u obcí, jejich sdružení a příspěvkových organizací.
 36. Autorská a průmyslová práva, licence, jejich uveden do majetku.
 37. Dobíjecí stanice elektrické – vodíkové, vyhl. č. 266/2021

Technické zhodnocení investičního majetku

Vybraný termín:

27.11.2024  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Praha
Tento termín
Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.