Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Specialista na účetnictví - 1. stupně

Základní info

Pro koho je určen tento vícedenní seminář

Seminář je určen pro začínající účetní. Pro účetní, které si potřebují účetnictví zopakovat a pro účetní, které mají na starosti účetnictví celé společnosti. Seminář mohou absolvovat také studenti středních a vysokých škol. Tento seminář jim poslouží k doplnění jejich studia.

Výhody tohoto vícedenního semináře

Výhodou vícedenního semináře je to, že jednotlivé části na sebe navazují do uceleného celku. Postupně dojde k získávání informací o vedení účetnictví, jeho metodách, principech, výkaznictví až k výstupům, které se předkládají na finanční úřad a jiným institucím.

Seminář Vám umožní proniknout do této problematiky do hloubky a závěrečným testem si ověříte její zvládnutí. Po úspěšně zdolaném testu získáte certifikát.

Po dobu měsíce července mají účastníci k dispozici on-line knihovnu Účetnictví profi.

Na srpenjsme připravili návazný kurz Specialista na účetnictví - 2. stupně (pokročilý), případně se lze přihlásit na kombinovaný kurz Specialista na účetnictví - 1. a 2. stupně za zvýhodněnou cenu.

Zvýhodněnou cenu nabízíme také pro ty, co si společně se základy účetnictví potřebují osvojit i vedené mzdové agendy: Specialista na účetnictví a mzdové účetnictví - 1. stupně.

Obsah

14. 7. 2020 (úterý)
* Legislativní úprava vedení účetnictví podnikatelů
* Vymezení formy, obsahu a rozsahu účetnictví, vystavování účetních a daňových dokladů
* Účet jako symbolický zápis pro aktiva, pasiva, náklady, výnosy
* Účet syntetický a analytický, účetní osnova, pravidla pro tvorbu předkontace
* Dlouhodobý majetek – členění dlouhodobého majetku, výpočet odpisů, účtování o pořízení, zařazení a vyřazení dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku formou leasingu nebo spotřebním úvěrem, dlouhodobý finanční majetek
* Zásoby – vymezení a charakteristika účtování a evidence zásob, ocenění zásob, členění a účtování zásob vlastní výroby, zjištění a zaznamenání stavu zásob na konci zdaňovacího období, inventarizace zásob
* Finanční majetek – účtování pokladny v CZK a valutových pokladen, účtování pohybů na bankovních účtech, účtování cenin, stravenek, účtování krátkodobých a dlouhodobých bankovních úvěrů a výpomocí, zaznamenání stavu finančního majetku na konci zdaňovacího období, inventarizace

15. 7. 2020 (středa)
* Pohledávky a závazky z obchodních vztahů – oceňování pohledávek a závazků v české a cizí měně, poskytnuté a přijaté zálohy, kurzové rozdíly, zjištění a zaznamenání stavu pohledávek a závazků na konci zdaňovacího období, inventarizace
* Pohledávky a závazky vůči finančním a dalším institucím, účtování přímých a nepřímých daní (daň silniční, DPH, daň z příjmů,….)
* Účtování mezd a odvodů z mezd – specifika výpočtu a účtování mezd

16. 7. 2020 (čtvrtek)
* Časové rozlišení nákladů a výnosů – specifika účtování nákladů a výnosů, náklady a výnosy příštích období, příjmy a výdaje příštích období, komplexní náklady příštích období
* Kapitálové účty – účtování o základním kapitálu, jeho snížení nebo zvýšení, účtování kapitálových fondů, fondů ze zisku, účtování výsledku hospodaření a jeho rozúčtování dle zápisu z valné hromady
* Rezervy – tvorba rezerv, účtování a jejich specifika
* Náklady a výnosy – specifika účtování nákladů a výnosů, účtování daňových a nedaňových nákladů, auto v podnikání

17. 7. 2020 (pátek)
* Uzávěrkové a závěrkové účetní operace, účetní výkazy – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, cash flow
* Sestavení daňového přiznání daně z příjmů právnických osob
* Závěrečný test

Výuka probíhá každý den od 9 do 16 hodin (hodinová pauza na oběd + 2 x 15 minut na občerstvení).

Specialista na účetnictví - 1. stupně

Vybraný termín:

14.7.2020  Praha

Cena
22900 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a devět ? Součet zapište číslicemi.