Nejčastější chyby a omyly při aplikaci zákona o DPH

Kurzem Vás provede Ing. Zdeněk Kuneš

specialista na problematiku DPH, spoluautor zákona o DPH

Základní info

Nejčastější chyby při uplatňování DPH v tuzemsku

OBSAH

Nejdůležitější problémy:
 • Stanovení obratu pro registraci plátce od 1. 1. 2023, zpětná registrace
 • Registrace identifikované osoby – pořízení zboží z JČS, přijetí služby, poskytnutí služby
 • Stanovení místa plnění při dodání zboží
 • Prodej zboží na dálku, použití režimu EU
 • Stanovení místa plnění při poskytnutí služby – základní
pravidlo, uvedení v daňovém přiznání
 • Poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci s místem plnění v JČS – nový režim
 • Vyjmutí dlouhodobého majetku z obchodního majetku (automobil pro soukromou potřebu)
 • Dodání zboží s povinností nebo možností odkupu
 • Uskutečnění zdanitelného plnění – stavební práce, dodání energií, poskytnutí služeb souvisejících s nájmem, věcná břemena
 • Chyby při vystavování daňových dokladů – náležitosti
 • Stanovení základu daně, výpočet daně, zaokrouhlování
 • Reklamace, skonta, bonusy – oprava základu daně – oprava odpočtu daně, vazba na KH
 • Oprava základu daně u nedobytné pohledávky, opravné daňové doklady
 • Jak opravit chybu nebo omyl
 • Vyúčtování tepla, vodného a stočného
 • Nájem nemovité věci, lhůty, volba zdanění, krátkodobý nájem, ubytovací služba
 • Nájem, u kterého nelze uplatnit daň, chyby
 • Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně obecně, při samovyměření (pořízení zboží z JČS, režim přenesení daňové povinnosti)
 • Úprava odpočtu daně u oprav provedených na nemovitosti
 • Řešení problematiky zničení, ztráty, či odcizení majetku, manka
 • Režim přenesení daňové povinnosti – časté chyby
 • Zrušení registrace – snížení uplatněného nároku na odpočet daně u majetku pořízeného před zrušením registrace
Výklad aktuálních informací k zákonu o DPH
Zodpovídání konkrétních dotazů, diskuze

DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi
Seminář je sestaven z nejčastějších chyb a omylů, které vedou k nesprávnému stanovení výše daňové povinnosti i nároku na odpočet DPH a následným problémům.
 • Základní pojmy (§ 4)
 • Registrace identifikované osoby (§ 6g – 6l)
 • Stanovení místa plnění při dodání zboží (§ 7)
 • Místo plnění při prodeji zboží na dálku (§ 8)
 • Stanovení místa plnění u poskytovaných služeb podle § 9, povinnost přiznat daň u přeshraničních služeb (§ 24 a 24a), nárok na odpočet daně (§ 73)
 • Stanovení místa plnění v ostatních případech – služby vztahující se k nemovité věci, přeprava zboží osobě nepovinné k dani, práce na movité věci a další (§ 9a, 10i)
 • Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu (§ 11)
 • Pořízení zboží z jiného členského státu (§ 16)
 • Třístranný obchod (§ 17)
 • Prodej zboží v režimu skladu (§ 18)
 • Dodání zboží do jiného členského státu, prokazování přepravy – nařízení Rady 282/2011, souhrnné hlášení (§ 102), daňový doklad
 • Dovoz zboží, vývoz zboží, základ daně, výpočet daně – úprava (§ 23, 38, 66), daňové doklady
 • Zvláštní režim jednoho správního místa
 • Diskuze, řešení vzorových příkladů a konkrétních problémů účastníků semináře

Nejčastější chyby a omyly při aplikaci zákona o DPH

Vybraný termín:

12.6.2024  Praha 2 Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Praha 2
Tento termín

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a dvě ? Součet zapište číslicemi.