KONTROLÓR(KA) VO VEREJNEJ SPRÁVE

kurz

Základní info

Dvojsemestrálny postgraduálny kurz organizovaný pre pracovníkov – kontrolórov verejnej správy.  
Cieľ: pripraviť zamestnancov v oblasti verejnej finančnej kontroly na ich veľmi rôznorodé úlohy v oblasti kontroly finančného hospodárenia tak, aby pôsobili ako kompetentní experti na vysokej odbornej úrovni a podľa moderných poznatkov z oblasti manažmentu. Vzdelávanie sprostredkuje v relevantných odborných oblastiach „odbornú kompetentnosť“, „metodickú kompetentnosť“ a „sociálnu a osobnostnú kompetentnosť“, základy a základné poznatky s aktuálnym vzťahom k praxi. Základným cieľom je pripraviť zdatných kontrolórov pre podmienky pôsobenia v kontrolných systémoch v SR.
Celkový rozsah vzdelávacej aktivity:
·   2 semestre ( 2 x 4 mesiace ), 220 hodín ( sústredenie 1x mesačne 2-3 dni )·     3 moduly:
  •   I. a II. modul, spolu 18 tém, každá v rozsahu 10 hodín ( 8 hodín teórie a 2 hodiny praxe )
  • III. modul, 1. téma 15 hodín (7 hodín teórie, 8 hodín praxe), 2. téma 5 hodín (4 hodiny teórie, 1 hodina prax)

Cena kurzu:   Predbežná cena kurzu: 19 800 SKK

Učebný plán:

I. Modul - Modul odbornej kompetentnosti:
Téma 1: Právne základy verejnej finančnej kontroly                 
Téma 2: Základy hospodárskeho a finančného práva                              
Téma 3: Organizácia administratívy a verejnoprávne organizačné formy a právo   Združovania                 
Téma 4: Rozpočtové právo (vrátane Zákonov o rozpočtových pravidlách o štátnej pokladnici... )                           
Téma 5: Finančná analýza                                                               
Téma 6: Nakladanie s majetkom a jeho správa                            
Téma 7: Účtovné systémy nepodnikateľských subjektov            
Téma 8: Daňové právo                                                                    
Téma 9: Právo v oblasti verejného obstarávania vrátane praktickej časti
Téma 10: Finančný manažment                                                      
Téma 11: Účtovníctvo a výkazníctvo štátnej správy a samosprávy   

II. Modul - Modul metodickej kompetentnosti:
Téma 12: Tvorba správ z kontroly                                                 
Téma 13: Interné kontrolné systémy                                             
Téma 14: Kontrolné procesy a kontrolné metódy a štandardy     
Téma 15: Kontrolné procesy v štrukturálnych fondoch                
Téma 16: Analýza dát / preverovanie systémov na elektronické spracovanie dát a štatistika          
Téma 17: Manažment kvality                                                         
Téma 18: Projektový manažment a kontrola projektov                

III. Modul - Modul sociálnej a osobnostnej kompetentnosti:
Téma 19: Komunikácia a odborná prax                                         
Téma 20: Manažment konfliktov                                                   

Organizačný garant kurzu: prof. Ing. Ján Porvazník, PhD.Viac informácii: http://www.uninova.sk/efi/src/vzdelavacie_projekty_domace.php

KONTROLÓR(KA) VO VEREJNEJ SPRÁVE

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj

Cena
19800 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.