Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

DAŇOVÝ SPECIALISTA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ČR

Základní info

V tomto kurzu se seznámíte s hlavními daňovými předpisy, s DPH, DPPO, DPFO, s oblastí majetkových daní, daní převodových, silničních a spotřebních. 

NEPŘEHLÉDNĚTE:

 • Kurz je rekvalifikační, získal akreditaci MŠMT ČR. 
 • Absolventi získají Osvědčení o rekvalifikaci, které nahrazuje školní vzdělání.

PRO KOHO JE KURZ URČEN:

 • Pro posluchače, kteří absolvovali SŠ. Žádné jiné specifické podmínky nejsou určeny ani neomezují jakékoli zájemce.
 • Kurz je vhodný pro posluchače, kteří potřebují porozumět všem hlavním daňovým předpisům. Kromě zvládnutí problematiky DPPO, DPFO a DPH se seznámí s oblastí majetkových daní, daní převodových, silničních a spotřebních.
 • Velkou cílovou skupinou jsou lidé s ekonomickým zaměřením, kteří chtějí proniknout do daňové oblasti.

OBSAH KURZU:

Kurz se skládá z těchto modulů:

1) Modul Základy daní

 •     Daňová soustava v ČR - základní přehled
 •     Úvod do daní, Správa daní
 •     Zákon o dani silniční 16/1993 Sb.
 •     Zákon o dani z příjmů 586/1993 Sb.
 •     Zákon o dani z přidané hodnoty 235/2004 Sb.

2) Modul Daň z příjmů fyzických osob

 • Poplatníci a předmět daně, základ daně, příjmy dle ZDP §6 - 10, stanovení daňové povinnosti, daňová evidence
 • Poplatníci DzPFO a metodika výpočtu daně z příjmů FO
 • Kdo má povinnost podat daňové přiznání
 • Předmět daně z příjmů FO
 • Osvobození od daně z příjmů
 • Základ daně z příjmů FO a daňová ztráta
 • Metodika výpočtu DzPFO
 • Nezdanitelné částky a odčitatelné položky
 • Slevy na dani
 • Stanovení dílčích základů daně podle §6-§10
 • Příjmy ze závislé činnosti
 • Příjmy z podnikání a jiné samostatné činnosti
 • Kapitálové příjmy
 • Příjmy z pronájmu
 • Ostatní příjmy
 • Stanovení základu daně ve zvláštních případech, daňová evidence
 •  Výpočet základu daně u spoluvlastníků, členů sdružení FO a spolupracujících osob
 • Způsob zdanění FO ze závislé činnosti
 • Daňová evidence - principy
 • Daňové a nedaňové výdaje dle §24 - 25
 • Osobní náklady (mzdy, pojištění, náklady na zaměstnance)
 • Náklady na užívání motorových vozidel
 • Nedaňové náklady
 • Ostatní náklady
 • Praktický příklad na daňovou evidenci a sestavení daňového přiznání DzPFO

3) Modul Daň z příjmů právnických osob

 • Poplatníci daně, základ daně, placení daně, úpravy daňového základu, daňově uznatelné náklady související s aktivy a pasivy, souvislý příklad
 • Základní principy zdaňování a placení DPPO
 • Poplatníci daně
 • Způsob zdaňování příjmů právnických osob
 • Položky odčitatelné od základu daně - §34 Zákona o dani z příjmů
 • Nezdanitelné částky - §20 ZDP
 • Slevy na dani - §35
 • Přiznání k dani z příjmů právnických osob a placení daně
 • Pohledávky, insolvence
 • Pohledávky, odpisování pohledávek
 • Tvorba opravných položek k pohledávkám
 • Postoupení pohledávek
 • Daňové dopady dalších operací s pohledávkami
 • Úpadek dlužníka
 • Insolvenční řízení
 • Dlouhodobý majetek a leasing v daních
 • Pořízení DM
 • Technické zhodnocení, opravy a udržování DM
 • Odpisování DM
 • Způsoby vyřazení DM
 • Druhy leasingu
 • Daňový režim uznatelnosti nájemného
 • Finanční majetek, zásoby a jejich daňový režim
 • Co je finanční majetek
 • Výnosy z držby a prodeje finančního majetku
 • Vklady do obchodních společností
 • Pořízení a ocenění zásob
 • Vyřazení zásob
 • Souvislý praktický příklad na sestavení daňového přiznání DPPO

4) Modul Majetkové daně, Správa daní

 • Daň z nemovitostí
 • Daň z pozemků
 • Daň ze staveb
 • Silniční daň
 • Převodové daně 

5) Modul Daň z přidané hodnoty

 • Základní terminologie, registrace k dani, výpočet daně, dodání a pořízení zboží, poskytnutí a přijmutí služeb, nárok na odpočet, výpočet daňové povinnosti, nárok na vrácení daně)
 • Předmět daně, základní pojmy, registrace
 • Základní pojmy
 • Předmět daně
 • Osoby povinné k dani, plátci daně
 • Obrat pro povinnou registraci
 • Registrace k dani
 • Správa daně v tuzemsku - daňové přiznání, evidence k dani, souhrnné hlášení
 • Místo a datum UZP, operace se zbožím a poskytnutí služeb
 • Místo plnění při dodání zboží
 • Místo plnění při poskytnutí služeb - s důrazem na obchodování v EU a v třetích zemích
 • Dodání zboží a uskutečnění ZP
 • Poskytnutí služeb a uskutečnění ZP
 • Zálohy, přefakturace, fakturace v cizí měně
 • Daňové doklady, základ a sazby daně
 • Typy daňových dokladů, vystavování a archivace
 • Opravné daňové doklady
 • Základ daně a výpočet daně
 • Sazby daně
 • Osvobozená plnění, nárok na odpočet daně
 • Osvobozená plnění s nárokem na odpočet daně
 • Osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně
 • Nárok na odpočet daně a podmínky pro jeho uplatnění
 • Krácení nároku na odpočet daně (koeficient)
 • Způsob výpočtu kráceného nároku
 • Zvláštní režimy odpočtu daně
 • Praktický příklad na sestavení evidence k dani, daňového přiznání a souhrnného hlášení

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA:

 • Probíhá formou písemného testu.

STUDIJNÍ MATERIÁLY:

BONUS:

 • Posluchači kurzu od nás získají publikaci Daňové zákony 2018 od Hany Markové.

DOKLAD O ABSOLVOVÁNÍ KURZU:

 • Osvědčení o rekvalifikaci akreditované Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, které nahrazuje školní vzdělání a je jedním z podkladů při žádosti o vydání živnostenského listu.

ROZVRH KURZU:

 • Kurz je dopolední, výuka probíhá od 8:00 do 14:40 hodin (s pauzou na oběd)
 • Kurz probíhá měsíc a půl (celkem 16 dnů výuky, 120 vyučovacích hodin)

UČEBNY:

 • Výuka probíhá v příjemných učebnách v centru Prahy (Fügnerovo náměstí 1866/5, Praha 2). 
 • Naše učebny jsou snadno dostupné i pro mimopražské posluchače.

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ:

 • Studijní oddělení je k dispozici posluchačům kurzů i zájemcům o výuku každý všední den od 9:00 do 15:00 hodin. Zkušený personál Vám rád odpoví na Vaše dotazy a poradí s výběrem kurzu. 
 • Tel. čísla: 775 583 697, 605 403 895. E-mailová adresa: info@sluzbyapodnikani.cz

PŘEČTĚTE SI, JAK KURZ HODNOTÍ JEHO ABSOLVENTI:

 • "Výborný kurz! Postupné probrání všech daňových zákonů a paragrafů, ucelený přehled o problematice. Lektoři jsou velmi trpěliví, ochotní a vstřícní." A. Bažantová
 • "Problematika je vysvětlena přehledně a srozumitelně. Kurzu dávám jedničku." L. Petalová
 • "Daně jsou vysvětleny srozumitelně z praktického úhlu pohledu. Oceňuji lidský přítup všech lektorů. Doporučuji." Z. Demjanenko

 

DAŇOVÝ SPECIALISTA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ČR

Vybraný termín:

6.2.2018 –  20.3.2018  Praha

Cena
15 200 Kč + 0% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a osm ? Součet zapište číslicemi.