Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona účinného pro rok 2025

Kurzem Vás provede Ing. Ilona Součková - působí v oddělení daně z příjmů právnických osob Generálního finančního ředitelství, podílí se na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti daně z příjmů právnických osob ve spolupráci s příslušným legislativním odborem, metodicky řídí a koordinuje výměnu informací mezi daňovou správou a dalšími orgány státní správy

Základní info

Program semináře:
* PŘIPOMENUTÍ ZMĚN PLYNOUCÍCH Z POSLEDNÍCH NOVEL ZDP
* STANOVENÍ ZÁKLADU DANĚ – výsledek hospodaření před zdaněním
* POLOŽKY ZVYŠUJÍCÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ – dodanění závazků, pohledávky ze smluvních sankcí, daňové dopady změny účetní metody, daňové dopady oprav účtování v předchozích letech, daňové důsledky dohody o narovnání
* POLOŽKY SNIŽUJÍCÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ – uhrazené náklady, jejichž daňová uznatelnost je podmíněna zaplacením, zúčtování nedaňových rezerv a opravných položek, položky, které se nezahrnují do základu daně, částky již jednou zdaněné, příjmy podléhající srážkové dani
* DEFINICE OSOB SPOJENÝCH, CENY OBVYKLÉ, daňové dopady převodních cen,
* ZDANĚNÍ BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ – příjmy z dědění a darování, příjmy získané převodem podle zvláštního předpisu, majetkový prospěch, příjmy získané směnou, účelově poskytnuté peněžité dary na pořízení majetku
* DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ NÁKLADY
* DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY
* PŘÍJMY OD DANĚ OSVOBOZENÉ
* NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘÍJMY OSVOBOZENÝMI OD DANĚ
* NEZISKOVÝ SEKTOR: veřejně prospěšný poplatník, svěřenský fond, fundace, daňové benefity, zdanění úrokových příjmů, osvobození bezúplatných příjmů, možnost uplatňování daňových odpisů ze svěřeného majetku příspěvkovými organizacemi a dobrovolnými svazky obcí (stanovení vstupní ceny, způsob odpisování). Možnost tvorby daňové rezervy na opravu svěřeného majetku u příspěvkových organizací a dobrovolných svazků obcí
* HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK
* POLOŽKY ODČITATELNÉ OD ZÁKLADU DANĚ, SLEVY NA DANI
* POLOŽKY SNIŽUJÍCÍ ZÁKLAD DANĚ
* ZMĚNY VYPLÝVAJÍCÍ Z NOVELY ZDP ÚČINNÉ OD 1. 1. 2024 – KONSOLIDAČNÍ BALÍČEK:
- Vylučování kurzových rozdílů – nerealizované kurzové rozdíly, okamžik zahrnutí kurzových rozdílů do základu daně
- Náklady vynaložené zaměstnavatelem na zaměstnance:
-
* příspěvek na stravování zaměstnanců
-
* zaměstnanecké benefity, rozšíření zaměstnaneckých benefitů na rodinné příslušníky
-
* použití zdravotnických zařízení, nepeněžité dary od zaměstnavatele, sportovní a kulturní akce
-
* limity pro osvobození u zaměstnance, důsledek překročení limitů pro zaměstnavatele
- Rozšíření daňové uznatelnosti nákladů na provoz předškolních zařízení
- Omezení daňové uznatelnosti některých propagačních předmětů
- Daňový odpis pohledávky v rámci preventivní restrukturalizace
- Uplatňování poměrné části daňových odpisů z majetku veřejně prospěšného poplatníka
- Daňová problematika elektromobilů:
-
* Definice nízkoemisních motorových vozidel a bezemisních motorových vozidel, odpisování bezemisních vozidel – problematika mimořádných daňových odpisů
- Daňová problematika motorových vozidel kategorie M1:
-
* Definice vozidla kategorie M1 pro účely uplatňování daňových odpisů
-
* Omezení výdajů – daňových odpisů vozidel kategorie M1
-
* Technické zhodnocení a jeho odpisování vozidel kategorie M1
-
* Omezení výdajů u vozidel kategorie M1 pořízených na finanční leasing
- Přepočet měny pro výpočet daní z příjmů – položky evidované v měně účetnictví, přepočet kritérií v cizí měně, měna přenositelných daňových položek

Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona účinného pro rok 2025

Vybraný termín:

11.12.2024  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a jedna ? Součet zapište číslicemi.