SPC a statistické metody

kurz

Základní info

Výsledkem statistické regulace procesů (SPC) je udržování definovaných parametrů procesu (výrobku) ve stanovených tolerancích. Tyto tolerance jsou užší, než tolerance při jejichž překročení již hovoříme o neshodě.

Cíle:

* Seznámit se s obecnými principy statistické regulace procesů (SPC).
* Naučit se identifikovat možnosti aplikace vhodných metod statistické regulace procesů.
* Zvládnout různé typy regulačních diagramů včetně určení příslušných regulačních mezí.
* Naučit se ověřit podmínky pro aplikaci metod SPC a jejich zavedení do praxe.

Cílová skupina:

Pracovníci útvaru řízení jakosti, manažeři kvality, pracovníci výrobních úseků, pracovníci zkušebních a kontrolních útvarů, technologové, pracovníci technické přípravy výroby, interní auditoři a především zástupci organizací, které se chtějí stát dodavateli pro automobilový průmysl.

Obsah:

* Terminologie a pojmy
* Požadavky na statistické metody při řízení procesů vyplývajících z norem ISO řady 9000, dokumentů VDA,...
* Sběr, zpracování, vyhodnocení dat
* Principy regulace procesů
* Statistická stabilita - náhodné a zvláštní principy nestability
* Gaussovo rozdělení
* Způsobilost procesů
* Regulační diagramy při kontrole měřením
* Regulační diagramy při kontrole srovnáním
* Analýza systému měření MSA
* Nástroje statistiky:

- Paretův diagram

- histogram

- formulář pro sběr dat

- vývojový diagram

- diagram příčin a následků

- bodový diagram

- regulační diagram

Metody:

Odborný výklad kombinovaný s diskusí, týmová práce v malých skupinách, případové studie, praktické zkušenosti.

SPC a statistické metody

Vybraný termín:

 Praha

Cena
5300 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.