Prevence rizik podle §9 zákona č. 309/2006 Sb. – školení

Základní info

Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou obecně upraveny Zá-
koníkem práce (Zákon č. 262/2006 Sb.). Ten ukládá celou řadu povinností
a oprávnění zaměstnavatelům, ale i zaměstnancům a odborovým organi-
zacím. Povinnosti zaměstnavatele jsou přitom přirozeně nejrozsáhlejší.
Zajištění zdravého a bezpečného pracoviště a maximální možné vyloučení
zdravotních a bezpečnostních rizik patří mezi základní povinnosti každého
pracovníka podniku; povinností managementu je dosáhnout norem bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci, které jsou vyžadovány zákony. Zajištění
odpovídající úrovně BOZP prostřednictvím správně nastaveného systému
řízení je velmi důležité a oblast BOZP ovlivňuje také výkonnost podniku
a jeho ekonomické výsledky.

Komu je školení určeno

• všem, kteří mají zájem prakticky se seznámit s metodami a formami plánování a 
  řízení systému BOZP
• zájemcům, kteří se chtějí připravit ke zkoušce odborné způsobilosti v této oblasti
• všem, kteří již mají základní znalosti v oblasti prevence rizik a chtějí si
  rozšířit a aktualizovat své znalosti

Obsah školení

• právní úprava BOZP, normy a právní předpisy k BOZP
• povinnosti a práva zaměstnavatele, odborů a zástupců zaměstnanců
  ve vztahu k BOZP
• pracovní úrazy a nemoci z povolání
• technické požadavky k zajišťování BOZP, kontrola a dozor v oblasti BOZP
• plánování systému BOZP, dokumentace
• prevence rizik v oblasti BOZP, povinnosti zaměstnavatele v prevenci rizik
• formy a metody identifikace a hodnocení rizik

Co Vám školení přinese

Rozšíříte a aktualizujete své znalosti v oblasti BOZP a prevenci rizik. Získáte
znalosti o zásadách a metodách identifikace, hodnocení a řízení rizik. Bude-
te mít možnost konzultovat své praktické zkušenosti s odborníkem a kolegy
ze stejné či jiné branže.
Posluchačům školení, kteří budou splňovat kvalifikační předpoklady zákona
číslo 309/2006 Sb. nabízíme také provedení zkoušky z odborné způsobilosti.

Prevence rizik podle §9 zákona č. 309/2006 Sb. – školení

Vybraný termín:

7.10.2024 –  9.10.2024  Praha

Cena
8 800 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a čtyři ? Součet zapište číslicemi.