PECB ISO 22301 - Lead Auditor (CZ)

Kurzem Vás provede Petr Tuka

CISM, CRISC, CISA, CDPSE, CASP+. Je profesionál v oblasti informační bezpečnosti s třicetiletou praxí. V současné době se zaměřuje na poskytování…

Základní info

Popis kurzu

Kurz PECB ISO 22301 Lead Auditor Vám umožní rozvinout potřebné odborné znalosti pro provádění auditů systému řízení kontinuity podnikání (BCMS) s použitím obecně uznávaných principů, postupů a technik auditu.

 Absolvování tohoto školicího kurzu vám umožní získat znalosti a dovednosti pro plánování a provádění auditů v souladu s normou ISO 19011 a certifikačním procesem podle normy ISO/IEC 17021-1.
 

 • Tento školicí kurz je založen na teorii, osvědčených auditorských postupech používaných při auditech BCMS, požadavcích normy ISO 22301 a mezinárodních auditorských standardech.
 • Přednášky jsou ilustrovány praktickými cvičeními založenými na případové studii, která zahrnují hraní rolí a diskuse.
 • Účastníci jsou vybízeni k vzájemné komunikaci a zapojení do diskusí a cvičení.
 • Cvičení jsou podobná certifikační zkoušce.

Cíle kurzu

Na konci tohoto školení budou účastníci schopni:
 • vysvětlit základní pojmy a principy systému řízení kontinuity činností (BCMS) založeného na normě ISO 22301.
 • Interpretovat požadavky normy ISO 22301 na BCMS z pohledu auditora.
 • Vyhodnotit shodu BCMS s požadavky ISO 22301 v souladu se základními pojmy a zásadami auditu.
 • Naplánovat, provést a uzavřít audit shody s normou ISO 22301 v souladu s požadavky normy ISO/IEC 17021-1, pokyny normy ISO 19011 a dalšími osvědčenými postupy auditu
 • Řídit program auditu ISO 22301

Určeno pro

 • Auditorům provádějícím certifikační audity systému řízení kontinuity podnikání (BCMS)
 • Manažerům nebo konzultantům, kteří usilující o zvládnutí procesu auditu systému řízení kontinuity podnikání (BCMS)
 • Jedincům, kteří jsou odpovědní za udržování shody s požadavky na systém řízení kontinuity podnikání (BCMS)
 • Technickým expertům, kteří se snaží připravit na audit systému řízení kontinuity podnikání (BCMS)
 • Odborným poradcům v oblasti řízení kontinuity podnikání (BCMS)

Obsah kurzu

1. den: Úvod do ISO 22301 a zahájení BCMS
 • Cíle a struktura kurzu
 • Normy a předpisové rámce
 • Certifikační proces
 • Základní principy řízení kontinuity podnikání (BCMS)
 • Systém řízení kontinuity podnikání (BCMS)
2. den: Zásady auditu, příprava a zahájení auditu
 • Základní pojmy a zásady auditování
 • Auditní přístup založený na důkazech
 • Zahájení auditu
 • První stupeň auditu
 • Příprava druhého stupně auditu (audit na místě)
 • Druhý stupeň auditu
3. den: Auditorské činnosti na místě
 • Druhý stupeň auditu
 • Komunikace během auditu
 • Postupy auditu
 • Vytváření plánů auditu
 • Vypracování zjištění z auditu a zpráv o neshodách 
4. den: Ukončení auditu
 • Dokumentace auditu a přezkoumání kvality
 • Uzavření auditu
 • Hodnocení akčních plánů auditorem
 • Výhody prvotního auditu
 • Řízení programu interního auditu
 • Kompetence, hodnocení auditorů

Předpoklady

Základní znalost ISO 22301 a zevrubná znalost principů auditu.

Studijní materiály

Účastníci obdrží materiály ke školení, které obsahují více než 450 stran vysvětlujících informací, příkladů, osvědčených postupů, cvičení a kvízů. Materiály jsou dostupné v elektronické formě prostřednictvím aplikace KATE.  Veškerou dokumentaci lze pomocí aplikace KATE stáhnout a následně vytisknout.

PECB ISO 22301 - Lead Auditor (CZ)

Vybraný termín:

 Praha

Cena
37 770 Kč + 21% DPH

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a šest ? Součet zapište číslicemi.