Ochrana oznamovatelů v ČR (Whistleblowing) – on-line seminář

Kurzem Vás provede JUDr. Jiří Kapras

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, obor Právo a právní věda. Působil jako advokátní koncipient v pražské advokátní kanceláři zaměřené…

Základní info

Cíle kurzu

Cílem vzdělávacího programu je seznámení s připravovanou právní úpravou na ochranu oznamovatelů v České republice vycházející ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (whistleblowing).


Na semináři získáte informace, jak postupovat v případě řešení informace / upozornění na zneužití práva nebo protiprávní činnosti, jak rozlišit osoby považované za oznamovatele a jakou ochranu těmto osobám právní řád přiznává. Současně budete poučeni o nutnosti takové ochrany. Dozvíte se, proč je taková ochrana potřebná a jaký může mít přínos pro stát i soukromé společnosti.

Určeno pro

Seminář je určen primárně pro zaměstnance státní správy a samosprávy, kteří jsou / budou pověřeni výkonem úkolů spojených s problematikou ochrany oznamovatelů (whistleblowing), především pokud jde o příjem informace / oznámení o zneužití práva, protiprávní činnosti, korupci nebo jiném poškození veřejného zájmu, vedení evidence takových informací a postupy prošetřování obsahu informace.

Obsah kurzu

• právní úprava ochrany oznamovatelů v České republice (whistleblowing),

• proces implementace směrnice na ochranu oznamovatelů,

pojem oznámení a oznamovatele

– věcná působnost směrnice a transpozičního předpisu,

– informace vyloučené z oznámení,

• ochrana oznamovatele v hmotněprávní i procesně právní rovině,

– náhrada škody a nemajetkové újmy,

oznamovací kanály

– interní, externí,

– zveřejnění oznámení,

– osobní působnost směrnice a transpozičního předpisu,

• příslušné osoby (prošetřovatelé), jejich funkce a přínos pro zaměstnavatele,

agentura na ochranu oznamovatelů

– osvětová a metodická činnost,

– posuzování oznámení,

• sankce za porušení povinností na úseku ochrany oznamovatelů.


Interaktivní diskuze, prostor pro dotazy, zodpovězení dotazů, vyhodnocení programu.

Poznámka

Pokud jste úředníkem dle § 2 odst. 4 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, žádáme vás o uvedení do poznámky v přihlášce, že jste úředníkem a současně o sdělení místa a data narození. Bez těchto údajů nesmí být dle pokynu MV ČR osvědčení o účasti na akreditovaném kurzu vydáno.
Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Ochrana oznamovatelů v ČR (Whistleblowing) – on-line seminář

Vybraný termín:

23.2.2023  Online Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a pět ? Součet zapište číslicemi.