Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Kurz o ESG

Základní info

Popis kurzu

Kurz poskytne účastníkům základní znalosti a dovednosti v oblasti environmentálních (E), sociálních (S) a správních (G) aspektů, ESG kritérií, klíčových pro odpovědné podnikání a udržitelnost.

Obsah kurzu

Cíle kurzu:

Seznámit účastníky se základními principy a významem ESG v dnešním podnikatelském světě. Poskytnout úvod do CSRD (nařízení o udržitelném korporátním výkaznictví) a jeho základních aplikací. Představit základní metody sběru a analýzy ESG dat se zaměřením na sociální a správní oblasti. Objasnit, jak principy ESG ovlivňují vztahy se zainteresovanými stranami a jaké mají důsledky pro společnost. Přehledně uvést účastníka do této problematiky a poskytnout mu základní studijní opory pro zorientovaní se v celé problematice.

Obsah kurzu:

Úvod do ESG

Definice a význam ESG 

 • Základní vysvětlení, co přesně znamenají environmentální, sociální a správní aspekty podnikání a proč jsou klíčové pro udržitelný rozvoj společností.
 • Informace o CSRD Popis nařízení o udržitelném korporátním výkaznictví, hlavních cílů a vlivu na pravidla výkaznictví v EU.
 • Terminologie v ESG

Koho se týká ESG

 • Cílové skupiny a jejich role. Důkladnější přehled subjektů ovlivněných ESG a CSRD
 • Důsledky pro zainteresované strany. Prohloubení diskuse o vlivu ESG na firmu, zaměstnance, dodavatele a společnost.
 • Princip dvojí významnosti (double materiality)

Metodiky v ESG -  ESRS a GRI a jejich rozdíly

 • Úvod do ESRS a GRI. Rozšíření informací o obou metodikách. 
 • Srovnání ESRS a GRI. Detailnější analýza rozdílů, s příklady, jak se tyto metodiky používají v různých průmyslových odvětvích a geografických oblastech.


Detaily prvků ''E'', "S"a"G" v ESG

Sociální aspekty (S)

Podrobnější zkoumání sociálních aspektů, včetně práv zaměstnanců, komunitního zapojení a řízení dodavatelského řetězce.

 • Práva zaměstnanců a pracovní podmínky.
 • Zapojení komunity a dopad na společnost.
 • Řízení dodavatelského řetězce.
 • Strategie pro efektivní a etické řízení.


Správní aspekty (G)

Hlubší pohled na správní struktury, etické vedení, transparentnost a boj proti korupci, s důrazem na implementaci a monitorování.

 • Etické vedení a správní struktury.

           Význam transparentnosti a odpovědnosti v řízení.

 • Boj proti korupci a dodržování předpisů.

           Metody zajištění dodržování předpisů a etických standardů.

Úvod do sběru dat v ESG

 • Přehled klíčových konceptů a význam sběru dat pro S a G aspekty.
 • Rozlišení mezi kvantitativními a kvalitativními daty v kontextu ESG.

Identifikace zdrojů dat pro S a G

 • Přehled interních a externích zdrojů dat.
 • Jak identifikovat relevantní a spolehlivé zdroje dat.

Nástroje a techniky pro sběr dat

 • Metodiky sběru dat: interní data, dotazníky
 • Příklady, jak data ovlivňují strategie a politiky v oblasti S a G.


Environmentálníaspekty (E)
Jedná se o kritéria, která mají ohodnotit vztah společnosti k životnímu prostředí a zahrnují různé aspekty ekologické udržitelnosti. 

 • Stanovení uhlíkové stopy, a základní charakteristiky jejího výpočtu.
 • Zásady souvisejícího plánu snižování emisí skleníkových plynů.
 • Udržitelnou spotřebu energie a zdrojů.
 • Ochranu přírodních zdrojů a biodiverzitu.
 • Správu odpadů apod.

Standardy a metodikami, které se v souvislosti s environmentálními kritérii využívají.

 • např. GHG protokol.
 • Global Reporting Initiative – GRI.

Kurz o ESG

Vybraný termín:

13.6.2024  Moravskoslezský kraj

Cena
4 000 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a deset ? Součet zapište číslicemi.