Nové výzvy pre Slovenskú republiku v Európskej únii

kurz

Základní info

Cieľová skupina
Vyšší predstavení, predstavení v oblasti ľudských zdrojov, zamestnanci so špecializáciou na záležitosti EÚ (národní experti – vecní experti, legislatívni experti a koordinátori záležitostí EÚ), národohospodári so záujmom o záležitosti EÚ a zamestnanci s potrebou všeobecných vedomostí z tejto oblasti pre výkon svojej činnosti.

Profil absolventa

* Absolvent kurzu si zopakuje a doplní právne aj ekonomické vedomosti, ktoré sa týkajú:
* členstva SR v EÚ,
* vplyvu členstva v EÚ na hospodársky vývoj SR,
* hospodárskeho vývoja SR od roku 1993 až po súčasnosť,
* nových výziev, perspektív a obmedzení ďalšieho ekonomického rozvoja SR v EÚ,
* dôležitosti strategického plánovania a koordinácie záležitostí EÚ v podmienkach SR.


Účastníci kurzu budú na konci
oboznámení s prehľadom o aktuálnych otázkach rozvoja SR v podmienkach EÚ a povzbudení do ďalšieho samovzdelávania v tejto oblasti.

Obsah

Európska únia

* Vznik Európskej únie
* Charakteristika Európskej únie
* Členské štáty Európskej únie
* Orgány a inštitúcie Európskej únie
* Európske právo


Slovenská republika v Európskej únii

* Slovenská republika ako členský štát Európskej únie
* Európska únia v slovenskej právnej reflexii
* Slovenská republika v Európskej únii v číslach


Súčasné hlavné vplyvy na hospodárstvo Slovenskej republiky

* Vplyv prestavby národného hospodárstva a samostatnosť Slovenska
* Vymedzenie globalizácie a jej dopadov
* Vplyv transnacionálnych korporácií
* Vymedzenie ekonomickej integrácie a jej foriem


Hospodársky vývoj Slovenskej republiky od roku 1993 a súčasnosť

* Popis hospodárskeho vývoja Slovenskej republiky od roku 1993
* Tempo rastu reálneho HDP na Slovensku od roku 1993
* Tempo rastu produktivity práce na Slovensku od roku 1993
* Tempo rastu reálneho vývozu tovarov a služieb na Slovensku od roku 1993
* Súčasná kondícia slovenskej ekonomiky, ekonomiky Európskej únie a sveta


Vybrané aktuálne otázky hospodárskeho rozvoja Slovenskej republiky

* Slovenská ekonomika ako súčasť svetového hospodárstva
* Komparatívne výhody Slovenskej republiky
* Priame zahraničné investície
* Zahraničný obchod Slovenskej republiky a podpora exportu
* Podpora vedecko-technického rozvoja a rozvoja ľudských zdrojov


Priority Európskej únie a priority Slovenskej republiky

* Strategické plánovanie v podmienkach Európskej únie a Slovenska
* Potreba koordinácie významných procesov v podmienkach Slovenska
* Koordinácia v právnej oblasti
* Koordinácia v hospodárskej (ekonomickej) oblasti


Lektor
JUDr. Ondrej Reichbauer

Počet účastníkov v skupine
Bez obmedzenia

Dĺžka trvania
1 deň

Formy a metódy
Prednáška spojená s diskusiou, využitie prezentácie a spracovaného študijného materiálu, práca s prehľadmi makroekonomických ukazovateľov.

Nové výzvy pre Slovenskú republiku v Európskej únii

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.