ŽIVOT V MANÉŽI

kurz

Základní info

Určeno pro:
Učitele ZŠ a SŠ
Typ programu:
zapojení inovačních metod při tvorbě ŠVP, průřezové téma multikulturní výchova - implementace průřezového tématu do tvorby a realizace výuky podle ŠVP. Rozsah 5 hodin.
Obsah:
Seminář vede k využití a zapojení inovačních metod při tvorbě ŠVP tak, aby byl naplněn obsah vybraného průřezového tématu stanoveným RVP. Ukazuje možnosti jak propojit jednotlivé vzdělávací oblasti.
Program semináře vychází z cirkusových tradic, které spolu s jeho historií představí formou jednoduchých artistických disciplín, které si mohou účastníci sami vyzkoušet. Program je ukončen vystoupením v mini cirkusové show.
Cirkus je vnímán jako multikulturní instituce, kde se setkávají lidé mnoha národností, různých náboženství, pocházející z různých kulturních prostředí, kteří se musí navzájem respektovat.

prostřednictvím literatury se účastníci seznámí s různými etniky, jejich specifiky, náboženstvím a kulturním prostředím

pracují s literaturou vztahující se k životu v cirkuse

pracují ve skupinách, které představují jednotlivá etnika

při sestavování krátkého vystoupení se skupiny učí uvědomovat si své vlastní schopnosti a dovednosti a jejich uplatnění ve skupině, spolupracovat s ostatními, navzájem si pomáhat, respektovat názory ostatních a prosazovat své vlastní, zaujmout zodpovědný přístup k práci skupiny, seznamují se s charakteristickými rysy některých evropských i mimoevropských národů, a uvědomují si prvky společné, sjednocující a těží z prvků rozdílných, které umožňují vytvořit pestré vystoupení.

Tematické okruhy
Kulturní diference - jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti; člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika; poznávání vlastního kulturního zakotvení; respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy); základní problémy sociokulturních rozdílů v České republice a v Evropě.
Lidské vztahy - právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci; udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost; vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti); předsudky a vžité stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace); důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích; uplatňování principu slušného chování (základní morální normy); význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti; tolerance, empatie, umění vžít se do role druhého; lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy

ŽIVOT V MANÉŽI

Vybraný termín:

 Jihomoravský kraj

Cena
1 000 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.