Základní vzdělávání vedoucích úředníků územních samosprávných celků – obecná část

kurz

Základní info

Celý vzdělávací kurz je realizován prezenční formou. Obsahuje následující moduly:
Obecný úvod do managementu ve veřejné správě
Řízení jako pojem. Manažerská funkce. Manažerské činnosti. Manažerská role. Specifika institucí veřejné správy. Organizační kultura. Reformy veřejné správy.
Rozsah výuky činí 4 hodiny (3 hod.přednášky a 1 hod.cvičení)
Stanovování cílů, plánování, organizování a kontrola
Základní metodické kroky při rozhodovací činnosti ve veřejné správě. Stanovování cílů a jejich role v rozhodovací činnosti. Analýza rámcových podmínek, vymezení, stanovení a hodnocení alternativ. Metody kontrolní činnosti.
Rozsah výuky činí 4 hodiny (2 hodiny přednášky a 2 hodiny cvičení).
Tvorba a hodnocení projektů ve veřejné správě
Význam projektového přístupu. Obecné a specifické zásady zpracování projektu. Příprava zpracování projektu. Význam zadání, kritéria hodnocení, výběr projektů.
Rozsah výuky činí 8 hodin (4 hodiny přednášek a 4 hodiny cvičení).
Komunikace s veřejností, Public Relations, lobbing, marketing ve veřejné správě
Vztah veřejného mínění a komunikace s veřejností. Komunikace jako předpoklad úspěšných Public Relations. Zavádění systematické práce s veřejností. Kampaně v Public Relations – analýza, tvorba projektu, realizace kampaní, plán komunikace a komunikačních prostředků. Zásady a perspektivy lobbování ve veřejné správě. Základy marketingu veřejné správy a jeho obsah. Marketing služeb a jeho specifika. Marketing a management v řízení veřejné správy.
Rozsah výuky je 8 hodin (4 hodiny přednášek a 4 hodiny cvičení).
Vedení pracovních týmů, komunikace a motivace
Personální plán jako součást organizační strategie. Přijímání, stabilizace, snižování počtu pracovníků a personální práce s nimi. Hodnocení pracovníků. Týmová práce, efektivní vedení týmů a pracovních skupin. Činnost komisí. Zásady efektivní komunikace a řešení konfliktů. Asertivní chování.
Rozsah výuky je 8 hodin (4 hodiny přednášek a 4 hodiny cvičení).
Regionální politika Evropské unie
Veřejná správa v Evropské unii. Princip subsidiarity, regiony a jejich specifika. Regionální politika EU a její promítání do regionální politiky České republiky. Podoba a funkce regionální podpory.
Rozsah výuky jsou 4 hodiny přednášek.
Řízení informací ve veřejné správě
Řízení informací a informační systémy místní samosprávy. Informace o území. GIS. Informační systémy státní správy. Informační systém veřejné správy, jeho struktura a povinnosti zainteresovaných subjektů. Bezpečnost a ochrana dat v informačních systémech. Právní předpisy, týkající se informací a informačního systému ve veřejné správě.
Rozsah výuky jsou 4 hodiny přednášek.
Skupinová rozprava a obhajoba písemné závěrečné práce.
Při výuce v 3. modulu obdrží frekventanti seznam námětů na závěrečnou písemnou práci, kterou odevzdají při výuce 6. modulu. Práce bude zpracována v rozsahu 4-5 stran.

Cílová skupina: úředníci územních samosprávných celků

Závěrečná zkouška: závěrečná písemná práce

Certifikát: osvědčení s celostátní platností

Základní vzdělávání vedoucích úředníků územních samosprávných celků – obecná část

Vybraný termín:

 Vysočina

Cena
4800 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.