Základní kurz němčiny pro dospělé - 6. ročník (N26A)

kurz

Základní info

Šestý ročník šestiletého základního kurzu němčiny pro dospělé. Je zaměřen na stupňování přídavných jmen, elativ, předložky se 2. pádem, porušování větného rámce, závislý infinitiv, krácení vedlejších vět, časové věty, číslovky základní, řadové, slovesa s předponou dílem odlučitelnou, dílem neodlučitelnou. Další vazby sloves, podstatných a přídavných jmen. Rozvoj řečových dovedností, poslech, čtení, psaní. Vstupní úroveň žáků na počátku středního kurzu je B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a směřuje k dosažení úrovně B2 na konci středního kurzu. Vzdělávání v základním kurzu s časovou dotací 420 vyučovacích hodin směřuje k osvojení základů jazyka na úrovni B1 podle stupnice SERRJ. Po 140 hodinách je výstupní úroveň A1 s možností složit zkoušku Grundstufe Deutsch A1, po 280 hodinách A2 s možností složit zkoušku Grundstufe Deutsch A2 a po 420 hodinách B1 s možností složit zkoušku Zertifikat Deutsch B1. Učebnice Schritte international 6.

Základní kurz němčiny pro dospělé - 6. ročník (N26A)

Vybraný termín:

 Plzeňský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
3 900 Kč + 0% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.