Studium pro učitele škol 1. stupně ZŠ

kurz

Základní info

Zaměření studia:
Studium je určeno pro učitele s odbornou kvalifikací získanou v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřeném na přípravu učitelů 2.stupně základní školy.

Charakteristika studia:
Studium je organizováno kombinovanou formou (distanční studium doplněné prezenčními aktivitami). Prezenční část studia probíhá v týdenních soustředěních, a to vždy 1x za semestr v regionálním centru Obrataň. Bližší informace o termínech soustředění i zkouškách budou poskytnuty při zápisu. V odůvodněných případech je možné zažádat o individuální formu studia.

Obsahová náplň:
Základem je studium aktuálních otázek pedagogiky, psychologie a souvisejících disciplín. Pozornost je věnována didaktikám jednotlivých předmětů, teorii výchovného procesu a dalším aktuálním tématům.

Obsah studia:
Obsahová náplň studia je členěna tak, aby absolventi v návaznosti na své předchozí studium získali pedagogickou způsobilost pro učitele 1.stupně podle zákona č.563/2004 Sb § 7 odst. 1 písm. b), c)
Studium má udělenu akreditaci MŠMT č.j. 23 454/2006-25-500.

Rozsah studia:
Studium probíhá v rozsahu 3 semestrů, jeden a půl školního roku

Způsob ukončení:
Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek a obhajobě písemné práce vystaví Univerzita J.A. Komenského v souladu s § 60, zákona č. 111/98 Sb., ve znění následujících předpisů osvědčení o absolvování studia s uvedením získané způsobilosti podle zákona 563/2004 ze dne 24.září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Termín zahájení:
září 2007

Přijímací řízení:
O přijetí bude rozhodnuto vedením Univerzity na základě předložených dokladů:

* přihlášky ke studiu programu celoživotního vzdělávání,
* ověřeného opisu dokladu o dosažené pedagogické kvalifikaci pro učitele 2.stupně v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd,
* poštovní poukázka o zaplacení administrativního poplatku ( složenkou typu A na účet Univerzity J.A. Komenského s.r.o. )
* 2 fotografií

Cena studia:
administrativní poplatek 500,-Kč
školné za jeden semestr 8.000,-Kč

Přihlášení ke studiu:
Univerzita J.A. Komenského
Roháčova 63
130 00 Praha 3
Tel.: 267 199 018
ujak@ujak.cz

Školicí středisko UJAK Obrataň
Tel.: 565 492 111

Studium pro učitele škol 1. stupně ZŠ

Vybraný termín:

 Praha

Cena
8 000 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.