Š Matematická gramotnost - I

kurz

Základní info

Matematická gramotnost obsahuje několik provázaných částí. 1) Didaktické situace ve vyučování matematice (4 vyučovacích hodin) ... Mgr. Eva Seidlová
Pojem didaktické situace bude vysvětlen na konkrétních případech situací ve třídě při vyučování matematice. Na konkrétních ukázkách budou přiblíženy i některé další základní pojmy z teorie didaktických situací. Pozornost bude věnována roli učitele a žáka ve třídě. Na příkladech budou představeny možnosti diagnostiky znalostí žáků podle chování žáků v didaktických situacích:
a) Struktura vyučovací hodiny matematiky: Z jakých prvků se skládá vyučovací hodina matematiky., Je možné všechny tyto prvky nalézt v každé vyučovací hodině?, ...
b) Typy vyučovacích hodin matematiky: Je možné v matematice vyučovat jinak než frontálně?, Mohou být aktivity pro žáky zábavné a motivující.
c) Samostatná práce žáků v hodinách matematiky: Měli bychom vést žáky k samostatnému řešení úloh? ...
d) Diferenciace ve vyučování matematice: Je efektivní diferencovat žáky při vyučování nebo se zaměřit na průměrného žáka? ...
e) Práce s nadanými žáky v matematice: Poznáme ve třídě mimořádně nadaného žáka., Jaká jsou specifika nadaných žáků a jak s nimi pracovat. ...
f) Prověřování, hodnocení, klasifikace: Jaký význam má sebehodnocení., Známkovat domácí úkoly?, Je vhodné v matematice ústní zkoušení? ...
2) Naučme se hrát a zároveň vzdělávat (8 vyučovacích hodin) ... Mgr. Eva Seidlová
Představíme některé možnosti, jak opakovat různá témata v matematice, zvlášť v aritmetice a algebře, zábavnou formou. Ukážeme škálu didaktických her již ověřených při vyučování na 2. Stupni základní školy, návod jak začlenit aktivitu do různých fází výuky, seznámíme s výhodami dané aktivity, které žáky motivují a stimulují k procvičení probraného učiva, ale i s nevýhodami a problémy, které mohou v průběhu vyučování nastat a popíšeme náročnost přípravy učitele na danou aktivitu. Součástí vzdělávání bude i tvorba některých představených didaktických pomůcek a odkazy na některé zdroje na internetu.
a) Procvičí a upevní znalost jednotlivých matematických termínů, symbolů,
b) Charakterizují pojmy, zařazují je do systémů, třídí,
c) Hledají a objevují různé metody řešení, aktivují logické myšlení,
d) Poznávají užitečnost matematiky v praxi,
e) Rozvíjí abstraktní matematické myšlení a analytické myšlení,
f) vyzkouší své manuální schopnosti při modelování pomocí jednoduchých pomůcek,
g) Seznámí se s matematickými programy přístupných na webových stránkách,
h) Využijí mezipředmětové vztahy.
3) S přehledem a rychle zapisuji rovnice, výrazy, vytvářím grafy a připravuji podklady k výuce (4 vyučovacích hodin) ... Mgr. Pavla Sýkorová
Vzdělávání zaměříme na zvládnutí vyšších verzí MS Office Word (verze 13 a 16) z pohledu učitele matematiky. Naučíme účastníky správně a efektivně využívat všechny jeho možnosti, aby pak rychle a jednoduše dokázali připravit vlastní výukový materiál, test, písemnou práci. Zaměříme se na:
Zadávání rovnic pomocí editoru rovnic;
Rukopisné rovnice (verze MS Word 2016)
Efektivní vytváření zlomků, mocnin, odmocnin, závorek i absolutních hodnot;
Vkládání speciálních symbolů;
Ukládání vlastních výrazů do galerie a do automatických oprav;
Rozšiřující modul "Mathematics" - výpočty a zjednodušení rovnic;
Rozšiřující modul "Mathematics" - 2D a 3D vizualizace;
Export dokumentů.
Seznámíme účastníky s multiplatformní aplikací Desmos, která umožňuje vytváření grafů funkcí. Zaměříme se na:
Vlastní účet učitele. Přihlášení žáka;
Vytváření grafů a jejich vlastnosti a editace;
Nástroj pro tvorbu aktivit žáků se zpětnou vazbou zaměřené na funkce a jejich grafy;
Polygraph – jednoduché vytvoření vlastní interaktivní hry pro dvojice žáků.
Seminář je založen na praktickém osvojení dovedností. Možnost organizace: šablona bude rozdělena na čtyři části, každá v délce trvání 4 vyučovacích hodiny, pouze jednou v měsíci.

Š Matematická gramotnost - I

Vybraný termín:

 Plzeňský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
1 888 Kč + 0% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.