Psychosociální dovednosti vedoucího úředníka územních samosprávných celků (zatím neakreditován)

kurz

Základní info

Kurz má kombinovanou formu výuky. Zahrnuje vstupní, prezenční shromáždění v délce
4 hodiny, dále 2 distanční moduly, navazující dva 4 hodinové tutoriály, 8 hod.přednášek a 8 hod.cvičení prezenční formou,samostudium, vypracování dvou korespodenčních úkolů a závěrečný pohovor, celkem 32 hodin, vyučováno ve 4 dnech po 8 vyučovacích jednotkách. Mezi výukovými dny je třítýdenní přestávka na samostudium.
Obsah jednotlivých předmětů a modulů:
Vstupní shromáždění
Úvod do studia. Problémy vzdělávání dospělých a způsob jejich řešení. Distanční forma studia – způsob práce.
Vstupní shromáždění je realizováno prezenční formou. Studující obdrží studijní text o problémech vzdělávání dospělých a o distančním studiu, první studijní oporu a instrukce o studiu (Průvodce studiem).
Předpokládaná délka vstupního shromáždění jsou 4 hodiny.
Umění komunikace
Podstata komunikace a mluveného slova. Pojem komunikace. Verbální a neverbální komunikace. Paralingvistické projevy. Účinná a neúčinná komunikace. Bariéry v komunikaci. Vybrané druhy slovních projevů (telefonování, příkaz, napomenutí, kritika, dialog, polemika, argumentace). Komunikativní zlozvyky.
Předmět je realizován prezenční formou – 4 hodiny přednášek a 4 hodiny cvičení – celkem 8 hodin.
I.modul – Psychosociální dovednosti a osobnost vedoucího
Prostudováním modulu má studující získat základní psychosociální dovednosti, umožňující mu úspěšná jednání s nadřízenými a hlavně zdokonalování své osobnosti. Má získat a ověřit si metody sebepoznání a možnosti odstraňování drobných fyziologických poruch osobnosti. Dále se má seznámit se zásadami úspěšného jednání s veřejností a s hlavními problémy duševního zdraví.
Modul zahrnuje:
Nadřízený pracovník, způsoby jednání. Osobnostní profil, autorita. Techniky posuzování a hodnocení osobnosti. Poznávací, citové a volní stránky sebepojetí a jeho struktura. Profesionální deformace a její prevence. Workholismus. Poruchy komunikace související s duševní poruchou osobnosti. Poruchy v intrapsychické komunikaci (dysfunkční myšlení). Uspokojení z práce, seberealizace. Celkový způsob vystupování, oblečení, image. Pravidla úspěšných vztahů s veřejností. Duševní zdraví. Morální a instrumentální normy, zdvořilost, konvence.
Modul je realizován distanční formou a zakončen tutoriálem v rozsahu 4 hodin.
Asertivní jednání
Asertivní chování. Základní asertivní dovednosti. Základní typy jednání. Emoce a její zvládnutí. Základní asertivní práva. Zásady účinného jednání.
Předmět je realizován prezenční formou – 4 hodiny přednášek a 4 hodiny cvičení – celkem 8 hodin.
II. modul – psychosociální dovednosti při práci s podřízenými
Prostudováním tohoto modulu má studující získat potřebné znalosti a dovednosti zaměřené na práci s podřízenými tak, aby zajistil na jedné straně optimální a efektivní plnění úkolů a spolu s tím i optimální spokojenost podřízených. Zejména si má osvojit komunikativní dovednosti, schopnost přesvědčování, řešení konfliktních situací a prvky řízení ve vypjatých situacích. Rovněž se seznámí s hlavními sociálně patologickými jevy a jejich důsledky na pracovišti.
Modul zahrnuje:
Výběr zaměstnanců. Řízení ve vypjatých situacích. Poskytování kritické zpětné vazby. Personální činnost z psychosociálních hledisek. Delegování, přenášení odpovědnosti. Uspokojování potřeb podřízených. Způsoby jednání s lidmi, interaktivní komunikace. Problém poklesu výkonu týmu a jeho zastavení. Taktika přesvědčování. Strategie pozorování podřízených. Sociálně patologické jevy.
Modul bude realizován distanční formou a zakončen tutoriálem v rozsahu 4 hodin.
Závěrečný pohovor
Bude realizován v rozsahu 4 hodin skupinovou formou a zaměří se na řešení praktických příkladů.
Studující bude mít možnost kontaktu se svým tutorem každý týden v předem stanoveném čase v rozsahu 2 hodin prostřednictvím E-mailu, faxu a telefonu.

Cílová skupina: úředníci územních samosprávných celků

Závěrečná zkouška: závěrečný pohovor skupinovou formou, zaměřený na řešení praktických příkladů

Certifikát: osvědčení s celostátní platností

Psychosociální dovednosti vedoucího úředníka územních samosprávných celků (zatím neakreditován)

Vybraný termín:

 Vysočina

Cena
4 300 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.