Matematika – Základní škola - II. stupeň

kurz

Základní info

Předpoklady: Schopnost soustředit se a vnímat látku.
Cíl školení: Zlepšení výsledků v matematice na základní škole II.stupně.
Obsah: • Početní operace s desetinnými čísly
• Dělitelnost přirozených čísel
• Rozklad složených čísel na prvočinitele
• Znaky dělitelnosti, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel
• Zlomky – rozšiřování, krácení, početní operace se zlomky, smíšená čísla
• Převrácené číslo, užití zlomků při řešení slovních úloh
• Celá čísla, racionální čísla – operace s nimi, opačné číslo
• Poměr, přímá a nepřímá úměrnost – měřítko plánů a map
• Grafy, trojčlenka
• Úhel – narýsovat a určit jeho velikost, osa úhlu, užití jednotek stupeň
• Operace s úhly, užití vrcholových a vedlejších úhlů
• Shodnost útvarů – osová souměrnost, středová souměrnost
• Trojúhelník – úhly, výšky, těžnice, rovnoramenný a rovnostranný
• Kružnice vepsaná a opsaná, trojúhelníková nerovnost
• Konstrukce trojúhelníku a zápis postupu konstrukce, věty sss,sus,usu
• Objem a povrch kvádru a krychle, převody jednotek objemu
• Procenta, procentová část, celek, úroky

Matematika – Základní škola - II. stupeň

Vybraný termín:

 Královéhradecký kraj

Cena
60 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a jedna ? Součet zapište číslicemi.