Hry a aktivizační metody ve výuce cizích jazyků

kurz

Základní info

Účastníci semináře se seznámí s různými hrami, které učitelé mohou cíleně a smysluplně zařadit do výuky cizích jazyků, a to do všech úrovňových stupňů dle SERRJ, které odpovídají RVP na ZŠ, SŠ i JŠ, tzn. od A1 po C1. Jedná se o aktivity, které jsou vhodné zejména jak do párové práce a malých třídních skupinek, tak i celou třídu. Účastníci si všechny předkládané hry v průběhu semináře prakticky vyzkouší, čili se ocitnou v roli svých žáků (bude se jednat o párovou práci a práci v malých skupinkách). Vzhledem k tomuto faktu bude pak možné po ucelených blocích (hry na procvičení gramatiky, slovní zásoby, syntaxe, zahřívací hry, seznamovací hry,…) diskutovat o tom, jaká úskalí jednotlivé hry přinášejí, na co si musí učitel dát pozor, aby byla hra maximálně efektivní, aby byli zapojeni oba či všichni žáci, aby byla hra dobře pochopena a aby žáci dané výrazy správně procvičovali a zbavili se studu z mluvení. Nedílnou součástí diskuse budou také možnosti, jak danou hru modifikovat tak, aby ji učitel mohl využívat nejen na ZŠ, ale i SŠ či JŠ, resp. pro úrovně A1 – C1. Dále bude také diskutováno, jak jednotlivé párové hry modifikovat tak, aby je bylo možné případně využít do větších skupin, jak hry modifikovat tak, aby hry primárně zaměřené na osvojení či procvičení gramatiky mohl vyučující využít na procvičení slovní zásoby, atd. Dále bude také tematizováno, jak hry modifikovat, aby byly neustále aktuální, pro žáky zajímavé a neustále je motivující. V neposlední řadě bude explicitně vyzdvihnut význam her ve výuce, které by měly sloužit především jako prostředek k výuce, nikoli jako „odměna“ na konci hodiny, pokud budou žáci hodní. Pro účastníky budou vybrány takové hry, které nejsou náročné na přípravu před hodinou, ani na čas během vyučovací hodiny. Účastníci budou mít možnost si zakoupit didaktické materiály k probíraným hrám. Tematicky se objeví hry párové na procvičení slovní zásoby (seznamování, nakupování, povolání, barvy, čísla,... ), hry na syntaktické a gramatické struktury (časování sloves, minulý čas, množné číslo podstatných jmen, předložky, stupňování adjektiv, tvorba vět), seznamovací a zahřívací hry. Jedná se o hry AZ-kvíz, trixeso, kufr, obrazový diktát, lodě a mnoho dalších. Akce je převzata z minulé Programové nabídky, přihlášky z minulého pololetí zůstávají v platnosti. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akce.

Hry a aktivizační metody ve výuce cizích jazyků

Vybraný termín:

 Plzeňský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
750 Kč + 0% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.