Český jazyk – Střední škola

kurz

Základní info

Předpoklady: Schopnost soustředit se a vnímat látku.
Cíl školení: Zlepšení výsledků v českém jazyce na střední škole.
Obsah: Literatura
• starověké písemnictví
• středověká evropská literatura
• středověká česká literatura
• renesance a humanismus v evropské literatuře
• renesance a humanismus v české literatuře
• baroko v evropské literatuře
• baroko v české literatuře
• klasicismus a preromantismus v evropské literatuře
• romantismus ve světové literatuře
• národní obrození v české literatuře
• realismus ve světové literatuře
• česká literatura druhé poloviny 19. století
• světová literatura na přelomu 19. a 20. století
• česká literatura od přelomu 19. a 20. století do konce 1. světový války
• světová poezie v předválečném, válečném a meziválečném období
• světová próza a drama v předválečném, válečném období
• česká poezie od konce 1. světové války do konce 2. světové války
• světová literatura druhé poloviny 20. století
• česká poezie druhé poloviny 20. století
• česká próza, drama a kritika druhé poloviny 20. století
• základy literární teorie Mluvnice
• Členění indoevropský jazyků, slovanské jazyky a členění
• Vývoj hlásek v češtině v době praslovanské
• Vývoj hlásek češtiny až do 14. století
• Vývoj českého pravopisu
• Pořádek slov v české větě, polovětné vazby
• Členění spisovné slovní zásoby
• Způsoby obohacování české slovní zásoby, členění slov podle významu
• Členění nespisovné slovní zásoby
• Jazykové styly
• Charakteristika jako slohový útvar
• Rozbor souvětí
• Popis jako slohový útvar, trpný rod
• výklad, výkladový postup
• publicistický styl
• úvaha, úvahový postup
• vypravování
• popis
• odborný styl
• administrativní styl
• funkční styly
• žádost
• psaní předložek a předpon s, z, vz
• životopis, základní údaje a jejich uspořádání
• Interpunkce v přímé řeči, slovesné tvary a zvláštnosti
• Znaky mluvených projevů, větný rozbor

Český jazyk – Střední škola

Vybraný termín:

 Královéhradecký kraj

Cena
60 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.