Celoživotní vzdělávání - Pedagogické studium pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku

kurz

Základní info

Zaměření studia:
Studium je určeno :

* pro absolventy akreditovaného magisterského programu, kteří pracují či budou pracovat na základních nebo středních školách jako učitelé,
* pro absolventy středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání, které odpovídá charakteru vyučovacího předmětu, kteří pracují nebo budou pracovat jako učitelé praktického vyučování,
* pro absolventy středních škol s výučním listem, kteří pracují či budou pracovat jako učitelé odborného výcviku.

Charakteristika studia:
Studium je organizováno kombinovanou formou (distanční studium doplněné prezenčními aktivitami). Prezenční část studia probíhá v týdenních soustředěních, a to vždy 1x za semestr v regionálním centru Obrataň. Bližší informace o termínech soustředění i zkouškách budou poskytnuty při zápisu. V odůvodněných případech je možné zažádat o individuální formu studia.

Obsahová náplň:
Základem je studium pedagogiky, psychologie a souvisejících disciplín. Značná pozornost je věnována didaktikám odborných předmětů, teorii vzdělávacího procesu a praxím.

Obsah studia:
Obsahová náplň studia je členěna tak, aby absolventi v návaznosti na své předchozí studium získali pedagogickou způsobilost podle zákona č.563/2004 sb. takto:

* absolventi VŠ neučitelského studijního oboru k vyučování profilujících předmětů, ve kterých získali vysokoškolské vzdělání;
* absolventi SOŠ, SOU s maturitou v návaznosti na neučitelský studijní obor, který studovali, k praktickému vyučování jako učitelé odborného výcviku, popřípadě k vyučování odborných předmětů na středních odborných učilištích.

Studium má udělenu akreditaci MŠMT č.j. 20 804/2005-25-270.

Rozsah studia:
Studium probíhá v rozsahu 3 semestrů, jeden a půl akademického roku

Způsob ukončení:
Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek a obhajobě písemné práce vystaví Univerzita J.A. Komenského v souladu s § 60, zákona č. 111/98 Sb., ve znění následujících předpisů osvědčení o absolvování studia s uvedením získané způsobilosti podle zákona č.563/2004 ze dne 24.září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Termín zahájení:
září 2007

Přijímací řízení:
O přijetí bude rozhodnuto vedením Univerzity na základě předložených dokladů:

* přihlášky ke studiu programu celoživotního vzdělávání,
* ověřeného opisu dokladu o dosaženém vzdělání,
* poštovní poukázka o zaplacení administrativního poplatku ( složenkou typu A na účet Univerzity J.A. Komenského s.r.o. )
* 2 fotografií

Cena studia:
administrativní poplatek 500,-Kč
školné za jeden semestr 8.000,-Kč

Přihlášení ke studiu:
Univerzita J.A. Komenského
Roháčova 63
130 00 Praha 3
Tel.: 267 199 018

Školicí středisko UJAK Obrataň
Tel.: 565 492 111

Celoživotní vzdělávání - Pedagogické studium pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku

Vybraný termín:

 Praha

Cena
8 000 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.