Akreditované kombinované studium pro asistenty pedagoga a školní asistenty v Českých Budějovicích

Základní info

Studium pro asistenty pedagoga

Komu je určeno:

pracovníkům, kteří vykonávají  nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání. 

Obsah:

Škola, školní práce a role asistenta pedagoga,

Škola jako systém (včetně organizace školního roku), základní pedagogické a speciálně pedagogické pojmy, speciální vzdělávací potřeby

Základy terminologie pro pedagoga asistenta

Práva, povinnosti a kompetence asistenta pedagoga, jeho odpovědnost, spolupráce s pedagogem a pedagogickým sborem

Součinnost asistenta s pedagogem a ostatními členy sboru

Základní orientace ve struktuře vzdělávacích programů

Úvod do systému hodnocení žákovské práce a chování žáka

Základy didaktické a výchovné činnosti. Vyučovací proces. Cíl, motivace. Organizační formy vyučování. Individuální vyučování. Skupinové a kooperativní vyučování. Frontální vyučování.

Podpora kooperace mezi žáky a vytváření inkluzivního prostředí třídy

Podpora žáka

Orientace v požadavcích školy na žáka (MŠ, ZŠ, SŠ)

Základy psychohygieny učení

Základní techniky cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka a základní techniky pedagogické diagnostiky

Formy a metody podpory žáka při výuce a přípravě na vyučování

Základní znalosti řešení výchovných problémů. Preventivní a rozvojové zaměření výchovy; výchovný projekt (cíle, úkoly, metody); nové přístupy v pedagogice

Možnosti pomoci při upevňování hygienických a pracovních návyků, prosociálního chování žáka

Základní principy integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, inkluze a integrace

Systém péče o žáka,

Systém péče o žáka a základní právní předpisy

Inkluzivní vzdělávání a inkluzivní pedagogika

Spolupráce škol a školských poradenských zařízení s pracovníky pomáhajících profesí a s Policií ČR

Pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta pedagoga,

Problematika zohledňování kulturních odlišností v práci se žáky z odlišného kulturního prostředí a její odraz ve vzdělávání

Specifika práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Možnosti mediace mezi školou, rodinou a žáky, fáze mediace a základní techniky

Komunikační dovednosti asistenta pedagoga

Forma:

kombinované studium 124H

 Vzdělávací cíl:

• Orientace v roli asistenta pedagoga (odborný, sociální a pracovně-právní profil)

• Orientace v systému a organizaci školy

• Orientace ve školských právních předpisech a vnitřních předpisech školy

• Schopnost spolupracovat s učitelem při výchovně vzdělávací práci ve třídě a podpora žáků při zvládání požadavků školy

• Schopnost orientace v obecných zásadách pedagogické práce (příprava na výuku, podpora v průběhu vyučování, orientace v systému hodnocení žáka, pobyt dítěte ve škole) a v základních pedagogických pojmech

• Orientace v systému spolupracujících institucí (školství, poradenství, sociální a zdravotní péče, zařízení ústavní výchovy, policie, významné nestátní neziskové organizace atd.)

• Schopnost reagovat na běžné vzdělávací a výchovné problémy

• Schopnost cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka

• Schopnost k smírčímu dojednávání v případě konfliktů a nedorozumění mezi školou, dítětem, rodinou, případně a dalšími institucemi

• Schopnost pedagogicky pracovat s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v podmínkách školy

• Schopnost pedagogicky pracovat s dětmi se zdravotním postižením

• Schopnost spolupracovat s ostatními pedagogickými pracovníky v souladu s podmínkami školní práce

Hodinová dotace:

Celkově vzdělávací program zahrnuje 124 hodin:

• 120 hodin výuky, z toho 80 hodin přímé výuky (přednášky a semináře) a 40 hodin pedagogické praxe ve škole

• 4 hodiny zkouška

Cílová skupina

pracovníci, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání.

Plánované místo konání:

Bude upřesněno

Akreditované kombinované studium pro asistenty pedagoga a školní asistenty v Českých Budějovicích

akreditace MŠMT (další vzdělávaní pedagogických pracovníků)
Vybraný termín:

12.7.2024 –  31.12.2024  České Budějovice Upřesnující informace k termínu

Cena
12 000 Kč

Termíny kurzu

České Budějovice
Tento termín

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a jedna ? Součet zapište číslicemi.