Rekvalifikační kurz telefonista - specialista telefonického centra

kurz

Základní info

. Název vzdělávací akce: Rekvalifikační kurz telefonista – specialista telefonického centra

2. Odborný garant:

PhDr. Anna Jílková

3. Organizátor akce:

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé, Praha 6 - Dědina, Šmolíkova č. 866

4. Charakteristika a cíl vzdělávací akce:

Cílem rekvalifikace v uvedeném oboru je naučit se vyřizování telefonických hovorů týkajících se provozu centra, naučit se ovládat PC – zasílat e-maily, zadávat, aktualizovat a vyhledávat údaje a vyřizovat další písemnou a elektronickou korespondenci. Kurz je zaměřen na zvládání komunikace v ústním i písemným styku, přičemž s ohledem na zrakové postižení je kladen důraz na individuální přístup ke klientům.

 

5. Podmínky přijetí do kurzu:

Uchazeč o rekvalifikaci musí být osobou se ZPS z důvodu zrakového postižení, starší 18 let. Předpokladem zahájení rekvalifikace je úspěšné vykonání přijímacího pohovoru.

Ten je orientován na :

 • zjištění hlasového projevu a komunikačních předpokladů
 • uživatelskou znalost práce na PC
 • písemný a jazykový projev (gramatika, stylistika)
 • kultivovanost vystupování

Kontraindikací účasti v kurzu jsou řečové vady, duševní poruchy, poruchy chování a psychopatické onemocnění.

 

6. Učební plán:


délka kurzu - 8 týdnů - 292 hod.
rozsah výukových hodin týdně 37
z toho:

1. Jazyk český40 hod.
2. Rétorika40 hod.
3. Psychologie komunikace70 hod
4. Komunikace v angličtině40 hod
5. Základy korespondence22 hod
6. Práce s PC20 hod
7. Praxe v call centru60 hod
8. Závěrečná zkouška
 • písemná část
1 hod.
 • ústí část
1 hod.
 • praktická část
1 hod.
 • vyhodnocení
1 hod.
 • celkem
4 hod.

7. Učební osnovy

Jazyk český - 40 hod.

1. Spisovná výslovnost, výslovnost cizích a přejatých slov2 hod.
2. Homonyma, synonyma, antonyma, slovní zásoba1 hod.
3. Pravopis:
 • vyjmenovaná slova
3 hod.
 • zdvojené hlásky, souhláskové skupiny
2 hod.
 • předložky a předpony
2 hod.
 • velká písmena
3 hod.
4. Tvarosloví slovní druhy10 hod.
5. Skladba
 • věta a její stavba
1 hod.
 • podmět a přísudek
4 hod.
 • rozvíjející větné členy
4 hod.
 • pořádek slov ve větě
4 hod.
 • čárka ve větě jednoduché a souvětí
  užívání ostatních rozdělovacích znamének
4 hod.

Výuka v předmětu jazyk český je zaměřena na zopakování základních pojmů z mluvnice a jejich procvičení tak, aby písemný projev účastníků rekvalifikace se zdokonalil a byl v souladu s Pravidly českého pravopisu stanovenými v roce 1993.

 

Rétorika - 40 hod.

1. Verbální a neverbální komunikace2 hod.
2. Řeč jako fenomén kultury1 hod.
3. Historie rétoriky1 hod.
4. Rétorika a současnost1 hod.
5. Technika mluveného projevu1 hod.
6. Správné dýchání – respirace3 hod.
7. Tvoření a užívání hlasu – fonace2 hod.
8. Péče o hlas1 hod.
9. Přesná výslovnost – artikulace5 hod.
10. Spisovná výslovnost1 hod.
11. Výslovnost cizích slov, vady výslovnosti1 hod.
12. Zvuková modulace řečového projevu – frázování,
větný přízvuk, intonace, mluvní tempo
4 hod.
13. Druhy řečnických projevů2 hod.
14. Jak vést rozhovory2 hod.
15. Mimoslovní signály a jejich význam, řeč těla1 hod.
16. Psychologické aspekty rétorických dovedností – tréma jak s ní pracovat2 hod.
17. Jak pracovat na své image, společenská etiketa2 hod.
18. Návštěva divadelního představen3 hod.
19. Praktická cvičení3 hod.
20. Přednes připraveného mluveného projevu2 hod.

Psychologie komunikace - 70 hod.

Teorie

1. Úvod do předmětu:1 hod.
 • Definice komunikace

 • Předmět lidské komunikace

 • Funkce a motivace komunikování

 • Řeč jako prostředek komunikace:
  posouzení řeči- formální správnost, obsahová shoda, významový obsah, řečový průběh, sociální význam řeči
2. Komunikační kontext a druhy komunikace3 hod.

Komunikační konetext vnější a vnitřní
Druhy komunikace podle prostředí a rolí

 • agování
 • kontextové modality-ovlivňování komunikace
 • modalita významu
 • modalita situačního rámce
 • modalita vztahová
 • vliv hlubších psychických vrstev na dojem z člověka
 • centrální rysy
3. Komunikační kompetence9 hod.

způsoby komunikace:

 • digitální a analogové
 • komplementární a symetrické
 • o obsazích
 • o vztahu k adresátovi
 • úspěšný komunikační způsob a neúspěšný
 • oficiální a neoficiální, polooficiální zpráva : od záměru k přijetí tři stupně každé zprávy – rámcové sdělení, vnější sdělení a vnitřní sdělení přijímání a dekódování podprahové vnímání jako součást příjmu zpráv


komunikační manévry a taktiky

 • komunikační manévr
 • diskvalifikování
 • mystifikace (manipulace, provokace)
 • paradoxní komunikace a dvojná vazba

sugerování

 • vliv konstruktu o sobě a o světě
 • agresivita v komunikaci – asertivní práva
4.Vývoj slovního komunikování1 hod.
5. Vztah myšlení a jazyka1 hod
6. Analýza slovní komunikace4 hod.
 • denotace a konotace
 • záměr
 • způsob mluvy:
 • odlišnosti v mluvě mužů a žen, způsoby dotazování (uzavřené a otevřené otázky)
 • eufemismy, implikace, dvojsmyslné promluvy
 • obsah
 • postoj k obsahu
 • emoční ladění
 • sdělení mezi řádky (sdělení, jak by měla komunikace pokračovat)
7. Dialog – rozhovor konverzace:5 hod.
 • Náplň rozhovoru
 • Smysl konverzace
 • Aktivní empatické naslouchání
 • Porozumění a role zpětné vazby

Funkce neverbálního komunikování obecně.

 • gesta
 • postoj těla
 • výrazy tváře (mimika)
 • pohledy očí
 • tělesný kontakt
 • tón hlasu a další neverbální aspekty vlastního zjevu
 • neverbální citlivost a míra neverbální exprese
 • uvědomované a neuvědomované signály
 • kontrola emočních signálu
8. Teorie neverbální komunikace2 hod.
9. Psychologické aspekty masmediální komunikace1 hod.

Informace v masovém médiu

 • zábavné informace
 • deskripce a proskripce
 • persuaze, manipulativní nátlak, propaganda
 • náborování
10. Vybrané komunikační teorie5 hod.
 • Transakční analýza
 • Systémová komunikační teorie dle Watzlawicka
 • Rogersova teorie komunikace
 • Teorie TCI – tematicky centralizovaný interakční systém
11. Osobnost člověka a jeho já v komunikaci2 hod.

Cvičení

1. Poslouchání a naslouchání3 hod.
Způsoby naslouchání:

 • aktivní naslouchání
 • reflektivní a empatické naslouchání
 • poslouchání pro informace
 • kritické naslouchání – cílený dotaz

2. Rozhovor a vyjednávání 4 hod.

  Dialog jako specifická forma rozhovoru
  Příprava na rozhovor a umění rozhovoru

3. Asertivní komunikace a její techniky 5 hod.

  Přehled asertivních dovedností (technik) a jejich praktické cvičení v rozhovoru
  Účinný rozhovor – praktický nácvik

4. Správné telefonování a modelové telefonické rozhovory 10 hod.

  Fáze úspěšného telefonátu – úspěšný a neúspěšný rozhovor – profesionální vedení
  rozhovoru (Pozitivní formulace, přesvědčivá argumentace, cílený dotaz)
  Sjednávání termínu
  Prodej po telefonu
  Hláskovací abeceda česká, anglická, německá

5. E-mailová korespondence - druhy zpráv 3 hod.

  Typy odpovědi
  Vhodné dotazování

6. Technika řeči, hlasu a atmosféra 1 hod.

  ( vztah komunikace a rétoriky)

7. Problémová komunikace 4 hod.

  Kritika
  Konflikty a jejich řešení (Stížnosti a agresivní volající, vyjasnění odlišných názorů)
  Diskriminace, harassment a mobbing
  Sexuální harassment
  Rasismus a xenofobie
  Nezdravá komunikace
  Strategie pro očekávané problematické rozhovory
  Zvládání nedorozumění

8. Paralingvistické aspekty verbálního projevu 2 hod.

  hlasitost verbálního projevu
  výška tónu v řeči
  rychlost verbálního projevu
  objem řeči
  plynulost řeči, pomlky, frázování
  barva hlasu a emoční náboj
  kvalita řeči
  slovní vata
  chyby v řeči

9. Bariéry komunikace a zvládání emoční zátěže a konfliktů v komunikaci 4 hod.

  Uvědomění si emoce u dotazovaného a u tazatele
  Techniky ke snížení napětí
  Konstruktivní řešení, vyjádření citů slovy
  Dechová a relaxační cvičení
  Ukončení kurzu:
  Ověření znalostí a praktických dovedností
  Vylosování modelové situace – teoretická příprava a praktické zvládnutí

Komunikace v Angličtině 40 hod.

1. Úvod, abeceda, výslovnost, základní gramatika1 hod.
2. Pozdravy, poděkování1 hod.
3. Rozloučení, omluvy1 hod.
4. Rodina1 hod.
5. Hotel a restaurace1 hod.
6. Počasí, zdraví1 hod.
7. Gramatika - časování1 hod.
8. Práce, zaměstnání1. hod.
9. Cestování1 hod.
10. Dům, byt, místnosti, zařízení1 hod.
11. Návrhy jak trávit čas - kino, restaurace, návštěva1 hod.
12. Obraty - příliš/moc, dost - gramatika1 hod.
13. Lidské tělo1 hod.
14. Dny, měsíce, roční období1 hod.
15. Míry, váhy, pocity (unavený, hladový...)1 hod.
16. Oblečení - barvy1 hod.
17. Jídlo a pití1 hod.
18. Nakupování1 hod.
19. Kde? Kdy? gramatika1 hod.
20. Počasí1 hod.
21. Zavedené slovní obraty1 hod.
22. Informace a služby1 hod.
23. Na nádraží, na letišti1 hod.
24. Ostatní země mluvící anglicky, země národnosti1 hod.
25. Formuláře a doklady - gramatika1 hod.
26. Představování, užitečné fráze1 hod.
27. Zvířata, rostliny, květiny1 hod.
28. Naše země, zajímavosti1 hod.
29. Nabídky, odmítnutí, stížnosti1 hod.
30. Výlety, vycházky1 hod.
31. Telefonování - gramatika1 hod.
32. Vzdělání1 hod.
33. Sport a koníčky1 hod.
34. Povolání1 hod.
35. Popis cesty, udání místa1 hod.
36. Dopravní prostředky1 hod.
37. Zevnějšek podoba, gramatika1 hod
38. Gramatika - přivlastňování1 hod.
39. Školský a univerzitní systém1 hod
40. Dotazník - osobní údaje1 hod.

Základy korespondence 22 hod

1. Kontrola znalostí klávesnice 4 hod.

 • písmena celé abecedy
 • velká písmena
 • číselná řada
 • znaky

2. Korespondence 1 hod.

 • písemná komunikace

Obchodní korespondence a úprava

 • korespondence s úřadem 3 hod.
 • obchodní dopis 2 hod.
 • reklamace 2 hod.
 • objednávka 2 hod.
 • poděkování 1 hod.

Soukromá korespondence a úprava

 • soukromý dopis 2 hod.
 • blahopřání 1 hod.
 • pozvánka 1 hod.

3. Příprava závěrečné zkoušky 3 hod.

Práce s PC 20 hod.

1. Vstupní požadavky znalosti:

 • Dobrá orientace v systému Windows XP
 • Ovládání programu pro snímání a zpracování černotiskového textu
 • Dobrá znalost možností ovládání speciálního software (odečítač, softwarová lupa)
 • Základní znalosti práce textových editorech
 • Základy práce programu MS Excel
 • Práce s elektronickou poštou
 • Orientace v prostředí internetu

2. Učební osnovy

Hodinová dotace jednotlivých tématických celků.
1. Zopakování a procvičení znalostí získaných v základním kurzu - 2 hod.
V této úvodní části jsou procvičovány základní dovednosti jako práce s textem, operace se složkami a soubory, snímání textu, práce s elektronickou poštou.

2. Microsoft Outlook 6 hod.
Tato část je zaměřována na zvládnutí základu práce s el. poštou, kontakty úkoly, kalendáře a poznámkami v aplikace MS Outlook.

3. MS Excel – 6 hod.
Cílem této části jsou základy práce s tabulkovým procesorem MS Excel (Tvorba tabulek, jednoduché statistické výpočty a vytváření grafů).

4. Specifické požadavky zaměstnavatele – 6 hod.
Tato část je zaměřena na aplikace a dovednosti, které bude absolvent kurzu potřebovat při výkonu své práce. (Databázové aj. aplikace).

 

8. Organizační formy a metody výuky

 • počet účastníků kurzu - maximálně 4 - 6 osoby dle stupně zrakového postižení
 • středisko Dědina zajišťuje pro mimopražské účastníky ubytování
 • středisko Dědina zajišťuje pro všechny účastníky stravování
 • kontrolu činnosti vyučujícího zajišťuje ředitelka střediska a garant projektu ve spolupráci s úřady práce

Rozvrh hodin:    8:00 - 10:15 - 3 výukové jednotky
10:45 - 12:15 - 2 výukové jednotky
13:15 - 15:30 - 3 výukové jednotky (mimo pátek)

9. Způsoby a formy ověření získaných znalostí a dovedností

Rekvalifikační kurz je ukončen závěrečnou zkouškou:

 • komisy tvoří ředitelka střediska, odborný garant, vyučující,k zástupce ÚP
 • zkouška má 2 části.

 • 1) A.část teoretická písemná - diktát dopisu psaného na PC
  B. část teoretická ústní - přednes připraveného mluveného projevu
  2) část praktická - dle zadání telefonní simulovaný rozhovor, vyřízení e-mailu.

Rekvalifikační kurz telefonista - specialista telefonického centra

Vybraný termín:

 Praha

Cena
21 441 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.