Obsluha motorové pily - e-learning

Základní info

Obsluha motorové pily

Číslo projektu: Moderní vzdělávání / Moderne Ausbildung (MOPOV) 2017-1-CZ01-KA202-035472erasmus loga

Kurz Obsluha motorové pily je součástí rekvalifikačních kurzů projektu Moderní vzdělávání, spolufinancovaného Evropskou unií.

Obsahem e-learningové části kurzu je používání osobních ochranných pracovních pomůcek a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s motorovou pilou, seřizování, ošetřování a údržba motorové pily, příčné přeřezávání motorovou pilou, výřez nežádoucích dřevin a křovin motorovou pilou a těžba dříví motorovou pilou. Kurz tak slouží jako důkladná příprava ke zkoušce před autorizovanou osobou podle požadavků NSK a jejich kvalifikačního a hodnotícího standardu. E-learningová část kurzu si klade za cíl prokázat, že i cílová skupina s nízkou počítačovou kompetencí, bez technického vybavení a motivace může úspěšně absolvovat rekvalifikační kurz, který je vytvořen jako kombinovaná výuka e-learningové části s výukou prezenční a praktickou.

E-learningová část kurzu je rozdělena do pěti samostatných kapitol, které obsahují výkladovou část a část průběžných testů, ověřujících nabyté vědomosti účastníků. Nabyté vědomosti můžete ověřit složením závěrečného online testu.

Obecně platné předpisy pro práci s motorovou pilou

V úvodní kapitole se seznámíte se zákonnými požadavky, kladenými na bezpečnost a ochranu vašeho zdraví při obsluze motorové pily, zákonnými požadavky, kladenými na obsluhu motorové pily, ochrannými osobními prostředky, ke kterým patří jak tradiční ochranná přilba, ochrana zraku a sluchu, ochranné kalhoty a boty, ale také moderní holenní chrániče, přilby a štíty, vybavené indikátorem opotřebení. Poslední část kapitoly je věnována správnému postupu při vzniku úrazu na pracovišti, včetně použití mobilní aplikace Záchranka. Všechny průběžné otázky obsahují zpětnou vazbu, která vám umožňuje okamžité vyhodnocení výsledků. První kapitolu navíc doplňují dobrovolné aktivity, ke kterým patří samostudium k tématu Kácení stromů a BOZP.

Popis motorové pily, konstrukční prvky

Bezpečná znalost konstrukčních prvků motorové pily je pro těžaře nezbytně důležitá. Druhá kapitola popisuje jednotlivé konstrukční prvky a doprovází je názornými výkresy a fotografiemi pro důkladné pochopení výkladu. Seznámíte se také s nástroji a pomůckami pro práci s motorovou pilou a vedením povinné provozní dokumentace.

Technologie práce s motorovou pilou

Po seznámení s konstrukčními prvky motorové pily, nástroji a pomůckami následuje prakticky orientovaná třetí kapitola, věnovaná technologii práce s motorovou pilou. Provede vás celým procesem technologie práce s motorovou pilou, od přípravy před zahájením práce, až po činnosti a opatření, která při práci s motorovou pilou musíte vykonávat. Kromě výkresů a fotografií doprovází studium také názorná instruktážní videa.

Údržba motorové pily

Údržba motorové pily je důležitou součástí práce s motorovou pilou, proto jí e-learningová část věnuje celou kapitolu. V ní se seznámíte s jednotlivými typy údržby podle konstrukce motorové pily a intervalů údržby. Důležité údržbové činnosti doprovází praktické fotografie a výkresy.

Dřevo, měření a vady dřeva

Poslední, pátá kapitola kurzu je věnována kvalitám dřeva a jeho vadám. Seznámí vás se základními způsoby měření suků, hniloby, délky a průměru kmene.

Závěrečný test

V závěrečném testu kurzu Obsluha motorové pily si můžete ověřit své znalosti nabyté během podporovaného samostudia. Otázky v testu obsahují jak otázky s jedinou správnou odpovědí, tak otázky s možností více správných odpovědí. Každá odpověď je doplněna zpětnou vazbou, která vám významně napomůže při vyhodnocení výsledků podporovaného samostudia.

Co vám tento kurz přinese:

 • získáte základní průpravu pro práci s motorovou pilou a splníte základní předpoklady pro účast na prezenční výuce a odborné praxi
 • poukazuje na časté chyby ve vybavení těžaře a pracovních postupech, kterých se budete moci vyvarovat
 • seznámíte se s rozšiřujícími tématy, jako jsou vlastnosti dřeva, jeho měření a vady
 • vyzkoušíte si moderní nástroje podporovaného e-learningu
 • po získání akreditace bfz můžete pokračovat v prezenční části kurzu, a získat tak Potvrzení o absolvování kurzu, které je předpokladem pro úspěšné složení zkoušky před autorizovanou osobou.

Délka studia:

 • Předpokládaná délka podporovaného samostudia činí 7 hodin.
 • V celkové časové dotaci není zahrnuta prezenční část výuky a odborná praxe (2 hodiny prezenční výuky, 15 hodin odborné praxe).
 • Kurz Obsluha motorové pily vám bude zpřístupněn po dobu jednoho měsíce.

Forma studia:

Kurz je určený:

Vstupní předpoklady:

 • před zahájením kurzu obdržíte přístup do LMS a povinný vstupní evaluační dotazník
 • kurz lze absolvovat pouze v učebnách bfz pod dohledem koordinátora výuky
 • zdravotní způsobilost, dovršení věku 16 let
 • předpokládané vzdělání: základní nebo vyšší

Způsob zakončení studia:

 • úspěšně složené průběžné testy ze všech 5 kapitol kurzu a závěrečného testu
 • povinný výstupní evaluační dotazník, v němž se anonymně vyjádříte k novým formám vzdělávání i jeho podpoře ze strany bfz

Pojďte se s námi podílet na unikátním projektu Erasmus+ a ověřte účinnost e-learningu také v oblasti rekvalifikačních kurzů!

erasmus loga

Obsluha motorové pily - e-learning

Vybraný termín:

 Praha

Cena
0 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a šest ? Součet zapište číslicemi.