Základy projektového manažmentu

kurz

Základní info

Úvod do problematiky:

V oblasti riadenia projektov došlo za posledných niekoľko rokov k zmenám, ktoré zmenili pohľad na túto oblasť. Štandardnými metódami v riadení projektov boli dlhé roky metódy CPM (Metóda kritickej cesty) a PERT. Vzhľadom na časové obdobie a podmienky, v ktorých tieto metódy vznikli, sú dnes často nepoužiteľné. Nová metóda riadenia projektov - metóda Kritického reťazca - na rozdiel od metódy Kritickej cesty už v etape plánovania uvažuje s obmedzeným počtom zdrojov (pracovníkov, financií, prevádzok) a teda je schopná reálne zahrnúť prostredie realizácie projektu. Vytvorenie časových rezerv na strategických miestach zabezpečuje kontrolu stavu plnenia úloh a kompletizáciu projektu načas i v prípade náhodných nepriaznivých javov. Metóda sa zaoberá aj riadením viacerých súbežne bežiacich projektov, typickým pre projektovo orientované organizácie a je podporovaná softvérom niekoľkých významných firiem z oblasti podnikových informačných systémov (napr. mySAP, Pro Chain, PS8...). Tým, že táto metóda je nová a ešte hromadne nepoužívaná, stáva sa pre organizácie, ktoré sú schopné ju implementovať, konkurenčnou výhodou.


Cieľ kurzu:

Naučiť účastníkov plánovať a riadiť projekty pomocou moderných a efektívnych metód tak, aby boli stále dodržané plánované ciele, termíny a rozpočet projektu.


Obsah základného kurzu projektového manažmentu (3 dni):

* Definícia projektu, formulácia cieľov projektu a rozdelenie projektov na štandardné a na strategické prevratné.
* Tvorba stromu projektových cieľov.
* Návrh sieťového diagramu (grafu).
* Definícia potrieb a problémov pri súčasnom riadení projektov (dôvody dlhej priebežnej doby realizácie projektov, šturmovanie, nadčasy...).
* Základy podrobného plánovania projektov - kritický reťazec.
* Etapa realizácie projektu - riadenie a monitorovanie časových rezerv.
* Softvérová podpora riadenia projektov.
* Riešenie prípadovej štúdie.


Doklad o absolvovaní vzdelávania:

Osvedčenie o absolvovaní školenia.


Spôsob výučby:

* Počas kurzu absolventi formulujú a naplánujú projekt z ich vlastného pracovného prostredia.
* Účastníci obdržia multimediálne CD v jazyku anglickom a slovenskom k samostatnému štúdiu a opakovaniu preberanej problematiky po kurze.
* Štruktúra kurzu - teória, prípadové štúdie, plánovanie vlastného projektu, diskusia - je navrhnutá na základe vysokého pedagogického štandardu.
* Výukové materiály a tempo výuky sú zosúladené s najnovšími poznatkami psychológie výuky a sú zavedené v štandarde ISO 9001:2000 firmy Kopex s.r.o.
* Lektor je držiteľom celosvetovo platnej licencie trénera a konzultanta A.Y. Goldratt inštitútu v oblasti projektového manažmentu.
* Miesto konania sa vyberá podľa potrieb firmy pričom odporúčame realizovať kurz mimo sídla firmy, kde je zabezpečené stravovanie a ubytovanie pre účastníkov.
* Maximálny počet ľudí v skupine je 9, minimálny 5.
* Pri celodenných kurzoch sa vyučuje 4 hodiny dopoludnia a 4 hodiny popoludní s relaxačnou prestávkou cez obed.
* Vo večerných hodinách je lektor k dispozícii k individuálnym konzultáciám.
Počas kurzu sú k dispozícii dvaja lektori, miestnosť je pripravená a lektori sú prítomní v mieste konania kurzu už deň vopred tak, aby sa zabezpečili princípy normy kvality ISO 9001:2000 firmy Kopex s.r.o.


Organizačný garant kurzu:

KOPEX spol. s r.o.

Základy projektového manažmentu

Vybraný termín:

 Košický kraj

Cena
mail@kopex.sk

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.