Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

PRINCE2 Agile® Practitioner + exam and retake

Základní info

Popis kurzu

PRINCE2 Agile® Practitioner kombinuje agilní koncepty s nejoblíbenějším přístupem k řízení projektů na světě. Certifikace PRINCE2 Agile® Practitioner, která byla vyvinuta v reakci na požadavky uživatelů, vás naučí kombinovat strukturu, správu a kontrolu s agilními metodami, technikami a přístupy. PRINCE2 Agile® se zaměřuje na flexibilitu na úrovni dodání (Scrum, Kanban atd.), přičemž stále umožňuje / usnadňuje kontrolu typu projektu na vysoké úrovni řízení - čímž ochraňuje dodávku produktů projektu, která pravidelně testuje Obchodní Případ, zda-li je a i nadále zůstává v souladu s cíli projektu.

PRINCE2 Agile® Practitioner vysvětluje, jak přizpůsobit PRINCE2® tak, aby co nejlépe fungoval v agilním kontextu. Zaměřuje se na to, jak prolnout a propojit principy, procesy a témata PRINCE2® s mnoha běžnými agilním způsoby práce. Zkoumá, jak nakonfigurovat PRINCE2 v různých situacích a jak nejlépe začlenit agilní rámce, chování, koncepty a techniky, aby se zvýšila šance na úspěšné doručení projektu.

 

Hlavní témata tohoto školení:

 • Porozumět základním konceptům běžných agilních způsobů práce
 • Pochopit účel kombinace PRINCE2® s flexibilními způsoby práce
 • Pochopení aplikace a přidané hodnoty agilního kontextu dodávky produktů projektu
 • Pochopení a osvojení si schopnosti aplikace flexibility kolem šesti aspektů projektu (čas, náklady, rozsah, kvalita, přínosy, rizika) v agilním kontextu
 • Aplikace principů PRINCE2® a přizpůsobení témat, procesů a manažerských produktů projektu v agilním kontextu
 • Získání jeden z nejuznávanějších certifikátů PRINCE2 Agile® pro řízení projektů
 • Připravit Vás co nejlépe na zkoušku PRINCE2 Agile® Practitioner

 

Výhody přijetí PRINCE2 Agile®:

 • PRINCE2® může být velmi účinný v agilním kontextu
 • PRINCE2® je přizpůsoben pro práci s agilitou
 • Umožňuje soustředit se na řízení i dodání produktů projektu
 • Pracuje s ověřenými agilními přístupy
 • Pomáhá vám plnit termíny dodávky důsledněji
 • Napomáhá zvyšovat důvěru zainteresovaných stran

 

Přínosy přijetí PRINCE2 Agile® pro organizaci:

 • Dřívější návratnost investic a „flow-based“práce pro větší efektivitu
 • Vylepšená komunikace pomocí používání společné terminologie napříč PRINCE2® a agilními disciplínami
 • Jasná definice toho, jak je možné řídit agilně dodávky projektu, zatímco PRINCE2® řídí projekty jako celek

 

 Obsah kurzu / PRINCE2 Agile® Practitioner obsah kurzu

DEN 1

 • Úvod do BAU a agilního projektového řízení
 • Úvod do rámce PRINCE2 Agile®
 • Představení PRINCE2 Agile® Hexagon včetně použití MoSCoW prioritizační techniky
 • Představení tématu Organizace a Obchodního Případu
 • Procesy SU a IP včetně assessmentu použitím Agilometru / Cynefin

 

DEN 2

 • Servant leadership a agilní chování
 • Agilometr a téma Riziko
 • Procesy Řízení Dodávky Produktu včetně témat Scrum, Plány a Postup
 • Práce s grafy - tage a Burn-up/Burn-down
 • Proces Řízení přechodu mezi Etapami včetně častých releasů a retrospektiv
 • Procesy Směřování a Ukončení Projektu

 

Certifikace

Certifikát PRINCE2 Agile Practitioner můžete získat, pokud vlastníte některou z následujících certifikací: 

 • PRINCE2®Foundation (a nebo vyšší)
 • PRINCE2 Agile®Foundation
 • Project Management Qualification®(PMQ)*
 • Certified Associate in Project Management®(CAPM)*
 • IPMA Levels A, B, C a D® (Certified Projects Director).

* 'APM Project Management Qualification (PMQ) dříve známá jako APMP' a 'CAPM' jsou registrované ochranné známky společnosti Project Management Institute, Inc. (PMI). Společnost PMI není spojena s AXELOS. PMI neschvaluje žádné kvalifikace AXELOS.

 

PRINCE2 Agile Practitioner certifikační zkouška

 • Objektivní testování
 • 50 otázek za každou správnou odpověď 1 bod
 • 30 a více bodů, které jsou nutné k úspěšnému absolvování z 50 otázek: 60%
 • Dva a půl hodiny (150 minut) délka trvání testu celkem
 • Otevřená kniha. Povolena je pouze oficiální tištěná kopie PRINCE2 Agile® Guidance *
 • Datum vypršení platnosti certifikátu**

* U zkoušky není dovoleno tisknout PDF oficiální příručky nebo používat digitální PDF oficiální příručky na osobním zařízení. Oficiální příručka může být opatřena poznámkami a tabulkami, ale nejsou povoleny žádné lepicí poznámky a volné listy obsahující doplňkové poznámky, které by byli vložené do příručky.

** Certifikace PRINCE2 Agile Practitioner vyprší po 3 letech. Chcete-li si udržet svoji kvalifikaci a zajistit, aby ve vašem statusu praktikujícího nebyly žádné mezery, můžete zkoušku PRINCE2 Agile Practitioner znovu vyzkoušet před uplynutím doby platnosti, nebo si udržet certifikaci prostřednictvím bodů CPD a digitálního odznaku. Pokud se rozhodnete pro cestu CPD, budete si muset zakoupit předplatné MY PRINCE2, které stojí 50 GBP + DPH ročně.

 

Předpokládané znalosti

Tato certifikace je zaměřena na profesionály, kteří pracují v projektovém prostředí, včetně klíčových zaměstnanců zapojených do integrace projektového managementu s dodávkou produktu. Porozumění agilním konceptům podrobně popsaným v PRINCE2 Agile® bude přínosem také pro ty, kteří mají zodpovědnost za správu projektů využívajících přístupy agilního doručování, jakož i pro ty, kteří jsou zapojeni do funkční podpory programů a projektů.

 

Retake (Take2) nabízí možnost opětovného absolvování certifikační zkoušky a to do 6 měsíců od prvního neúspěšného pokusu.

Výhody Retake:

 • Šance opakovat náročnou zkoušku a zvýšit tak své šance na úspěch.
 • Spousta času na přípravu: získáte až 6 měsíců navíc.
 • Cenově dostupné řešení: umožňuje opakovat neúspěšnou zkoušku za zlomek ceny, aniž byste ji museli znovu koupit za plnou cenu.
 • Pohodlí: opakovaná zkouška probíhá formou Online Proctoring – bez dojíždění, v termínu, který si sami zvolíte.

PRINCE2® a ITIL® jsou registrované ochranné známky společnosti AXELOS Limited, používané na základě povolení společnosti AXELOS Limited. Všechna práva vyhrazena.

PRINCE2 Agile® Practitioner combines agile concepts with the world's most popular approach to project management. Developed in response to user demand, the PRINCE2 Agile Practitioner certification teaches you to blend structure, governance and control with agile methods, techniques and approaches. PRINCE2 Agile focuses on agility at the delivery level (Scrum, Kanban, etc etc), whilst still enabling/facilitating project type controls at high management levels - thereby ensuring a delivery that regularly tests a business case and stays within compliance.

Retake (Take2) offers the possibility to retake the certification exam within 6 months of the first failed attempt.

 • Retake (Take2) benefits:

 • The opportunity to repeat the challenging exam and increase your chances of success.
 • Lots of preparation time: get up to 6 months more.
 • Affordable solution: allows you to repeat a failed exam for a fraction of the price without having to buy it at full price.

Convenience: the rehearsal takes place in the form of Online Proctoring - no commuting, at a date of your choice.

Target group

 • This course is intended for any organization or individual seeing the need for a controlled approach to managing its projects; it is especially suitable for Project Managers, Project Support, Team Members and managers from any discipline who are responsible for assuring project success
 • Senior managers who wish to understand how decision-support information is created and passed to appropriate managers
 • Individuals seeking the Practitioner examination

PRINCE2® and ITIL® are registered trade marks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Určeno pro

 • This course is intended for any organization or individual seeing the need for a controlled approach to managing its projects; it is especially suitable for Project Managers, Project Support, Team Members and managers from any discipline who are responsible for assuring project success

 • Senior managers who wish to understand how decision-support information is created and passed to appropriate managers

 • Individuals seeking the Practitioner examination

Obsah kurzu

PRINCE2 Agile® Practitioner course content

DAY 1

 • Introduction to BAU and agile project management
 • Introduction to PRINCE2 Agile® framework
 • The PRINCE2 Agile® Hexagon including MoSCoW prioritization
 • Organization and Business case themes
 • SU & IP processes including Agilometer/ Cynefin assessment

 

DAY 2

 • Servant Leadership and agile behaviors
 • Agilometer and Risk theme
 • Managing a Product Delivery including Scrums, Plans and Progress themes
 • Controlling a Stage & Burn charts
 • Managing a Stage Boundary including frequent releases & retrospectives
 • Directing & Closing a Project

 

Certifications

You can take the PRINCE2 Agile Practitioner certificate if you hold any of the following certifications:

 • PRINCE2®Foundation (or higher)
 • PRINCE2 Agile®Foundation
 • Project Management Qualification®(PMQ)*
 • Certified Associate in Project Management®(CAPM)*
 • IPMA Levels A,B,C and D® (Certified Projects Director).

*'APM Project Management Qualification (PMQ) formerly known as APMP' and 'CAPM' are registered marks of Project Management Institute, Inc. (PMI). PMI is not affiliated with AXELOS. PMI does not endorse any AXELOS qualifications.

 

PRINCE2 Agile Foundation certification exam

 • Objective testing
 • 50 questions each worth one mark
 • 30 marks or more required to pass out of 50 questions: 60% pass mark
 • Two-and-a-half hours’ (150 minutes) duration, no additional reading time
 • Open book exam. Only the official printed hard copy of the PRINCE2 Agile®Guidance is allowed*

*A printed PDF of the official manual or a digital PDF of the official manual on a personal device, is not allowed in an exam environment. The official manual may be annotated and tabulated but no sticky notes and loose-leaf papers containing additional notes will be allowed.

 • Certification Expiry Date**

**The PRINCE2 Agile Practitioner certification will expire after 3 years. In order to maintain your qualification and ensure there are no gaps in your Practitioner status, you can either retake the PRINCE2 Agile Practitioner Exam before the expiry date or maintain your certification through CPD points and a digital badge. If you choose to follow the CPD route you will need to purchase a subscription to MY PRINCE2 which costs £50 + VAT per year.

 

See more info PRINCE2 Agile® Practitioner Exam + Retake

Key topics covered in this training:

 • Understand basic concepts behind common agile ways of working
 • Understand the purpose of combining PRINCE2® with agile ways of working
 • Be able to apply and evaluate the focus areas to a project in an agile context
 • Be able to fix and flex the six aspects of project in an agile context
 • Apply the PRINCE2® principles and tailor the themes, processes and management products to a project in an agile context
 • Attain one of the widely-recognized PRINCE2 Agile certifications for Project Management
 • Prepare better for your PRINCE2 Agile Practitioner examination

 

Benefits of PRINCE2 Agile® adoption:

 • PRINCE2® can be very effective in an agile context
 • PRINCE2® is already enabled to work with agile
 • Allows you to focus on both management and delivery of project
 • Works with any established agile approach
 • Helps you to be on time and hit deadlines more consistently
 • A collaboratively-built approach that is corporate friendly
 • Increased stakeholder confidence

Předpoklady

This certification is aimed at professionals who work within a project environment including key staff involved with integrating project management with product delivery. An understanding of the agile concepts detailed in PRINCE2 Agile will also be beneficial to those with governance responsibilities for projects using agile delivery approaches as well as those involved with programme and project support functions.

Studijní materiály

V angličtině

PRINCE2 Agile® Practitioner + exam and retake

Vybraný termín:

25.2.2021  Online

Cena
26500 Kč + 21 % DPH

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a pět ? Součet zapište číslicemi.