Hodnotiace pohovory

kurz

Základní info

Cieľová skupina
Manažéri a riadiaci pracovníci štátnych inštitúcií, súkromných podnikov a firiem, manažéri neziskových organizácií, podnikatelia, vedúci pracovných skupín, stredný manažment.

Profil absolventa
Účastníci kurzu budú na konci

* poznať mechanizmy pôsobiace v prenose informácií v medziľudskej komunikácii,
* poznať kritériá a filozofiu hodnotenia zamestnancov,
* poznať štruktúru vedenia hodnotiaceho rozhovoru,
* poznať zásady zvládania ťažkých situácií pri vedení hodnotiaceho rozhovoru a zvládania námietok.


Obsah

* Systém hodnotenia v organizácii.
* Význam hodnotenia v personálnej práci manažéra.
* Význam hodnotenia pre prácu zamestnanca.
* Zásady efektívneho prenosu informácií ako predpoklad vedenia rozhovoru so zamestnancom.
* Štruktúra vedenia hodnotiaceho rozhovoru, etapy vedenia hodnotiaceho rozhovoru.
* Zvládanie prvkov verbálnej a neverbálnej komunikácie počas hodnotiaceho rozhovoru.
* Posudzovanie silných a slabých stránok zamestnanca.
* Identifikácia potrieb zamestnanca pre výkon kvalifikovanej práce.
* Zásady dávania a prijímania spätnej väzby.
* Ťažké situácie pri hodnotení.

Lektor
Kvalifikovaný lektor z praxe s mnohoročnými skúsenosťami s poskytovaním konzultačno – poradenských služieb pre manažérov.

Počet účastníkov v skupine
Optimálny počet pre skupinu je 6 – 12 účastníkov. Možnosť individuálneho poradenstva.

Dĺžka trvania
2 dni

Formy a metódy
Modelové situácie, hranie rolí, interaktívne cvičenia, spätná väzba, analýza, sebapoznávanie, skupinová práca.

Hodnotiace pohovory

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
8 715 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.