Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Ekolog / Manažer EMS

Základní info

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen pro pracovníky odpovědné za ekologii podniku, zavádění a udržování systému managementu péče o životní prostředí podle ISO 14001. Pro budoucí manažery environmentálního managementu či ekology, kteří si chtějí rozšířit své znalosti. A všechny, kteří usilují o profesní růst v oblasti EMS.

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Zásady systému environmentálního managementu a požadavky normy ISO 14001:2015. Seznámíte se s aktuální legislativou týkající se životního prostředí.
Naučíte se podrobně identifikovat a řešit problémy v oblasti podnikové ekologie. Součástí kurzu jsou praktická cvičení.
Kurz je koncipován jako 7 denní školení ve dvou modulech (I. MODUL - 4dny, II. MODUL - 3 dny).


Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.
Po úspěšném napsání závěrečné zkoušky obdrží účastník CERTIFIKÁT.

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY A PROGRAM
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezentace účastníků 1 den je od 08.30 hod.
Začátek kurzu od 9.00 hod.

I. MODUL
1. den: 09.00 - 16.00 hod.

 • Úvod do environmentálního systému managementu
 • Výklad normy ISO 14001:2015 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem k použití
 • Praktický nácvik aplikace požadavků ISO 14001:2015
 • Kontext organizace
2. den: 09.00 - 16.00 hod.
 • Environmentální aspekty, tvorba, řízení a hodnocení
 • Závazné povinnosti
 • Environmentální politika
 • Cíle, cílové hodnoty a programy EMS
 • Řízení dokumentace a záznamů (dokumentované informace) v EMS
3. den: 09.00 - 16.00 hod.
 • Základní znalosti metrologie - měřidla pro měření v EMS
 • Řízení provozu, havarijní připravenost a reakce
 • Kontrola, monitorování a měření v životním prostředí, environmentální indikátory
4. den: 09.00 - 15.00 hod.
 • Interní audity v EMS
 • Přezkoumání vedení v EMS
 • Nepovinný závěrečný test znalostí (v případě zájmu o získání CERTIFIKÁTU z kurzu), pozn: test znalostí píšou jen účastníci, kteří mají zájem o závěrečnou zkoušku. V případě, že účastník nemá zájem o závěrečný test, školení je ukončeno mezi 12.00 - 13. 00 hod.
II. MODUL
1. den: 09.00 - 16.00 hod.
Odpadové hospodářství
 • Úvod do problematiky odpadového hospodářství (zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech)
 • Výklad legislativních požadavků ČR
 • Výklad pojmů z oblasti odpadového hospodářství
 • Používaná dokumentace a formuláře v odpadovém hospodářství
 • Praktické vedení odpadového hospodářství v organizaci
 • Povinnosti odpadového hospodáře v organizaci
 • Výkon státní správy a samosprávy na úseku odpadového hospodářství
 • Kontrolní dohled České inspekce životního prostředí
2. den: 09.00 - 16.00 hod.
Nakládání s chemickými látkami a přípravky / směsi
 • Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
 • Nařízení EP a rady č. 1907/2006 (REACH), Nařízení EP a rady č. 1272/2008 (GHS)
 • Označení a používané obaly CHLP, Bezpečnostní listy, příklady a ukázky
 • Povinnosti při nakládání s chemickými látkami a přípravky (směs)
 • Zákon o prevenci závažných havárií
 • Povinnosti provozovatelů zařazených objektů zařazených do skupiny A a B metodika zařazení
 • Ukázky a příklady praktického použití
3. den: 09.00 - 16.00 hod.
Ochrana ovzduší a vodní hospodářství
 • Základní informace - výklad k č. 201/2012 Sb., zákonu o ochraně ovzduší
 • Výklad legislativních požadavků ochrany ovzduší
 • Klasifikace zdrojů znečišťování ovzduší
 • Změny v kategorizaci zdrojů znečišťování ovzduší
 • Povinnost provozovatelů stávajících vyjmenovaných zdrojů
 • Autorizované měření emisí - povinnosti, rozsah, četnost, upuštění
 • Vyhláška o předcházení emisím regulovaných látek
 • Nové požadavky u chladiv podle nařízení EU 517/2014
 • Úvod do problematiky vodního hospodářství a ochrany vod
 • Výklad legislativních požadavků z oblasti vodního hospodářství a ochrany vod
 • Vodoprávní povolení, souhlasy, vyjádření
 • Odpadní vody, závadné látky, povinnosti při zacházení se závadnými látkami
 • Havarijní plány, havárie, povinnosti při havárií
 • Poplatky za odběr a vypouštění vod
 • Vodovody a kanalizace, výklad základních pojmů
 • Povinnost při provozu vodovodních a kanalizačních přípojek

Lektor: Ing. Martina Dvořáková; Ing. Alena Fischerová; Jan Rejtharová; Ing. Tomáš Hezina, Ph.D.


Ekolog / Manažer EMS

Vybraný termín:

20.1.2020 –  5.2.2020  Jihomoravský kraj

Cena
18600 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a osm ? Součet zapište číslicemi.