Zákonník práce a praktické otazky z pracovnoprávnych vzťahov

seminář

Základní info

Jednodenný seminár určený primárne personalistom spoločností a všetkým, ktorí pracujú so slovenskou právnou legislatívou.

Cieľom semináru je:

1, získanie zručností spojených s prácou a aplikáciou Zákonníka práce („ZP") vrátane novely a súvisiacich predpisov v každodennej praxi,

2, osvojenie si bázy vedomostí potrebných pre relevantný výkon práce

3, konkrétny návod na riešenie aplikačných a vecných problémov v praxi

4, oboznámenie sa s NOVELOU ZP platnou od 1.3.2009.

Obsahová náplň:

1, Všeobecné ustanovenia ZP- základné zásady, výklad základných pojmov používaných v Zákonníku práce ; novelizované ustranovenia - týkajúce sa právnej subjektivity zamestnanca, ochrana práv zamestnanca a zamestnávateľa, závislá práca

2, Právne úkony - doručovanie písomností - osobitosť doručovania v Zákonníku práce, subsidiarita Občianskeho zákonníka,

3, Vznik pracovného pomeru - predzmluvné vzťahy - práva a povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca pred vznikom pracovného pomeru, diskriminácia,

4, Pracovná zmluva- základné náležitosti, ostatné podmienky, zmeny obsahu pracovnej zmluvy, dočasné pridelenie

5, Druhy pracovného pomeru - pracovný pomer na neurčitý čas, na určitú dobu, na kratší pracovný čas; dočasné pridelenie; zmeny dané novelou predovšetkým v oblasti pracovného pomeru na určitú dobu,

6, Skončenie pracovného pomeru - formy skončenia pracovného pomeru na strane zamestnávateľa a zamestnanca; podmienky a možnosti, príklady skončenia , zákaz výpovede, zákaz okamžitého skončenia; zmeny dané novelou

7, Odstupné a odchodné § 76 ZP - podmienky poskytovania podľa platného ZP a podľa novely ZP,

8, Základné povinnosti zamestnancov § 81 ZP a vedúcich zamestnancov § 82 ZP - rozšírenie povinností novelou ZP, pracovná disciplína , jej porušenie, pracovný poriadok,

9, Pracovný čas § 85 ZP- podľa platného ZP a podľa novely; maximálny fond pracovného času, rozvrhnutie pracovného času- rovnomerné, nerovnomerné, zmennosť, nepretržitá prevádzka, pružný pracovný čas, nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý týždenný odpočinok, evidencia pracovného času, prestávky v práci,

10, Práca nadčas a pracovná pohotovosť - rozsah a podmienky, náhradné voľno, zmeny vyvolané novelou, predovšetkým v oblasti pracovnej pohotovosti, práca v noci a vo sviatok, odmeňovanie,

11, Dovolenka § 100 ZP - základná výmera dovolenky; dovolenka za odpracované dni, pomerná časť dovolenky, čerpanie dovolenky, krátenie dovolenky, možnosť preplatenia dovolenky v súčasnosti a po 1.9., čo sa považuje za výkon práce pre účely dovolenky,

12, Nové ustanovenie v novele - mzda za rovnakú prácu a za prácu rovnakej hodnoty - zákaz diskriminácie, podmienky, príklady - čo sa môže považovať za diskrimináciu,

13, Mzda, mzdový poriadok § 118 ZP - čo je mzda, výpočet priemerného zárobku, stupne náročnosti - novelizované ustanovenia

14, Prekážky v práci § 136 ZP - prekážky v práci z dôvodu všeobecného záujmu, dôležité osobné prekážky, ktoré prekážky v práci sú s náhradou mzdy, prekážky v práci pri pružnom pracovnom čase, prekážky v práci na strane zamestnávateľa; čo priniesla novela,

15, Podniková sociálna politika § 151 ZP - stravovanie zamestnancov - podmienky, príspevok zamestnávateľa, jeho výška, príspevky zo sociálneho fondu po novele zákona o SF- novelizované ustanovenia; príklady, zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie, dohoda o zvyšovaní a prehlbovaní kvalifikácie, materská a rodičovská dovolenka , jej čerpanie - nástup do práce po materskej a rodičovskej dovolenke; osobitné podmienky - mladiství a zdravotne postihnutí , - novelizované ustanovenia

16, Náhrada škody § 177 ZP - zodpovednosť na strane zamestnanca a zamestnávateľa, všeobecná a osobitná zodpovednosť za škodu na strane zamestnanca, dohoda o hmotnej zodpovednosti, výška náhrady škody pred novelou a po novele,

17, Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru - dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študenta, novinka daná novelou - dohoda o pracovnej činnosti, podmienky a možnosti ich uzatvárania

Realizácia: Kombinácia výkladu problematiky s riešením konkrétnych príkladov z praxe. Účastníci si môžu vopred pripraviť konkrétne otázky a problémy, budeme ich podľa časových možností riešiť.

 

Zákonník práce a praktické otazky z pracovnoprávnych vzťahov

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
6 274 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.