VYBRANÁ TÉMATA PAMÁTKOVÉ PÉČE /Praha/

Základní info

Datum a místo konání:
28. 11. 2024 - čtvrtek - od 9 do 14 h
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Cílová skupina a zaměření semináře:
Cílovou skupinou jsou úředníci územních samosprávných celků především z odborů památkové péče, zaměstnanci Národního památkového ústavu, osoby zajišťující pro vlastníky kulturních památek administrativu spojenou s nakládáním s kulturními památkami i další zájemci.
Cílem semináře je seznámit posluchače s některými zásadními tématy památkové péče v České republice a v mezinárodním kontextu.
Školení lze také využít k upevnění znalostí pro vykonání zkoušky "Zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností při památkové péči".

 

Přednášející a obsah semináře:
Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D. - ředitel odboru památkové péče, Ministerstvo kultury ČR
JUDr. Martin Zídek - ředitel památkové inspekce, Ministerstvo kultury ČR

1/ Památková péče v kontextu mezinárodních úmluv
- Postavení a úloha mezinárodních úmluv v památkové péči ČR
- Mezinárodní úmluvy památkové péče Rady Evropy
- Mezinárodní úmluvy památkové péče UNESCO
- Známka evropského dědictví

2/ Památkový fond a nakládání s ním
- Prohlášení a rušení prohlášení kulturních památek
- Přemístění a vývoz kulturních památek
- Předkupní právo státu ke kulturním památkám
- Územní ochrana v památkové péči
- Archeologie

3/ Vybrané otázky k územnímu plánování
- Cíle a úkoly územního plánování ve vazbě na památkovou péči
- Územně analytické podklady a památková péče
- Typy územně plánovací dokumentace (ÚPD)
- Dotčené orgány státní památkové péče a jejich postavení v rámci schvalování (ÚPD)
- Připomenutí významné judikatury

4/ Obnova kulturních památek a závazná stanoviska v památkové péči
- Pojem obnova kulturní památky
- Okruh prací regulovaných podle § 14 odst. 2 zákona o státní památkové péči
- Proces vydání rozhodnutí nebo závazného stanoviska podle § 14 zákona o státní památkové péči
- Závazné stanovisko vyžádané stavebním úřadem
- Fiktivní závazné stanovisko a možnosti jeho přezkumu

Doporučené právní předpisy:
- Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní povahy, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, publikovaná pod č. 73/2000 Sb. m. s.
- Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikovaná pod č. 99/2000 Sb. m. s.


Program:
08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 14:00 Přednášky
Konec semináře je orientační.


Akreditace:
Akce je součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA).
Akce je také akreditována u MV dle zákona č. 312/2002 Sb. pro průběžné vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. V přihlášce prosím uveďte, zda je přihlašovaná osoba úředníkem podle § 2 odst. 4 a vyplňte údaje pro vydání osvědčení o absolvování akreditovaného programu.

VYBRANÁ TÉMATA PAMÁTKOVÉ PÉČE /Praha/

akreditace MVČR
Vybraný termín:

28.11.2024  Praha 7 - Holešovice

Cena
1 645 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a tři ? Součet zapište číslicemi.