Vedúci pracovníci a pracovné právo

kurz

Základní info

Cieľová skupina
Personalisti, zamestnanci útvarov riadenia ľudských zdrojov, vedúci pracovníci podnikov a obchodných spoločností, podnikatelia, členovia zamestnaneckých rád, advokáti, právnici, zamestnanci štátnej a verejnej správy, ktorí prichádzajú každodenne do styku so Zákonníkom práce.

Profil absolventa
Účastníci kurzu budú na konci:

* aktualizácia a doplnenie vedomostí vedúcich zamestnancov o najnovšie poznatky z teórie a praxe pracovného práva s osobitným dôrazom na ich postavenie v pracovnoprávnych vzťahoch,
* získanie nových poznatkov o praktickej aplikácii pracovnoprávnych predpisov v praxi z hľadiska potrieb organizácie a riadenia práce,
* zlepšenie a zefektívnenie profesionálnej spôsobilosti vedúcich zamestnancov konajúcich v mene zamestnávateľa,
* zvýšenie právneho vedomia vedúcich zamestnancov v oblasti pracovnoprávnych vzťahov,
* podpora výmeny praktických skúseností z uplatňovania pracovnoprávnych predpisov medzi účastníkmi seminára.


Obsah
Analýza a praktická aplikácia Zákonníka práce

* Postavenie vedúcich zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch.
* Právne postavenie štatutárnych orgánov.
* Založenia pracovného pomeru vedúcich zamestnancov.
* Pracovná zmluva a „manažérska zmluva“.
* Vedúci zamestnanci a pracovný pomer na dobu určitú.
* Skončenie pracovného pomeru vedúcich zamestnancov.
* Práva a povinnosti vedúcich zamestnancov.
* Výkon inej zárobkovej činnosti – zákaz konkurencie.
* Pracovnoprávna zodpovednosť vedúcich zamestnancov,
* disciplinárna zodpovednosť,
* hmotná zodpovednosť (zodpovednosť za škodu).
* Odmeňovanie vedúcich zamestnancov.
* Podnikateľské riziko a zodpovednosť za škodu.
* Vedúci zamestnanci a zástupcovia zamestnancov (odborové orgány, zamestnanecké rady).


Lektor
Kvalifikovaný lektor z praxe s mnohoročnými skúsenosťami s poskytovaním konzultačno – poradenských služieb pre manažérov.

Počet účastníkov v skupine
Optimálny počet pre skupinu je 6 – 12 účastníkov. Možnosť individuálneho poradenstva.

Dĺžka trvania
1 deň

Formy a metódy
Interaktívna prednáška, prípadové štúdie s následnou diskusiou, prezentácia.

Vedúci pracovníci a pracovné právo

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.