Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách

Základní info

Z odborného programu semináře:
* aktuální stav novelizací občanského zákoníku
* základní přechodná ustanovení k občanskému zákoníku v oblasti závazkového práva
* základní zásady občanského zákoníku aplikovatelné pro oblast smluvního práva
* hlavní trendy nové právní úpravy v oblasti uzavírání smluv
* kogentní vs. dispozitivní normy (od jakých ustanovení se lze smlouvou odchýlit?)
* neplatnost (absolutní, relativní)
* podnikatel a jeho zastoupení
* novinky v procesu uzavírání smlouvy (reklama či katalog jako návrh na uzavření smlouvy, modifikované přijetí, formální a obsahové nedostatky a jejich důsledky, okamžik uzavření smlouvy atd.)
* forma smlouvy a jejích změn
* předsmluvní odpovědnost (důsledky nepoctivého vedení kontraktace)
* podstatná změna okolností a její vliv na trvání smlouvy
* smlouvy uzavírané adhezním způsobem – ochrana slabší smluvní strany
* obchodní podmínky a jejich nová koncepce (napojení obchodních podmínek ke smlouvě, tzv. překvapivá ujednání, jejich změna, rozpor mezi obchodními podmínkami smluvních stran apod.)
* smlouva o plnění třetí osoby
* některá specifika v postavení podnikatele v oblasti závazkového práva a ochrana slabší smluvní strany a spotřebitele (včetně tzv. spotřebitelských smluv)
* smlouva o smlouvě budoucí
* úrok z prodlení (výše, vztah k jiným institutům, důsledky otálení věřitele s uplatněním práva na narůstání úroku z prodlení, úroky z úroků a jiné otázky)
* utvrzení dluhu (smluvní pokuta, uznání dluhu)
* vybrané zajišťovací instituty (zajišťovací převod práva, ručení, finanční záruka, dohoda o srážkách ze mzdy, zástavní právo)
* výhrada vlastnického práva
* prodlení dlužníka, prodlení věřitele
* vybrané instituty zániku závazků a novinky v jejich uplatnění (postoupení pohledávky, započtení, odstoupení od smlouvy, výpověď atd.), dlužní úpis, kvitance, náhradní splnění, tzv. šněrovací smlouvy
* běh času (počítání času, promlčení – nové možnosti dispozice s promlčecí lhůtou, prekluze atd.)
* nové instituty závazkového práva (závdavek, lichva, neúměrné zkrácení, převzetí majetku, postoupení smlouvy – možnosti uzavření tzv. blankosmlouvy, smlouvy na řad atd.)
* další otázky
* diskuze

Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách

Vybraný termín:

22.4.2021  Praha

Cena
2388 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a šest ? Součet zapište číslicemi.