Stavby na cizích pozemcích - online kurz

kurz

Základní info

Návrat superficiální zásady do současného občanského zákoníku po více než šedesáti letech znamená odklon od chápání staveb jakožto samostatných věcí. I když v souladu s uvedenou zásadou má být stavba pouhou součástí pozemku, přináší stávající úprava celou řadu výjimek, které jsou v praxi reprezentovány stovkami tisíc případů.
Abychom mohli pojímat stavbu jakožto samostatnou věc na cizím pozemku, musíme nezbytně znát všechny současné výjimky v právní úpravě, díky kterým si takový právní osud stavba podrží.
Jen tak se totiž můžeme vyvarovat chyb a omylů, často spojených s negativními důsledky, kdybychom například chybně považovali stavbu za samostatnou věc a takto s ní i nakládali, ačkoli by byla pouhou součástí pozemku.  
Obsah semináře:    
1) Zásada „superficies solo cedit“ a její význam pro stavby
Vysvětleny budou praktické dopady sjednocování staveb s pozemky a význam znovuzavedení zásady, že stavba je součástí pozemku.
2) Co vše je samostatnou stavbou ve smyslu práva
Stavba však není součástí pozemku vždy. Na účastnících právních poměrů je nicméně ponecháno, aby učinili správný závěr ohledně právní samostatnosti či nesamostatnosti stavby. Základním východiskem je pojetí stavby ve smyslu občanskoprávním. Zdůrazněn bude význam judikatury, kterou byl tento pojem zaveden a dotvářen. Následně bude provedeno zobecnění typických znaků stavby ve smyslu občanskoprávním. Poté budou uvedeny výjimky, kdy stavba není součástí pozemku podle současné právní úpravy.
3) Přechodná ustanovení občanského zákoníku ke stavbám zřízeným před jeho účinností
Velké množství staveb si ponechalo svojí právní samostatnost v důsledku předchozí právní úpravy. Některé stavby řešené v přechodných ustanoveních občanského zákoníku tak budou jednou z dlouhodobě přetrvávajících výjimek, kdy stavba nebude součástí pozemku.
4) Právní režim staveb na více pozemcích
Výklad bude rozdělen pro situace staveb na více pozemcích stejného vlastníka a více pozemcích různých vlastníků.
5) Právní režim staveb neoprávněných
Pojednáno bude o stavbách neoprávněných (tj. postavených bez právního titulu k pozemku).
6) Liniová stavba
Bude podán podrobný výklad ustanovení § 509 o.z. a jeho praktických důsledků.
7) Podzemní stavba se samostatným účelovým určením
Co vše se skrývá pod uvedeným názvem a jaká překvapení někdy mohou nastat. Pojednáno na praktických příkladech.
8) Stavba dočasná
Jeden z nejvíce problematických institutů současné právní úpravy. Nejasná právní úprava a chybějící judikatura zde vytvářejí prostor pro fatální následky, kdy chybí jednoznačná odpověď na samotnou základní otázku, co je vůbec dočasnou stavbou. Tato nevyjasněnost ve vztahu ke skutečnosti, že dočasná stavba není součástí pozemku, může v budoucnu vést k nečekaným praktickým vyústěním.
9) Právo stavby
Právo stavby bude pojednáno jako systémová výjimka ze superficiální zásady. Budou vysvětleny jeho základní rysy, a to na praktických příkladech. Pojednáno bude o vzniku a zániku práva stavby a o právech a povinnostech z práva stavby. Téma bude postupně nazíráno nejprve z pohledu vlastníka pozemku a poté z pohledu vlastníka práva stavby (stavebníka), neboť jejich zájmy jsou často diametrálně odlišné.
Seminář je určen zájemcům o problematiku nemovitostí, kteří se s ní setkávají ve své praxi. Vhodný je pro zaměstnance obecních úřadů, magistrátů a krajských úřadů zodpovědné za správu majetku obcí, pro developery, pracovníky realitních kanceláří, majitele nemovitostí a širokou odbornou veřejnost, včetně veřejnosti právnické.

UPOZORNĚNÍ:
Přístupové údaje budou zaslány na email uvedený v přihlášce cca 2 dny před školením.

Stavby na cizích pozemcích - online kurz

Vybraný termín:

26.11.2024  ONLINE Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.