Smlouva o dílo - ON-LINE

Kurzem Vás provede JUDr. Ing. Pavel Horák,Ph.D. - předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu

Základní info

Konkrétně tak půjde například o otázky:
* Je zde nadále zákonný požadavek provést dílo řádně, tedy bez vad a včas?
* Jakým způsobem musí zhotovitel předvést způsobilosti díla soužit svému účelu?
* Může být předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, i když trpí vadami?
* Je třeba předvést užívání věci, nebo postačuje seznámení s návody a příručkami?
* Je povinností stran sepsat o předvedení díla protokol?
* Jak vykládat ujednání smluv o vazbě plnění (např. smluvní pokuty) na „provedení díla v termínu“ či „prodlení s předáním“?
* Použije se dosavadní judikatura k „právu na zaplacení ceny díla, není-li provedené řádně“?
* Je-li dílo dokončeno, má objednatel povinnost dílo převzít?
* Má-li povinnost dílo převzít, jaké jsou důsledky odmítnutí dílo převzít?
* Je třeba rozlišovat „předání“ díla a „převzetí“ díla“?
* Je třeba důsledně rozlišovat stavby a ostatní díla pro právo či povinnost objednatele dílo převzít?
* Co vše je „stavbou“ nebo „stavbou jako předmětem díla“? - repasovaný výtah? rozvod vody? nové omítky? vestavěné skříně? nová polička?
* Musí objednatel sdělit příp. výhrady k dílu hned po dokončení, nebo může „si vzít lhůtu na uvedení“?
* Je postačující, když výhrady zašle dodatečně objednatel zhotoviteli např. poštou či emailem?
* Je rozdíl mezi reklamací, notifikací vad, uplatněním vad a nárokem z vad?
* Je uplatnění vad za tři měsíce po jejich výskytu uplatněním bez zbytečného odkladu?
* Mohou být vady zjevné současně vadami z pohledu zhotovitele vědomými?
* Lze pro řešení vad díla použit celou právní úpravu kupní smlouvy, nebo jen práva objednatele?
* Nepokryje-li sleva celou újmu objednatel, např. při odstoupení z důvodů na straně zhotovitele, může být objednateli „zbytek újmy“ přiznán cestou náhrady škody?
* Jak určit přiměřenou slevu, rozdíl „před a po“ nebo lze někdy „ocenit práce“?
* Může objednatel uplatnit slevu 30 % z ceny díla a později, v soudním řízení, požadavek zvýšit na 60 % z ceny díla?
* Může objednatel požadovat slevu 30 % z ceny díla a později požadovat odstoupení od smlouvy?
* Může objednatel požadovat slevu 30 % z ceny díla a později požadavek zvýšit na 95 % z ceny díla?
* Je třeba klást ze strany soudů stejný důraz na výklad projevů vůle stran při neurčitých ujednání jako u dřívější úpravy soukromého práva?
* Je třeba důsledně rozlišovat záruku a odpovědnost za vady?
* Jde u kupní smlouvy při prodeji zboží v obchodě o dvouletou záruku?
* Co to je „doživotní záruka“ např. na střechu?
* Lze měnit písemnou smlouvu o dílo ústní dohodou, když pro změnu je smlouvou vyhrazena písemná forma?
* Představují provedené práce mimo dohodu stran nebo při nedodržení formy změny smlouvy bezdůvodné obohacení na straně objednatele?
* Lze moderovat smluvní pokutu po jednostranném zápočtu, typicky objednatel započte SP na pohledávku zhotovitele na cenu díla?
* Lze sjednat smluvní pokutu ve smlouvě o dílo ve prospěch třetí osoby nebo zavázat třetí osobu ze SP?
* Lze sjednat smluvní pokutu pro případ výpovědi či odstoupení smlouvy ze strany objednatele?
* Lze sjednat smluvní pokutu pro případ, že objednatel nezaplatí cenu díla do 30 dnů po splatnosti a současně zhotovitel odstoupí od smlouvy?Obsah semináře lze také shrnout do těchto bodů:
* uzavírání smlouvy o dílo
* jednání podnikatelů při jejím uzavírání
* změna smlouvy, nedodržení sjednané formy, tzv. vícepráce,
* obchodních podmínky ve smlouvě o dílo,
* provedení díla,
* odpovědnost za vady díla,
* odpovědnost za prodlení
* typová zajištění a utvrzení ve smlouvě o dílo (např. smluvní pokuta)
* odpovědnost za prodlení,
* povinnost k náhradě škody,
* zánik závazků ze smlouvy o dílo,
* zvláštní úprava pro stavbu jako předmět díla,
* zvláštní úprava pro dílo s nehmotným výsledkem

Smlouva o dílo - ON-LINE

Vybraný termín:

15.5.2023  Online Upřesnující informace k termínu

Cena
2 223 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a devět ? Součet zapište číslicemi.