Přeměny obchodních korporací ve světle velké novely zákona o přeměnách

Kurzem Vás provede Prof. JUDr. Jan Dědič - společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Kurzem Vás provede JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M. - counsel advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., odborný asistent na katedře soukromého práva a civilního procesu (Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci).

Kurzem Vás provede JUDr. Lucie Slavíková, Ph.D. - Legislativní odbor Ministerstva spravedlnosti ČR, specializace na právnické osoby a vnitrostátní i unijní právo obchodních korporací

Základní info

Odborný program semináře:
* 1. Změny v obecné úpravě přeměn (změny při zveřejnění projektu přeměny uložením do sbírky listin a při uveřejnění projektu přeměny na internetových stránkách obchodní korporace, lhůty pro plnění publikační povinnosti, upřesnění rozhodného dne přeměny, konečné účetní závěrky a zahajovací rozvahy, změny v ustavování znalců při přeměnách a pravidel pro ocenění jmění, ochrana společníků se sistovanými hlasovacími právy a s podíly bez hlasovacích práv, změny v úpravě dodatečného souhlasu (s rozhodnutím valné hromady) s přeměnou, změny v úpravě schvalování přeměny nejvyšším orgánem per rollam, změny v ochraně věřitelů);
* 2. Změny v úpravě jednotlivých druhů vnitrostátních přeměn (změny v úpravě vnitrostátních fúzí, změny v dosavadní úpravě rozdělení, nová forma rozdělení – rozdělení vyčleněním, změny ve vnitrostátním převodu jmění na společníka a ve změně právní formy);
* 3. Změny v obecné právní úpravě přeshraničních přeměn (změny ve zprávě statutárního orgánu o přeshraniční přeměně a ve znalecké zprávě o přeshraniční přeměně, změny v úpravě upozornění pro společníky (členy), věřitele a zástupce zaměstnanců, případně zaměstnance na jejich právo vyjádřit se k přeshraniční přeměně, zavedení prohlášení statutárního orgánu o finanční situaci pro účely přeshraničních přeměn, sjednocení právní úpravy při schvalování přeshraničních přeměn nevyšším orgánem české právnické osoby, ochrana společníků českých kapitálových společností při přeshraniční přeměně, zbrusu nová úprava osvědčování zákonnosti přeshraniční přeměny notářem, změny v osvědčení pro zápis přeshraniční přeměny do obchodního rejstříku);
* 4. Změny v právní úpravě jednotlivých druhů přeshraničních přeměn (změny v právní úpravě přeshraničních fúzí, změny v právní úpravě přeshraničního rozdělení, změny v úpravě přemístění sídla mezi členskými státy, přemístění sídla do třetího státu a ze třetího státu, změny v úpravě práva vlivu zaměstnanců při přeshraničních přeměnách).
* 5. Změny vyvolané novelou zákona o obchodních korporacích a rejstříkového zákona (o těchto bude pojednáno v rámci bodů 1 až 4).

Přeměny obchodních korporací ve světle velké novely zákona o přeměnách

Vybraný termín:

23.10.2024  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a dvě ? Součet zapište číslicemi.