Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Právo na informace - praktický výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel

Kurzem Vás provede Mgr. František Korbel, Ph.D. - Advokát, partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS a člen představenstva ČAK. V letech 2007 – 2013 náměstek pro legislativu a informatiku několika ministrů spravedlnosti, pod nimiž řídil mimo jiné práce na přijímání nového občanského zákoníku. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády. Působí jako vysokoškolský učitel na katedře správního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a na katedře urbanismu Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Vedle legislativy, práva na informace a témat eGovernmentu se ve své praxi věnuje stavebnímu právu. Byl vedoucím autorského kolektivu expertů, kteří připravili původní návrh nového stavebního zákona, s nímž získal v hlasování veřejnosti titul Zákon roku 2021. Jako jeden z mála právníků obdržel v roce 2016 Českou cenu za architekturu za sepis Pražských stavebních předpisů.

Základní info

Program semináře:
* Právo na informace
- vývoj právní úpravy, mezinárodní a ústavněprávní základy, základní východiska pro výklad, judikatura, platná právní úprava, její význam, nedostatky a změny, aktuální novely
* Dopady a výklad velké novely zákona o svobodném přístupu k informacím č. 241/2022 Sb.
- dopady nové směrnice o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru
- nový veřejný podnik a vymezení povinných subjektů
- nové vymezení rozsahu informační povinnosti
- nová podnikatelská výjimka a její využití pro veřejné podniky a veřejné instituce
- další nové důvody pro odepření informací
- redefinice otevřených, strojově čitelných a dynamických dat
- nová definice standardních podmínek užití
- nová úprava informování o příjmech fyzických osob
- nová ochrana informací kritické infrastruktury
- ochrana informací v přímé souvislosti se soudním, rozhodčím, správním nebo obdobným řízením
- nová úprava odmítání obstrukčních a šikanózních žádostí
* Povinné subjekty
- rozbor změn v náhledu judikatury na podnikající veřejné instituce
- veřejný podnik a změny ve vymezení povinných subjektů
* Vztah informačního zákona ke zvláštním předpisům
- správní řád a další procesní řády
- GDPR, zákon o zpracování osobních údajů
- zákon o právu na informace o životním prostředí
- stavební zákon
- zákon o zadávání veřejných zakázek
- zákon o registru smluv aj.
* Zvláštní případy poskytování informací
- zveřejňování informací
- nahlížení do spisu
- pořizování výpisů, opisů a kopií listin a elektronických záznamů
- zvláštní informační práva některých osob (účastníci řízení, právní zástupci, občané obce, města a kraje, osoby s právním zájmem)
- veřejnost a neveřejnost jednání
* Právo na informace hmotné
- ochrana utajovaných informací
- ochrana soukromí a osobních údajů
- judikatura ve věcech platů
- ochrana obchodního tajemství
- ochrana důvěrnosti majetkových poměrů
- výjimky z ochrany ve veřejném zájmu
- interní a nové informace
- nové bezpečnostní výjimky
- ochrana kritické infrastruktury
- ochrana rovnosti v řízení
- ochrana autorských práv
- informace získané od třetích osob
- vztah k povinnosti mlčenlivosti
- odmítání neexistujících informací
- odmítání obstrukčních a šikanózních žádostí
* Právo na informace procesní
- poskytnutí informací a jiné způsoby vyřízení žádosti
- rozhodování o odepření informací v prvním stupni
- opravné prostředky a rozhodování v druhém stupni
- ochrana proti nečinnosti
- soudní ochrana
- ochrana osob dotčených poskytnutím informací
- zpoplatnění informací
- nová působnost ÚOOÚ, přezkumné řízení
- správní informační příkazy
* Zneužívání práva na informace a možnosti obrany proti němu
* Diskuse, rady, praktické příklady a doporučení

Právo na informace - praktický výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel

Vybraný termín:

21.11.2023  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a devět ? Součet zapište číslicemi.