Praktické následky porušení smlouvy

Kurzem Vás provede JUDr. Ing. Pavel Horák,Ph.D. - předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu

Základní info

Co je třeba vzhledem k možnému porušení smlouvy při jejím uzavírání mj. hodnotit a co je významné pro následky samotného porušení smlouvy:
* Jaké jsou limity sjednávání právních domněnek a fikcí pro smluvené právní následky?
* Jaký je vztah zákonných povinností a smluvních povinností?
* Kdy lze zajistit či utvrdit zákonnou povinnost ve smlouvě?
* Jaká jsou kritéria pro určení dispozitivních pravidel právní normy, od níž se lze při vymezení povinnost odchýlit?
* Jak se zjišťuje skutečná vůle stran při vymezení smluvních povinností a jaká jsou rizika neurčitých ujednání?
* Jaký je rozdíl mezi podstatným a nepodstatným porušením smlouvy?
* Jaké jsou následky nedodržení smluvené formy pro uzavření dodatku ke smlouvě?
* Jaký je vztah vadného plnění a prodlení s plněním?
* Jaký je vztah práv z vadného plnění a práv na náhradu škody?
* Jaký je vztah práv z vadného plnění a práv z omylu?
* Zdůrazní-li prodávající u vadné věci, že věc je bez vad nebo má určité vlastnosti, které nemá, může kupující namítnout neplatnost smlouvy pro omyl a v jaké lhůtě, nebo má jen práva z vad?
* Jaký má jednotlivé porušení povinnosti dopad na závazek (kdy se mění, kdy zaniká, kdy práva z porušení povinnosti stojí vedle práv z dosavadního závazku)
* Kdy se dlužník dostává do prodlení a kdy prodlení končí?
* Jaký je vztah úroků z prodlení a smluvní pokuty?
* Lze si pro případ porušení povinnosti sjednat i tzv. sankci, penále, poplatek za prodlení, propadnou jistotu či jiná nepojmenovaná zajištění?
* Kdy je třeba uplatnit práva z prodlení a práva z vadného plnění u druhé strany?
* Kdy počíná běžet promlčecí doba pro uplatnění práv z prodlení, z vadného plnění a práv z náhrady škody u soudu?
* Promlčují se tzv. kompetence (např. zesplatnění pohledávky)?
* Kdy a jaká práva z vad lze uplatňovat (kdy právo odstranit vady, kdy požadovat slevu, kdy odstoupit od smlouvy)?
* Jak se určí sleva z ceny a kdy kromě slevy má oprávněný i právo na náhradu škody?
* Jaký je právní následek odstoupení od smlouvy?
* Jak se vypočítá obohacení ze zrušené smlouvy po odstoupení, bylo-li již částečně plněno či splněno, ale zčásti vadně?
* Kdy plní strana tzv. na vlastní nebezpečí a nemá právo na vydání bezdůvodného obohacení?
* Jaký je důsledek plnění, k němuž nebyla stran povinna?
* Jaký je následek nesplnění povinnosti utvrzené smluvní pokutou?
* K jakému rozhodnému okamžiku posuzuje soud okolnosti významné pro snížení smluvní pokuty?
* Jaké jsou limity sjednání výše smluvní pokuty?
* Lze vznik práva na smluvní pokutu vázat jen na odstoupení od smlouvy věřitelem?
* Lze vznik práva na smluvní pokutu vázat na porušení povinnosti a kumulativně i na odstoupení od smlouvy věřitelem?
* Lze vznik práva na smluvní pokutu vázat na porušení povinnosti třetí osobou?
* Lze utvrdit jednou smluvní pokutou každé porušení povinnosti v rozsáhlých smluvních podmínkách?
* Lze zohlednit nesplnění smluvní povinnosti pro dlužníkem neovlivnitelnou skutečnost (protipandemická opatření, válka)?
* Kdy lze pro případ předcházení porušení smlouvy z podobných důvodů vyžadovat změnu smlouvy či její zrušení soudem?

Praktické následky porušení smlouvy

Vybraný termín:

11.11.2024  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
2 636 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a sedm ? Součet zapište číslicemi.